Η Ε.Σ.Α.μεΑ. στο πλαίσιο της αποστολής της και με βάση τις θεμελιώδεις αξίες της:

 • οργανώνει συστηματικές εκστρατείες ενημέρωσης της ελληνικής Κοινωνίας και Πολιτείας για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία, ιδίως δε την 3η Δεκέμβρη κάθε έτους, η οποία έχει ορισθεί «Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία», που αποτελεί την αποκορύφωση της προσπάθειας ενός ολόκληρου έτους για τη διασφάλιση της αυτοδιάθεσης και της ανεξαρτησίας των ατόμων με αναπηρία και της προστασίας κάθε μορφής διάκρισης και αποκλεισμού σε βάρος τους,
 • συνεργάζεται με Κοινωνικούς Εταίρους : Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ), Ελληνική Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή κλπ., προωθώντας τη διάχυση της διάστασης των αναγκών των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στα δικά τους αιτήματα καθώς και στις τυχόν γνώμες, εκθέσεις κ.α. που συντάσσουν (γνωμοδοτήσεις στην ΕΟΚΕ στην ελληνική γλώσσα και γνωμοδοτήσεις στην ΕΟΚΕ στην αγγλική),
 • διαβουλεύεται με τους φορείς-μέλη της, συντονίζει τη δράση τους και τους ενημερώνει για όλες τις εξελίξεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
 • συμπαρίσταται στις οργανώσεις - μέλη της, στους φορείς - μέλη αυτών και στα ίδια τα άτομα με αναπηρία ενώπιον κάθε διοικητικής ή δικαστικής αρχής ή οργάνου σε οποιαδήποτε περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους,
 • συνηγορεί και παρεμβαίνει σε επιμέρους αιτήματα φορέων μελών της καθώς και σε ατομικά αιτήματα,
 • προωθεί τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων, μέσω της συμμετοχής εκπροσώπων της, μεταξύ άλλων, στο Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, στο Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, στο Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιες Επιτροπές του Ν.2643, στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, στην Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης, στην Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 κ.λ.π.
 • ασκεί συστηματικό έλεγχο της νομοθεσίας και υποβάλλει προτάσεις με στόχο τη συμπερίληψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους και την προώθηση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους,
 • υποβάλλει προτάσεις για την εφαρμογή πολιτικών, μέτρων και προγραμμάτων προς όφελος των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν στη θέσπιση νέας νομοθεσίας καταπολέμησης των διακρίσεων και προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους,
 • προωθεί την εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών σε εθνικό επίπεδο,
 • παρέχει πληροφόρηση / ενημέρωση για όλα τα ζητήματα που ενδιαφέρουν τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειες αυτών μέσω της υπηρεσίας «Διεκδικούμε Μαζί» που λειτουργεί σε 8ώρη βάση,
 • υλοποιεί μελέτες, έρευνες, και εθνικάευρωπαϊκά και διεθνή έργα με στόχο την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία και την ενδυνάμωση των οικογενειών των ατόμων με αναπηρία αλλά και των στελεχών του αναπηρικού κινήματος.

 

Παρακάτω ακολουθεί το Οργανόγραμμα της Ε.Σ.Α.μεΑ.:

Organogramma-new 

Για πληροφορίες επικοινωνίας με τα επιμέρους τμήματα δείτε εδώ.


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή