Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

29.11.2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Reinforcing protected areas capacity through an innovative methodology for sustainability” με ακρωνύμιο «BIO2CARE»

interreg

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ε.Σ.Α.μεΑ. (Ν.Π.Ι.Δ.) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση της Ικανότητας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών μέσω μιας καινοτόμου μεθοδολογίας για τη Βιωσιμότητα » με ακρωνύμιο «BIO2CARE» (Reg. No: 1890) που υλοποιείται μέσω του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014 – 2020 με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις α) Σύμβαση Επιδότησης της Πράξης υπ' αρ. Β2.6d.08/20.10.2017, (β) τo Σύμφωνο Συνεργασίας που υπογράφθηκε στις 19.09.2017 μεταξύ των Εταίρων της Πράξης, και (γ) την αριθμό 12/6-11-2017 απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ:
Η Πράξη BIO2CARE στοχεύει στην ανάπτυξη συλλογικών και αποτελεσματικότερων διαδικασιών διαχείρισης και προστασίας της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Εθνικού Πάρκου της Ρίλα στη Βουλγαρία. Ειδικότερα, κατά την διάρκεια του έργου θα υλοποιηθούν: α) η ανάπτυξη πρωτότυπων εργαλείων λήψεως αποφάσεων και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που απορρέουν από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες στις προστατευόμενες περιοχές, β) η εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού ελέγχου παράνομων δραστηριοτήτων εντός των ορίων τους, γ) η βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών μέσω της δημιουργίας οίκο-διαδρομών φιλικών σε άτομα με ειδικές ανάγκες και της ανάπτυξης εξειδικευμένης εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, δ) η παροχή ειδικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης σε επιλεγμένες ομάδες στόχους της περιοχής, ε) περαιτέρω δράσεις δικτύωσης και επικοινωνίας.
Στο πλαίσιο της Πράξης, και ειδικότερα του Πακέτου Εργασίας 2 – Επικοινωνία & Διάχυση (Communication & Dissemination) η Ε.Σ.Α.μεΑ. έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, να συνδράμει στις δράσεις δημοσιότητας και πληροφόρησης της Πράξης BIO2CARE, ως μέρος της συνολικής συμμετοχής της στην εν λόγω Πράξη και η συνδρομή της αυτή αποτελεί το αντικείμενο του Έργου της παρούσας πρόσκλησης.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:
Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο Ανάδοχος προς την Ε.Σ.Α.μεΑ. για την υλοποίηση του παρόντος έργου θα αφορούν τις ακόλουθες τέσσερις (4) δράσεις:

1. Συμμετοχή στην κατάρτιση Σχεδίου Δράσης επικοινωνίας και δημοσιότητας της Πράξης BIO2CARE και στην παρακολούθηση – αξιολόγηση εφαρμογής αυτού κατά την διάρκεια της Πράξης
Περιγραφή:
Συμβολή εκ μέρους της Ε.Σ.Α.μεΑ. στην κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής ενός (1) «Σχεδίου Δράσης για την επικοινωνία και τη δημοσιότητα της Πράξης», στο πλαίσιο της διακριτής δράσης (Δράση 2.1) του Πακέτου Εργασιών 2 (Activity 2.1: Preparation of One (1) communication plan), της Πράξης. Η εν λόγω συμβολή της Ε.Σ.Α.μεΑ., αφορά εξ ολοκλήρου στην υλοποίηση του παραδοτέου D2.5.1 (κατηγορία δαπάνης: External Expertise and Services) της Πράξης, ευθύνης της Ε.Σ.Α.μεΑ. ως εταίρος 5 (PB5) της Πράξης BIO2CARE. Το παραδοτέο D2.5.1 αποτελεί μέρος της Δράσης 2.1 της Πράξης, η οποία, με συνολικό προϋπολογισμό 24.625,00 ευρώ, περιλαμβάνει και ανάλογες συμβολές (input) από τους εταίρους LB1 (Επικεφαλής εταίρος), PB2 (Εταίρος 2), PB3 (Εταίρος 3), PB4 (Εταίρος 4), PB7 (Εταίρος 7) και PB9 (Εταίρος 9).

Απαιτήσεις-Τεχνικά χαρακτηριστικά:
(Α) Συμμετοχή στην από κοινού κατάρτιση Σχεδίου Δράσης επικοινωνίας και δημοσιότητας της Πράξης, το οποίο θα καθορίζει με ακρίβεια της στρατηγική, τους στόχους, το πλάνο και τα μέσα επίτευξης αυτών, ως προς την επιτυχή δημοσιότητα και προβολή της Πράξης και ειδικότερα των δράσεων και των εκροών αυτής. Από πλευράς Ε.Σ.Α.μεΑ., ο Ανάδοχος θα πρέπει να συγκεντρώσει και διαθέσει πληροφορίες σχετικά με: (α) τους στόχους που θα πρέπει να τεθούν στο πλαίσιο της εν λόγω στρατηγικής, (β) τις ομάδες-στόχο (target groups) και τα χαρακτηριστικά- ανάγκες αυτών που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση του Σχεδίου, και ειδικότερα κατά την κατάρτιση του πλάνου ενεργειών και των μέσων που θα επιλεχθούν για την εφαρμογή του Σχεδίου, (γ) τη φύση και τα απαιτούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ενεργειών και των μέσων που θα επιλεχθούν, (δ) τον προσδιορισμό κατάλληλων δεικτών και μεθοδολογίας για την αξιολόγηση της επίτευξης των αρχικών στόχων τη μεθοδολογία, (ε) το πλάνο και χρονοδιάγραμμα των ενεργειών από πλευράς της Ε.Σ.Α.μεΑ., και (στ) οδηγίες και κανόνες επικοινωνίας και δημοσιότητας που θα ενσωματωθούν σε σχετικό Οδηγό που θα αποτελεί μέρος του ολοκληρωμένου Σχεδίου. Οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να συγκεντρωθούν βάσει ειδικού ερωτηματολογίου που θα διατεθεί από την Αναθέτουσα στον Ανάδοχο, το οποίο θα είναι και θα πρέπει να συμπληρωθεί στην Αγγλική γλώσσα. Οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να εστιάζουν στην ελληνική πλευρά της περιοχής του Προγράμματος και σε κάθε περίπτωση να είναι υπό το πρίσμα των ευρύτερων στόχων της Ε.Σ.Α.με.Α. και γενικότερα του οργανωμένου αναπηρικού κινήματος στη χώρα.
(Β) Συμμετοχή στη σύνθεση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου, όπου η συμβολή (input) όλων των εταίρων θα διαμορφωθεί σε μια τελική ολοκληρωμένη έκθεση στην Αγγλική γλώσσα. Ο Ανάδοχος θα πρέπει σε αυτή τη φάση να ανταποκριθεί επαρκώς στις ανάγκες που θα προκύψουν ως προς την τελική επιμέλεια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου για τη διασφάλιση της ορθής αποτύπωσης της θέσης και των πληροφοριών της Ε.Σ.Α.μεΑ. σε αυτό.
(Γ) Συμμετοχή στη συνεχή αξιολόγηση της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Σχεδίου κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της Πράξης, με έμφαση σε δείκτες, αρχές και κανόνες δημοσιότητας του Προγράμματος που αφορούν στην αναπηρία, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία.

Παραδοτέα:
I. Κείμενο της Ε.Σ.Α.με.Α. ως συμβολή στην κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης επικοινωνίας της Πράξης, υπό τη μορφή συμπληρωμένου ερωτηματολογίου στην Αγγλική γλώσσα (εντός 21 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης)
II. Παρατηρήσεις και επιπλέον κείμενο, ως συμβολή κατά την τελική επιμέλεια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης, υπό τη μορφή ξεχωριστής έκθεσης στην Αγγλική γλώσσα (εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που εν λόγω έκδοση του Σχεδίου διατεθεί στον Ανάδοχο).
III. Ad hoc εκθέσεις αξιολόγησης της συμμόρφωσης των εργασιών της Πράξης με τα όσα ορίζονται στο Τελικό Σχέδιο Δράσης (έως τη λήξη της Πράξης).

2. Συμμετοχή στη δημιουργία τεσσάρων (4) ενημερωτικών δελτίων της Πράξης BIO2CARE
Περιγραφή:
Μεταγραφή (αγγλ. transcription) ψηφιακών ενημερωτικών δελτίων (digital newsletters) της Πράξης BIO2CARE σε εναλλακτικές ψηφιακές μορφές, προσβάσιμες σε αναγνώστες με αναπηρία, ως συμβολή της Ε.Σ.Α.μεΑ. στη δημιουργία «Τεσσάρων (4) ενημερωτικών δελτίων του έργου της Πράξης BIO2CARE», στο πλαίσιο της διακριτής δράσης (Δράση 2.2) του Πακέτου Εργασιών 2 (Activity 2.2: Preparation of four newsletters in three languages), της Πράξης. Η εν λόγω συμβολή της Ε.Σ.Α.μεΑ., αφορά εξ ολοκλήρου στην υλοποίηση του παραδοτέου D2.5.2 (κατηγορία δαπάνης: External Expertise and Services) της Πράξης, ευθύνης της Ε.Σ.Α.μεΑ. ως εταίρος 5 (PB5) της Πράξης BIO2CARE. Το παραδοτέο D2.5.2 αποτελεί ως μέρος της Δράσης 2.2 της Πράξης, η οποία, με συνολικό προϋπολογισμό 21.320,00 ευρώ, περιλαμβάνει και ανάλογες συμβολές (input) από τους εταίρους LB1 (Επικεφαλής εταίρος), PB2 (Εταίρος 2), PB3 (Εταίρος 3), PB4 (Εταίρος 4), PB7 (Εταίρος 7) και PB9 (Εταίρος 9). Τα ενημερωτικά δελτία, θα εκδοθούν τον πέμπτο (5ο), ενδέκατο (11ο), δέκατο έβδομο (17ο) και εικοστό τρίτο (23ο) μήνα υλοποίησης της Πράξης και θα περιέχουν πληροφορίες σε τρείς γλώσσες (στην ελληνική, αγγλική, και βουλγαρική γλώσσα) σχετικά με την Πράξη, την πρόοδο των εργασιών των εταίρων και τις εκροές της Πράξης BIO2CARE.

Απαιτήσεις-Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει την ηλεκτρονική προσβασιμότητα των ψηφιακών ενημερωτικών δελτίων που θα παραχθούν από τους εταίρους της Πράξης, μέσω της παραγωγής και διάθεσης εναλλακτικών προσβάσιμων μορφών. Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται:
• επιδιόρθωση των πρωτότυπων (ψηφιακών) αρχείων των ενημερωτικών δελτίων διαφόρων τύπων, όπως PDF, Word, Powerpoint, Excel, κλπ. και παραγωγή προσβάσιμων εκδόσεων αυτών με βάση διεθνείς οδηγίες, πρότυπα και καλές πρακτικές για τη προσβασιμοποίηση,
• δημιουργία εναλλακτικών, ισοδύναμων, προσβάσιμων μορφών, όπως ισοδύναμα αρχεία txt, ισοδύναμα αρχεία ήχου με συνθετική φωνή μέσω τεχνολογίας ΤΤS (αγγλ. text-to-speech), έκδοση για αμβλύωπες (large print), κ.λπ.
Η μεθοδολογία για την υλοποίηση αυτού του μέρους του έργου του Αναδόχου θα πρέπει να καλύπτει κατ' ελάχιστον τις εξής φάσεις:
• Καθορισμός των προδιαγραφών μετατροπής του περιεχόμενου σε εναλλακτικές προσβάσιμες μορφές για διάφορες αναπηρίες και συνθήκες χρήσης
• Κατάρτιση πλάνου ελέγχου και πιστοποίησης της προσβασιμότητας
• Μετατροπή και διάθεση περιεχομένου σε εναλλακτικές ψηφιακές μορφές (προσχέδια)
• Έλεγχο και πιστοποίηση της προσβασιμότητας
Οι μέθοδοι, οι τεχνικές, τα εργαλεία και τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι εκσυγχρονισμένα και να εναρμονίζονται πλήρως με διαδομένες καλές πρακτικές, ιδιαίτερα με αυτές της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού (W3C).
Τα στάδια υλοποίησης για κάθε ένα από τα τέσσερα ενημερωτικά δελτία που προβλέπονται είναι τα ακόλουθα:
(1) Παραγωγή δείγματος του υλικού σε εναλλακτικές, προσβάσιμες ψηφιακές μορφές, το οποίο θα υποβληθεί στην Ε.Σ.Α.μεΑ. για λήψη παρατηρήσεων.
(2) Εφαρμογή τυχών αλλαγών και βελτιώσεων.
(3) Παράδοση (συσκευασία, μεταφορά).
Μετά την τελική έγκριση του δείγματος από την Ε.Σ.Α.μεΑ., ο Ανάδοχος οφείλει να προχωρήσει στην παραγωγή - αναπαραγωγή και έγκαιρη παράδοση του υλικού σε εναλλακτικές, προσβάσιμες ψηφιακές μορφές, και σε κάθε περίπτωση εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την εκάστοτε παράδοση σε αυτόν των πρωτότυπων αρχείων του κάθε ενημερωτικού δελτίου.

Παραδοτέα:
I. Ισοδύναμες εναλλακτικές μορφές, προσβάσιμες σε αναγνώστες με αναπηρία του 1ου τεύχους του του ενημερωτικού δελτίου της Πράξης, στην ελληνική, αγγλική και βουλγαρική γλώσσα (προσβάσιμο PDF, προσβάσιμο WORD, ηχητική έκδοση, έκδοση φιλική για εκτύπωση Braille και έκδοση Large Print).
II. Ισοδύναμες εναλλακτικές μορφές, προσβάσιμες σε αναγνώστες με αναπηρία του 2ου τεύχους του του ενημερωτικού δελτίου της Πράξης, στην ελληνική, αγγλική και βουλγαρική γλώσσα (προσβάσιμο PDF, προσβάσιμο WORD, ηχητική έκδοση, έκδοση φιλική για εκτύπωση Braille και έκδοση Large Print).
III. Ισοδύναμες εναλλακτικές μορφές, προσβάσιμες σε αναγνώστες με αναπηρία του 3ου τεύχους του του ενημερωτικού δελτίου της Πράξης, στην ελληνική, αγγλική και βουλγαρική γλώσσα (προσβάσιμο PDF, προσβάσιμο WORD, ηχητική έκδοση, έκδοση φιλική για εκτύπωση Braille και έκδοση Large Print).
IV. Ισοδύναμες εναλλακτικές μορφές, προσβάσιμες σε αναγνώστες με αναπηρία του 4ου τεύχους του του ενημερωτικού δελτίου της Πράξης, στην ελληνική, αγγλική και βουλγαρική γλώσσα (προσβάσιμο PDF, προσβάσιμο WORD, ηχητική έκδοση, έκδοση φιλική για εκτύπωση Braille και έκδοση Large Print).

3. Συμμετοχή στην παραγωγή ενημερωτικού φυλλαδίου της Πράξης BIO2CARE
Περιγραφή:
Μεταγραφή (αγγλ. transcription) της ψηφιακής έκδοσης του ενημερωτικού φυλλαδίου (brochure) της Πράξης BIO2CARE σε εναλλακτικές ψηφιακές μορφές, προσβάσιμες σε αναγνώστες με αναπηρία, ως συμβολή της Ε.Σ.Α.μεΑ. στην παραγωγή «Προωθητικού υλικού σε τρείς γλώσσες» της Πράξης BIO2CARE, στο πλαίσιο της διακριτής δράσης (Δράση 2.3) του Πακέτου Εργασιών 2 (Activity 2.3: Promo material in three languages), της Πράξης. Η εν λόγω συμβολή της Ε.Σ.Α.μεΑ., αφορά εξ ολοκλήρου στην υλοποίηση του παραδοτέου D2.5.3 (κατηγορία δαπάνης: External Expertise and Services) της Πράξης, ευθύνης της Ε.Σ.Α.μεΑ. ως εταίρος 5 (PB5) της Πράξης BIO2CARE. Το παραδοτέο D2.5.3 αποτελεί ως μέρος της Δράσης 2.3 της Πράξης, η οποία, με συνολικό προϋπολογισμό 17.505,00 ευρώ, περιλαμβάνει και ανάλογες συμβολές (input) από τους εταίρους LB1 (Επικεφαλής εταίρος), PB2 (Εταίρος 2), PB3 (Εταίρος 3), PB4 (Εταίρος 4), PB7 (Εταίρος 7) και PB9 (Εταίρος 9). Σημειώνεται, ότι οι Εταίροι 4 (PB4) και 9 (PB9) θα καθορίσουν την γραφική ταυτότητα της Πράξης, βάσει της οποίας θα πρέπει να σχεδιασθεί το εν λόγω ενημερωτικό φυλλάδιο, θα παρέχουν την αρχική έκδοση (προς μεταγραφή από τον Ανάδοχο), και επιπλέον θα αναπαράγουν πλήθος αντιτύπων.

Απαιτήσεις-Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Όπως και στην περίπτωση 2, παραπάνω.
Μετά την τελική έγκριση του δείγματος από την Ε.Σ.Α.μεΑ., ο Ανάδοχος οφείλει να προχωρήσει στην παραγωγή - αναπαραγωγή και έγκαιρη παράδοση του υλικού σε εναλλακτικές, προσβάσιμες ψηφιακές μορφές, και σε κάθε περίπτωση εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την εκάστοτε παράδοση σε αυτόν των πρωτότυπων αρχείων του ενημερωτικού φυλλαδίου.

Παραδοτέα:
I. Ισοδύναμες εναλλακτικές μορφές, προσβάσιμες σε αναγνώστες με αναπηρία του ενημερωτικού φυλλαδίου της Πράξης, στην ελληνική, αγγλική και βουλγαρική γλώσσα (προσβάσιμο PDF, προσβάσιμο WORD, ηχητική έκδοση, έκδοση φιλική για εκτύπωση Braille και έκδοση Large Print).

4. Σχεδίαση και ανάπτυξη αποκλειστικής ιστοσελίδας της Πράξης BIO2CARE, προσβάσιμης στα άτομα με αναπηρία σύμφωνα με το πρότυπο W3C/WAI/WCAG, έκδοση 2.0, τουλάχιστον στο δεύτερο επίπεδο (AA) συμμόρφωσης (στην ελληνική, αγγλική και βουλγαρική γλώσσα)
Περιγραφή:
Σχεδίαση, ανάπτυξη και διαχείριση χρηστών και περιεχομένου αποκλειστικής ιστοσελίδας της Πράξης BIO2CARE, ως συμβολή της Ε.Σ.Α.μεΑ. στη δημιουργία «Μια (1) ιστοσελίδα έργου και μια (1) καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», στο πλαίσιο της διακριτής δράσης (Δράση 2.4) του Πακέτου Εργασιών 2 (Activity 2.4: One (1) project website and one (1) social media campaign), της Πράξης BIO2CARE. Η εν λόγω συμβολή της Ε.Σ.Α.μεΑ., αφορά εξ ολοκλήρου στην υλοποίηση του παραδοτέου D2.5.4 (κατηγορία δαπάνης: External Expertise and Services) της Πράξης, ευθύνης της Ε.Σ.Α.μεΑ. ως εταίρος 5 (PB5) της Πράξης BIO2CARE. Το παραδοτέο D2.5.4 αποτελεί ως μέρος της Δράσης 2.2 της Πράξης, η οποία, με συνολικό προϋπολογισμό 24.500,00 ευρώ, περιλαμβάνει και ανάλογες συμβολές (input) από τους εταίρους PB6 (Εταίρος 6) και PB9 (Εταίρος 9) σε σχέση με την υλοποίηση της σχετικής καμπάνιας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επισημαίνεται ότι ο Εταίρος 9 (PB9), θα αναλάβει τη διαχείριση περιεχομένου στη βουλγαρική γλώσσα μέσω εξωτερικού του συνεργάτη, ενώ όλοι οι εταίροι της Πράξης θα συμβάλλουν στον εμπλουτισμό του περιεχομένου της ιστοσελίδας μέσω απαθείας ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τον Ανάδοχο, σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα ορίσει ο Ανάδοχος, και τον Εταίρο 9.

Απαιτήσεις-Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να σχεδίαση αποκλειστική ιστοσελίδας για την Πράξη BIO2CARE, σύμφωνα με συγκεκριμένη γραφική ταυτότητα της Πράξης την οποία θα παράγουν οι Εταίροι 4 (PB4) και 9 (PB9) στο πλαίσιο της Δράσης 2.3, µε σκοπό την παροχή πληροφοριών τόσο για τους ωφελούμενους όσο και για το ευρύ κοινό και την ανάδειξη του ρόλου του Προγράμματος (συμπερ. υπερσύνδεσμος στη σελίδα του Προγράμματος). Συγκεκριμένα, θα γίνεται αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία και την ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση, και θα είναι συνδεδεμένος με τον ιστότοπο του Προγράμματος.
Ο ιστότοπος της Πράξης θα πρέπει να είναι τρίγλωσσος (δηλαδή στην ελληνική, αγγλική και βουλγαρική γλώσσα), και να παρέχει πληροφορίες για το σύνολο του της Πράξης (στόχοι, δράσεις, εκδηλώσεις, νέα - ανακοινώσεις, εκροές κ.λπ.), την πρόοδο και τα αποτελέσματά του, και να ενσωματώνει τα (δημόσια) προσβάσιμα παραδοτέα όλων των Εταίρων. Επίσης θα πρέπει να υποστηρίζει ειδική περιοχή περιορισμένης πρόσβασης (αγγλ. restricted area), όπου οι υπεύθυνοι διαχείρισης θα μπορούν να αναρτούν πληροφορίες π.χ., για τη Διαχειριστική Αρχή. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει τη δημιουργία της πρώτης ενδιάμεσης έκδοσης της προσβάσιμης ιστοσελίδας, η οποία θα πρέπει να ξεκινήσει να λειτουργεί άμεσα, μέσα στον πρώτο μήνα υλοποίησης της σύμβασης. Στη συνέχεια θα πρέπει αναπτυχθεί-εμπλουτισθεί σταδιακά περαιτέρω, και να υποστηρίζει τη λειτουργία της Πράξης με νέα-ανακοινώσεις και νέο περιεχόμενο, και να ενημερώνεται διαρκώς (από τους διαχειριστές του Αναδόχου και του Εταίρου 9) μέχρι τη λήξη της Πράξης. Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την ενσωμάτωση του προσβάσιμου ψηφιακού υλικού δημοσιότητας του Έργου (εναλλακτικές προσβάσιμες μορφές) στην ιστοσελίδα της της Πράξης (βλ. παραπάνω). Η ιστοσελίδα που θα αναπτυχθεί, θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες WCAG 2.0, τουλάχιστον σε επίπεδο ΑΑ (μεσαίο επίπεδο), να υιοθετεί τις αρχές του «Σχεδιασμού για Όλους» και της «Καθολικής Πρόσβασης» και να έχει προχωρημένες επιλογές προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, συμβάλλοντας στην προώθηση των στόχων και των υπηρεσιών που προσφέρονται.
Ενδεικτικά, στα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται:
• Πληροφορίες για το κοινό σε σχέση με το Έργο (Στόχοι, Πλαίσιο υλοποίησης, Αποτελέσματα, κλπ.) και σε σχέση με τις εκροές (Παραδοτέα) της Πράξης.
• Οι προσβάσιμες μορφές υλικού δημοσιότητας της Πράξης. Η δράση αυτή θα αναλάβει την ενσωμάτωση στην Ιστοσελίδα των διάφορων προσβάσιμων ηλεκτρονικών μορφών υλικού δημοσιότητας της Πράξης, όπως αυτό προκύψει από τις λοιπές δράσεις.
• Νέα και ανακοινώσεις σε σχέση με την Πράξη και το αντικείμενό της. Η υπηρεσία αυτή θα υποστηρίζεται από όλους τους Εταίρους της Πράξης.
• Αναρτημένα ψηφιακά ενημερωτικά δελτία
Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας θα λάβει υπόψη του:
• Προσβασιμότητα, ευχρηστία, λειτουργικότητα και φιλικότητα προς τον χρήστη.
• Αποτελεσματικούς μηχανισμούς αναζήτησης περιεχομένων.
• Αυτοματοποιημένες και απλοποιημένες διαδικασίες διαχείρισης και εμπλουτισμού του περιεχομένου.
Η ιστοσελίδα της Πράξης θα πρέπει να φιλοξενείται σε διακομιστή ευθύνης του Αναδόχου και να διατηρείται αδιάλειπτα διαθέσιμη online για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια μετά τη λήξη της Πράξης. Η διαδικτυακή διεύθυνση (URL) του ιστότοπου έχει αρχικά κατοχυρωθεί με ευθύνη της Ε.Σ.Α.με.Α. (www.bio2care.eu), και ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει τη διατήρηση της κατοχύρωσης για το παραπάνω ελάχιστο διάστημα.

Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές:
Η Ιστοσελίδα θα πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί έτσι ώστε να εξασφαλίζει «καθολική πρόσβαση» (αγγλ. Universal Access), δηλαδή προσβασιμότητα στο ευρύτερο δυνατό φάσμα χρηστών, ανεξάρτητα των όποιων χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων του χρήστη, όπως για παράδειγμα την ηλικία, το κοινωνικό προφίλ, το πολιτιστικό υπόβαθρο, την αναπηρία, κ.λπ. Για τον λόγο αυτό, η ανάπτυξη της Ιστοσελίδα θα πρέπει να βασισθεί στις αρχές του «Σχεδιασμού για Όλους» (αγγλ. Design for All), καθώς και σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες ανάπτυξης περιεχομένου για τον Ιστό, συμπεριλαμβανομένου της νέας έκδοσης 2.0 των οδηγιών της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού (W3C) για την Προσβασιμότητα Περιεχομένου του Ιστού (αγγλ. Web Content Accessibility Guidelines, version 2.0 ή αλλιώς WCAG 2.0).
Στις επόμενες παραγράφους προσδιορίζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της ζητούμενης Ιστοσελίδας, καθώς και του σχετικού συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Γενικά, η Ιστοσελίδα θα πρέπει να είναι πολύγλωσση και θα πρέπει να λειτουργεί αυτόνομα και ανεξάρτητα από τα λοιπά συστήματα της Πράξης. Ωστόσο, θα πρέπει να υποστηρίζεται και η μετάβαση σε αυτήν και από τις ιστοσελίδες των Εταίρων της Πράξης (π.χ., με την παροχή σχετικού συνδέσμου που θα ενσωματωθεί στις ιστοσελίδες όλων των εταίρων).
Οι επιμέρους ιστοσελίδες θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως και βέλτιστα τις ανάγκες πρόσβασης των ομάδων στόχου της Πράξης. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να υποστηρίζεται η δυναμική οργάνωση, δομή και παρουσίαση περιεχομένου, κατάλληλα προσαρμοσμένου στις λειτουργικές απαιτήσεις (διεπαφή-λειτουργικότητα) και ενδιαφέροντα (περιεχόμενο) του χρήστη. Η διάθεση των πληροφοριών θα βασίζεται σε συγκεκριμένα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές των απαραίτητων διεπαφών, ώστε η πληροφορία να είναι προσπελάσιμη από όλες τις κατηγορίες ατόμων των ομάδων στόχου.
Οι γενικές αρχές που θα διέπουν το σύστημα για την παροχή των ψηφιακών υπηρεσιών σε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο είναι:
• Σύστημα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), δηλαδή υποχρεωτική χρήση ανοικτών προτύπων που θα διασφαλίζουν:
• την ομαλή λειτουργία και συνεργασία μεταξύ του συνόλου του προς προμήθεια υπηρεσιών
• την επεκτασιμότητα των υποσυστημάτων χωρίς αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους.
Οι εφαρμογές του Συστήματος θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένες ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα εύκολης επικοινωνίας, διασύνδεσης ή και ολοκλήρωσης με τρίτες εφαρμογές ή / και υποσυστήματα. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να παρέχουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:
• Τεκμηριωμένα API (Application Programming Interface) τα οποία να επιτρέπουν την ολοκλήρωση/ διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Η τεκμηρίωσης της προγραμματιστικής διεπαφής (API) θα πρέπει να συνοδεύεται από μηχανισμό γραφικής αλληλεπίδρασης με σκοπό την άμεση και εύκολη κλήση των μεθόδων του που θα επιτρέπει παράλληλα και τη δυναμική παραμετροποίηση των ορισμάτων των μεθόδων.
• Δυνατότητα διασύνδεσης / επικοινωνίας με τρίτες εφαρμογές βάσει διεθνών standards (REST, JSON, XML, SOAP, UDDI κλπ.), ώστε να εξασφαλισθεί η διασύνδεση με το αντίστοιχο σύστημα που λειτουργεί στη Βουλγαρία.
• Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού. Τα αρθρώματα (modules) θα πρέπει να ενσωματώνονται στο κορμό της εφαρμογής χωρίς να απαιτούνται αλλαγές σε αυτόν.
• Αρχιτεκτονική Ν-tier για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και φορτίου μεταξύ κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την αποδοτική εκμετάλλευση του δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα, αλλά και στη συντήρησή του.
• Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας των χρηστών για την αποδοτική χρήση των εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησής τους.
• Διασφάλιση της πληρότητας, ποιότητας, ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων των εφαρμογών.
• Σχεδιασμός και υλοποίηση με βασική αρχή την οικονομία πόρων αλλά και τη βέλτιστη απόδοση των συστημάτων που θα προσφερθούν.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η επιλογή της πλατφόρμας και του περιβάλλοντος ανάπτυξης της Ιστοσελίδα θα πρέπει να εξασφαλίζει:
• Την υψηλή της απόδοση
• Την αξιοποίηση και συνεργασία με βάσεις δεδομένων
• Την διαθεσιμότητα αυτής
• Τη μεταφερσιμότητά της (αγγλ. portability)
Η πλατφόρμα της Ιστοσελίδας θα πρέπει να υποστηρίζει δυνατότητα διαχείρισης περιεχομένου (content management system - CMS) που θα επιτρέπει τη δημιουργία και διαχείριση του ηλεκτρονικού περιεχομένου με εύκολο και φιλικό τρόπο. Η παροχή προσβάσιμου συστήματος διαχείρισης περιεχομένου και χρηστών της Ιστοσελίδας, σύμφωνα με τα πρότυπα που παρουσιάζονται παρακάτω στην ενότητα «Πρότυπα», θεωρείται επίσης σημαντική.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Η αρχιτεκτονική που θα προταθεί για την Ιστοσελίδα θα πρέπει να προσφέρει:
• υψηλή διαθεσιμότητα και αξιοπιστία
• ανεξαρτησία από λειτουργικά συστήματα
• επεκτασιμότητα
• ασφάλεια

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τα ανοικτά δεδομένα της Ιστοσελίδας της Πράξης θα πρέπει να παραμένουν διαθέσιμα και ασφαλή παρά τις μελλοντικές αστοχίες του εξοπλισμού ή τις τεχνολογικές αλλαγές. Επιπλέον θα πρέπει να είναι δυνατή η ευρεία και συνδυαστική πρόσβαση σε αυτά, ανεξαρτήτως πηγής, για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή ερευνών, εκπαιδευτικών, εκδοτικών και άλλων δραστηριοτήτων. Η απαίτηση αυτή μεταφράζεται σε τεχνικό επίπεδο σε απαίτηση για δυνατότητα (α) μεταφοράς (migration) σε διάφορες πλατφόρμες, (β) διασύνδεσης (integration) των δεδομένων, (γ) διαλειτουργικότητας (interoperability) των συστημάτων που χειρίζονται τα δεδομένα και (δ) διάθεσης στον Παγκόσμιο Ιστό.

ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Η βασική πρόσβαση στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας θα πρέπει να μπορεί να γίνεται μέσω του διαδικτύου και πιο συγκεκριμένα να απαιτείται η χρήση μόνο ενός φυλλομετρητή ιστού (web browser), ο οποίος θα υπάρχει στη συσκευή του χρήστη. Παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη έτσι ώστε η πρόσβαση σε περιεχόμενο και κατάλληλες υπηρεσίες να μπορεί να παρέχεται και μέσω φορητών συσκευών, οι οποίες διαθέτουν μικρότερο μέγεθος οθόνης. Σε αυτές θα πρέπει να γίνεται αυτόματη προσαρμογή τόσο των λειτουργιών του συστήματος και της διεπαφής του χρήστη, όσο και του περιεχομένου (π.χ. διαφορετικού μεγέθους φωτογραφίες αναλόγως της συσκευής).

ΠΡΟΤΥΠΑ
Για τον σχεδιασμό της διεπαφής του χρήστη, προτείνεται να ληφθούν υπόψη διεθνώς αναγνωρισμένες σχετικές οδηγίες και πρότυπα, συμπεριλαμβανομένου των οδηγιών που ορίζονται από το σχετικό διεθνές πρότυπο ISO 9241, Μέρος 10 (1994α) και Μέρος 14 (1994γ). Ως προς τις διενέργειες για τον προσδιορισμό και την ανάλυση απαιτήσεων ευχρηστίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη ποιότητα αυτών, προτείνεται να ακολουθηθεί το σχετικό πλαίσιο που ορίζει το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 9241, Μέρος 11 (1994β).
Επιπλέον, η Ιστοσελίδα θα πρέπει να σχεδιαστεί βάσει διεθνών προτύπων και κανόνων για την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών.
Κατ' ελάχιστο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα πρότυπα και οι διεθνείς προδιαγραφές της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web Consortium - W3C) για χρήση έγκυρου κώδικα XHTML, HTML, και CSS.
Προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, η κατασκευή αυτών θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις ελέγξιμες «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού» έκδοση 2.0 της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού W3C (διαθέσιμες και με τη μορφή προτύπου ISO/IEC 40500:2012), τουλάχιστον στο μεσαίο επίπεδο «ΑA» (WCAG 2.0, level AA).
Το υποσύστημα διαχείρισης περιεχομένου της Ιστοσελίδας θα είναι και αυτό προσβάσιμο, σύμφωνα με τις Οδηγίες Προσβασιμότητας για Εργαλεία Συγγραφής, έκδοση 2.0 (Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0) του W3C, τουλάχιστον σε επίπεδο ATAG 2.0 επίπεδο Α.
Η Ιστοσελίδα θα πρέπει να υποστηρίζει και πρόσβαση μέσω φορητών συσκευών τηλεφώνου και tablets (iPhone, iPad, Android, Blackberry), σύμφωνα με κατάλληλες πρακτικές.

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ - ΕΥΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην προώθηση της Ιστοσελίδας και τη βελτιστοποίηση για τις Μηχανές Αναζήτησης (αγγλ. Search Engine Optimisation ή αλλιώς SEO), διότι για την αληθινή επιτυχία μιας ιστοσελίδας, προϋπόθεση είναι:
• να αποκτήσει η Ιστοσελίδα πολλούς επισκέπτες
• να έχει τους σωστούς επισκέπτες, δηλαδή άτομα στα οποία πραγματικά στοχεύει
• να έλκει ένα ικανοποιητικό ποσοστό επισκεπτών, το οποίο να αφιερώνει τον απαιτούμενο χρόνο στις ιστοσελίδες της και να ολοκληρώνει επιτυχώς τις διαδικασίες για τις οποίες έχει σχεδιαστεί η Ιστοσελίδα, είτε πρόκειται για ενημέρωση, εγγραφή, συμπλήρωση μιας φόρμας επικοινωνίας, κ.ο.κ.

ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ
Το σχεδιαζόμενο σύστημα χαρακτηρίζεται από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που έχει για υψηλό επίπεδο χρηστικότητας στην οργάνωση και παρουσίαση των ψηφιακών περιεχομένων και υπηρεσιών που θα παρέχει. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη κατά τον σχεδιασμό, τις διαφορετικές ομάδες χρηστών και επομένως τους διαφορετικούς τρόπους εκπλήρωσης της παρεχόμενης λειτουργικότητας χωρίς να μειώνεται η χρηστικότητα των εφαρμογών. Κρίνεται ότι ο σχεδιασμός των εφαρμογών με βασική αρχή την επίτευξη υψηλής χρηστικότητας και εργονομίας είναι κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας της Πράξης. Η λογική / λειτουργική πληρότητα των εφαρμογών δεν αποτελεί από μόνη της ικανή συνθήκη για επιτυχή λειτουργία του συστήματος, αλλά οφείλει να συνυπάρχει με μία διεπαφή (ή διεπαφές) που επιτρέπει σε χρήστες ελάχιστα εξοικειωμένους με δικτυακές εφαρμογές να διεκπεραιώσουν τις συναλλαγές τους με ευκολία.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
Οι χρήστες – επισκέπτες της Ιστοσελίδας μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων, άτομα που για διάφορους λόγους έχουν δυσκολία ή αδυνατούν πλήρως, προσωρινά ή μόνιμα:
• να δουν, να ακούσουν, να μιλήσουν ή να κινηθούν, και κατ' επέκταση, να επεξεργαστούν κάποιες πληροφορίες τόσο εύκολα, όσο ο μέσος χρήστης,
• να διαβάσουν ή να καταλάβουν ένα κείμενο ή
• να χειριστούν το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι.
Για τα άτομα με αναπηρία, η προσβασιμότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι δημιουργεί ίσες ευκαιρίες και καθιστά τον Ιστό ένα εν δυνάμει βασικό κομμάτι επικοινωνίας ή αναβάθμισης της ποιότητας ζωής τους.
Επιπλέον, η προσβασιμότητα μιας ψηφιακής υπηρεσίας είναι σημαντική, γιατί αυτόματα μπορεί το περιεχόμενό της να γίνει διαθέσιμο σ' ένα ευρύτερο κοινό όπως για παράδειγμα:
• άτομα που διαθέτουν αργή σύνδεση δικτύου ή οθόνη (π.χ., του H/Y) η οποία είναι σχετικά μικρή,
• άτομα που ασχολούνται συγχρόνως και με κάτι άλλο ή άτομα που εργάζονται σε παράδοξες και αντίξοες συνθήκες εργασίας (π.χ. σε θορυβώδες περιβάλλον, σε πολύ φωτεινό ή σκοτεινό χώρο),
• άτομα που χρησιμοποιούν «εναλλακτικά» λειτουργικά συστήματα ή παλιές εκδόσεις φυλλομετρητών Παγκόσμιου Ιστού, κλπ.
Συνεπώς, η Ιστοσελίδα θα πρέπει να σχεδιαστεί βάσει διεθνών προτύπων και πρακτικών, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβαση στο μέγιστο δυνατό αριθμό χρηστών του Ιστού, ανεξάρτητα από:
• το είδος της συσκευής μέσω της οποίας ο χρήστης επισκέπτεται τις ιστοσελίδες (notebook, laptop, PDA, προσωπικός υπολογιστής ή συσκευή κινητής τηλεφωνίας, κλπ.)
• τον πλοηγό και την έκδοση του πλοηγού που έχει επιλέξει ο χρήστης για την πρόσβασή του στο Διαδίκτυο (Internet Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome, κλπ.)
• τις όποιες υποστηρικτικές τεχνολογίες μπορεί να έχουν ανάγκη και να χρησιμοποιούν οι επισκέπτες, όπως αναγνώστες οθόνης, ειδικές συσκευές εισόδου, εφαρμογές μεγέθυνσης, κλπ.
• την αναπηρία ή πρόβλημα του χρήστη, όπως μειωμένη όραση, αχρωματοψία, ή άλλα προβλήματα όρασης, κλπ.
Όπως προαναφέρθηκε στα ανοικτά πρότυπα, το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της Ιστοσελίδας θα πρέπει να αναπτυχθεί έτσι ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμο από αυτά. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να υιοθετηθούν οι οδηγίες του W3C/WAI (βλ. παρ. ΠΡΟΤΥΠΑ) όσον αφορά την προσβασιμότητα σε διαδικτυακό περιεχόμενο, υπηρεσίες και λειτουργικά περιβάλλοντα, εξυπηρετώντας έτσι άτομα με αναπηρία και άλλες ειδικές κατηγορίες πληθυσμού.
Θα συνεκτιμηθεί η ενσωμάτωση προηγμένων λειτουργιών στην Ιστοσελίδα, οι οποίες θα προσφέρουν βελτιστοποίηση των επιπέδων ευκολίας πρόσβασης, ευχρηστίας και υποκειμενικής ικανοποίησης για το ευρύτερο δυνατό φάσμα χρηστών και συνθηκών χρήσης.
Τέλος, σημειώνεται ότι για τη διεπαφή του χρήστη, στο σύνολο των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, θα πρέπει να υποστηρίζεται πολυγλωσσία με στόχο την δυνατότητα πρόσβασης από κοινότητες αλλοδαπών.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει τη διάθεση προσβάσιμου ψηφιακού περιεχομένου της Ιστοσελίδα που θα παραχθεί στην Πράξη, συμπεριλαμβανομένου μέσω της παροχής εναλλακτικών προσβάσιμων μορφών όπου είναι απαραίτητο. Ο Υποψήφιος θα πρέπει να προσδιορίσει τη διαδικασία και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάρτηση των περιεχομένου στην Ιστοσελίδα.
Η παροχή επιπλέον προσβάσιμων εναλλακτικών ψηφιακών λύσεων για περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία που παρουσιάζουν ειδικότερες απαιτήσεις πρόσβασης (π.χ., για άτομα με συγκριμένα προβλήματα όραση) είναι επιθυμητές.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η κατασκευή προσβάσιμων ιστοσελίδων, για παράδειγμα ιστοσελίδων που συμμορφώνονται με τις σχετικές Οδηγίες της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού, απαιτεί κατάρτιση, συστηματική προσέγγιση, και αφοσίωση στις αρχές καθολικής πρόσβασης και ίσων ευκαιριών. Όμως, σε πολλές περιπτώσεις, παρόλη την αγνή πρόθεση των κατασκευαστών, στο βωμό της προσβασιμότητας θυσιάζεται η αισθητική της ιστοσελίδας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει εμπειρία και να είναι σε θέση να συνδυάσει τις παραπάνω αρχές και απαιτήσεις με σχεδίαση υψηλής και σύγχρονης αισθητικής.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κατά το σχεδιασμό, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να δρομολογήσει τις κατάλληλες δράσεις για:
• την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογών, μέσων και υποδομών
• την προστασία της ακεραιότητας και της παροχής των πληροφοριών
• την προστασία των προς επεξεργασία και αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων
Θα πρέπει να αναζητηθούν και να εντοπιστούν με μεθοδικό τρόπο τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα και οι οργανωτικο-διοικητικές διαδικασίες.
Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών μέτρων ασφαλείας, η ομάδα υλοποίησης θα πρέπει να λάβει υπόψη της:
• το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ. προστασία των προσωπικών δεδομένων)
• τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις
• τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της ασφάλειας
• τα επαρκέστερα διατιθέμενα προϊόντα λογισμικού και υλικού
• τυχόν διεθνή de facto ή de jure σχετικά πρότυπα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Το προσφερόμενο λογισμικό, θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε διακομιστή (server) ή Ψηφιακό Κέντρο Δεδομένων (data center) ευθύνης του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δεσμεύεται να φιλοξενήσει το σύστημα, σε εγκατάσταση ευθύνης του ή σε ειδικό κέντρο φιλοξενίας δεδομένων χωρίς επιπλέον κόστος για την Ε.Σ.Α.μεΑ., για τουλάχιστον τρία (3) έτη μετά την ολοκλήρωση της Πράξης. O Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τη δυνατότητα μετάπτωσης (migration) της εφαρμογής σε οποιοδήποτε Ψηφιακό Κέντρο Δεδομένων τυχόν του υποδειχθεί κατά το διάστημα αυτό από την Ε.Σ.Α.μεΑ..

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ
Για το προτεινόμενο έργο, επειδή δεν είναι εκ των προτέρων γνωστός ο αριθμός των χρηστών που θα επισκέπτονται συγχρόνως το σύστημα, είναι επιθυμητό για τη χρήση της φιλοξενίας των συστατικών που απαρτίζουν το σύστημα να εγκατασταθούν σε dedicated ή shared hosting server με δίσκους SSD για αυξημένη ταχύτητα προσπέλασης. Αυτό σημαίνει ότι όλη η υπολογιστική δύναμη του εξυπηρετητή θα πρέπει να είναι αποκλειστική για το προτεινόμενο σύστημα. Επιπλέον, το bandwidth θα πρέπει να είναι κατ' ελάχιστο 1TB/μήνα.
Μεγάλη σημασία επίσης δίνεται στη δυνατότητα επέκτασης του συστήματος (επεξεργαστές / βάσεις δεδομένων) χωρίς τη διακοπή της λειτουργίας του. Για να επιτευχθεί αυτό σε περίπτωση που απαιτηθεί από την διαρκώς αυξημένη κίνηση που πιθανώς να προκύψει, θα πρέπει να προβλεφθεί η χρήση node balancers που διαμοιράζουν το φόρτο σε διαφορετικούς servers χωρίς να γίνεται αντιληπτό από τους χρήστες και το κυριότερο χωρίς να απαιτούνται προγραμματιστικές αλλαγές.
Τέλος, επιθυμητό είναι η φυσική υπόσταση της υποδομής να είναι σε κάποιο data center στην κεντρική Ευρώπη.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης καθ' όλη τη διάρκεια της Πράξης, και στην περίπτωση υπογραφής σύμβασης Συντήρησης καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου Συντήρησης. Στόχος των υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης είναι η άμεση βοήθεια στη χρήση των εφαρμογών, του διαχειριστικού συστήματος, η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του λογισμικού, η άμεση ανταπόκριση του Αναδόχου σε αναγγελίες προβλημάτων και η άμεση αποκατάσταση των βλαβών.
Η αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού/διαχειριστικού και των εφαρμογών θα πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του Αναδόχου για τη διαθεσιμότητα που καθορίζεται στη συνέχεια.
Η απόκριση του Αναδόχου σε περίπτωση βλάβης θα είναι:
• Εφόσον η ειδοποίηση έγινε εντός Κανονικών Ωρών Κάλυψης ΚΩΚ (10:00-17:00), μέσα σε 48 ώρες από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης.
• Εφόσον η ειδοποίηση έγινε εκτός ΚΩΚ, σε 48 ώρες με την έναρξη της επόμενης εργάσιμης ημέρας.
Ως Απόκριση ορίζεται ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή λήψης μιας αναγγελίας βλάβης από το Help desk του Αναδόχου μέχρι τη χρονική στιγμή της έναρξης αντιμετώπισης του προβλήματος από τους χώρους του Αναδόχου (remote). Ως Χρόνος αποκατάστασης κάθε βλάβης λογίζεται ο αριθμός των ωρών από την αναγγελία της βλάβης έως την επαναφορά του συστήματος σε κανονική λειτουργία. Ο Μέγιστος Χρόνος Αποκατάστασης Βλάβης από τη στιγμή της απόκρισης του Αναδόχου, ορίζεται στις 72 ώρες.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει (εντός του συνολικού τιμήματος του έργου) υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για διάρκεια πέντε (5) ετών από την παραλαβή του έργου.

Παραδοτέα:
I. Σχεδιασμός προσβάσιμης ιστοσελίδας της Πράξης (Έκθεση)
II. Πρώτη έκδοση της προσβάσιμης ιστοσελίδας της Πράξης, με αρχικό πληροφοριακό περιεχόμενο ενσωματωμένο (για τους στόχους, τις δράσεις, τους Εταίρους, κ.λπ.)
III. Τέσσερις (4) εξαμηνίες αναφορές επισκεψιμότητας της προσβάσιμης ιστοσελίδας της Πράξης (Εκθέσεις)
IV. Τελική έκδοση της προσβάσιμης ιστοσελίδας της Πράξης, με τελικό πληροφοριακό περιεχόμενο ενσωματωμένο κατά τη λήξη της Πράξης.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

3. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε μία μόνο κοινοπραξία / ένωση.
Τα παραπάνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, θα πρέπει να διαθέτουν ικανότητες και εμπειρία για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Όλες οι παραδόσεις των αντικειμένων της σύμβασης, διενεργούνται αποκλειστικά, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σε διεύθυνση που θα δηλωθεί από την Ε.Σ.Α.με.Α.

Τα κείμενα θα παραδίδονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, στους μορφότυπους «docx» και «pdf».

Σχετικά με την τελική παράδοση της Ιστοσελίδας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει, εκτός από σχετική Έκθεση, και τον πηγαίο κώδικα όλων των υλοποιημένων εφαρμογών και μηχανισμών, διαθέσιμο τόσο σε ιδιωτικό αποθετήριο κώδικα (Github private, Bitbucket private, κ.λπ.), όσο και σε μορφή συμπιεσμένου φακέλου (ZIP, RAR, κ.λπ.). Ο πηγαίος κώδικας θα πρέπει συμπεριλαμβάνει κατάλληλη τεκμηρίωση (για την ανάγνωσή και κατανόησή του) και να συνοδεύεται με οδηγίες εγκατάστασης και να περιλαμβάνει οπωσδήποτε όλες τις εξαρτήσεις (dependencies) που απαιτούνται ή/και μηχανισμό για την αυτόματη εύρεση των εξαρτήσεων αυτών. Επιπλέον όλοι οι πόροι (resources) των εφαρμογών (όπως π.χ., fonts, images, databases) θα πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνονται. Ακολουθώντας τις οδηγίες εγκατάστασης στις οποίες θα πρέπει να περιγράφονται επακριβώς όλα τα βήματα (π.χ., εντολές κονσόλας), το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι όμοιο με την τελική έκδοση της Ιστοσελίδας που παραδόθηκε στη λήξη της Πράξης.

5. ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

ΔΡΑΣΗ 1:
Η συνολική αμοιβή του Αναδόχου για την δράση 1 είναι 1612,90 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικά 2000,00 ευρώ και η πληρωμή θα γίνει με τον ακόλουθο τρόπο:
1. Με την παράδοση των παραδοτέων Ι και IΙ, θα καταβληθεί το 80% του προϋπολογισμού της δράσης.
2. Με την παράδοση του παραδοτέου IΙΙ, θα καταβληθεί το υπόλοιπο 20% του προϋπολογισμού της δράσης.
ΔΡΑΣΗ 2:
Η συνολική αμοιβή του Αναδόχου για τη δράση 2 είναι 806,45 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικά 1000,00 Ευρώ και η καταβολή θα γίνει με τον ακόλουθο τρόπο:
1. Με την παράδοση του παραδοτέου I, θα καταβληθεί το 25% του προϋπολογισμού.
2. Με την παράδοση του παραδοτέου IΙ, θα καταβληθεί το 25% του προϋπολογισμού.
3. Με την παράδοση του παραδοτέου IΙΙ, θα καταβληθεί το 25% του προϋπολογισμού.
4. Με την παράδοση του παραδοτέου IV, θα καταβληθεί το 25% του προϋπολογισμού.

ΔΡΑΣΗ 3:
Η συνολική αμοιβή του Αναδόχου για τη δράση 3 είναι 443,54 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικά 550,00 ευρώ και η καταβολή θα γίνει με την παράδοση του παραδοτέου I.

ΔΡΑΣΗ 4:
Η συνολική αμοιβή του Αναδόχου για την δράση 4 είναι 9274,19 Ευρώ πλέον 24%, ήτοι συνολικά 11.500,00 ευρώ. Η καταβολή θα γίνει με τον ακόλουθο τρόπο:
1. Με την παράδοση των παραδοτέων I και IΙ, θα καταβληθεί το 70% του προϋπολογισμού.
2. Με την παράδοση των παραδοτέων IΙΙ και IV θα καταβληθεί το 30% του προϋπολογισμού.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) τιμολόγιο του Αναδόχου,
β) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής
γ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας Αρχής
Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την εκτέλεση και παράδοση του έργου, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει. Η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν.4172/2013.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση και επιλογή του Αναδόχου θα γίνει από την Εκτελεστική Γραμματεία της Ε.Σ.Α.μεΑ, κατόπιν εισήγησης του οικονομικού τμήματος. Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.
Οι προσφορές γίνονται δεκτές και αξιολογούνται μόνο εφόσον αφορούν το σύνολο των δράσεων.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές κατατίθενται από τους δικαιούμενους συμμετοχής στο Διαγωνισμό, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Με την προσφορά υποβάλλονται και στοιχεία κατά την κρίση του Αναδόχου, από τα οποία να προκύπτει η ικανότητα και εμπειρία του στην υλοποίηση των δράσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους με τους εξής τρόπους:
α) Καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
β) Αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, ΤΚ 16341. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, ΤΚ 16341 μέχρι την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στον προορισμό τους. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.
Προθεσμία κατάθεσης φακέλων προσφορών:
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης φακέλων προσφορών ορίζεται η 11η Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 15:00.

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία της Ε.Σ.Α.μεΑ τηλ.: 210 9949837, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00 έως 16:00.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευτεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. (www.esamea.gr) στις 29/11/2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Γ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.ΜΕ.Α

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».
The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A "Greece-Bulgaria 2014-2020" Cooperation Programme


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis