Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

29.08.2018: ΚΥΑ για την επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων οι κατοικίες των οποίων επλήγησαν από τις πυρκαγιές

Επιδότηση ενοικίου – συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης πυρόπληκτων κατοίκων της Αττικής και της Πελοποννήσου

"Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

1. Την επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης δικαιούνται οι οικογένειες, των οποίων η πληγείσα κατοικία αποτε­λούσε τη μόνιμη και κύρια κατοικία τους και οι οποίες θα ενοικιάσουν ή θα φιλοξενηθούν, για την προσωρινή διαμονή τους, σε κατοικία εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκεται το πληγέν κτίριο, εφόσον δεν διαθέτουν κενή ή δευτερεύουσα κατοικία σε απόστα­ση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων από την πυρόπλη­κτη κατοικία τους, που να καλύπτει τις στεγαστικές τους ανάγκες.

2. Η επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης, που θα χο­ρηγείται στους δικαιούχους, ορίζεται στο ποσό των €300 το μήνα για μεμονωμένα άτομα, € 350 το μήνα για οικογένειες δύο (2) ατόμων,€ 400 για οικογένειες τριών (3) ατόμων,€ 450 για οικογένειες τεσσάρων (4) ατόμων και€ 500 για οικογένειες περισσοτέρων ατόμων.

Επισημαίνεται ότι η επιδότηση ενοικίου, σε καμία πε­ρίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που ανα­γράφεται στην Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας ή στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (σε περίπτωση που διαμένουν προσωρινά σε ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια) που προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι στην αρμόδια υπηρεσία.

3. Στις περιπτώσεις που το Μισθωτήριο Συμβόλαιο της πληγείσας κατοικίας δεν υπήρχε ή δεν είναι σε ισχύ, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσκομίσει ή υπεύθυνη δήλωση του v. 1599/1986 του ιδιοκτήτη της κατοικίας στην οποία θα δηλώνεται ότι ο αιτών ενοικίαζε την εν λόγω κατοικία και κατοικούσε σ' αυτήν μέχρι και την ημέ­ρα του συμβάντος ή Αποδείξεις Είσπραξης Ενοικίου για την εν λόγω κατοικία τουλάχιστον για τους τελευταίους τρεις (3) μήνες πριν το συμβάν.

4. Για κάθε μέλος της οικογένειας που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες ο αριθμός των μελών της οικογένειας, για τον υπολογισμό του ποσού της επιδότησης, θα προ­σαυξάνεται κατά ένα (1) μέλος. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση Βεβαίωσης από Κέντρο Πιστο­ποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), από την οποία να προκύ­πτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%".

ΚΥΑ αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/9426/Α36/2018 || ΦΕΚ 3654Β/27-08-2018


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis