Πρόγραμμα AMiD - Access to services for Migrants with Disabilities (Πρόσβαση σε υπηρεσίες για Μετανάστες με Αναπηρία)

AMiD logoΤο πρόγραμμα AMiD στοχεύει στην υποστήριξη μιας αποτελεσματικής διαχείρισης της υποδοχής και ένταξης αιτούντων άσυλο και μεταναστών με αναπηρίες στην ΕΕ. Θα αναπτύξει ένα εργαλείο Εκτίμησης Αναγκών με σκοπό την ενδυνάμωση ΜΚΟ και Τοπικών Αρχών στην υποστήριξη με επαρκή τρόπο των μεταναστών και προσφύγων με αναπηρίες στην ΕΕ και θα διευκολύνει τη συστηματοποίηση μιας κοινής προσέγγισης της Ένωσης στην αξιολόγηση αναγκών των μεταναστών και των προσφύγων με αναπηρίες, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των Τοπικών Αρχών και των ΜΚΟ. Θα αναπτύξει διαδρομές ανταλλαγής για τη βελτίωση των γνώσεων και των απαντήσεων των διεπιστημονικών επαγγελματιών και θα καθοδηγήσει βασικούς παράγοντες ώστε να ανταποκριθούν επαρκώς στις επιπτώσεις της αναπηρίας στη διαδικασία ταυτοποίησης και στις πολιτισμικές επιπτώσεις στη διαδικασία μετεγκατάστασης. Το AMiD θα δημιουργήσει επίσης ένα Συμβουλευτικό Όργανο, το οποίο θα αποτελείται από μέλη του εταιρικού σχήματος, εκπροσώπους των ευρωπαϊκών περιφερειών, κυβερνήτες και άλλους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, και θα στηρίξει την μοντελοποίηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου τόσο εντός όσο και εκτός της διάρκειας ζωής του. Το Συμβούλιο αυτό έχει ως στόχο να συνεισφέρει στο συντονισμό μελλοντικών κοινών δράσεων μαζί με όργανα της ΕΕ, εμπνέοντας μια κοινή προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενισχύοντας σημαντικές πτυχές του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, τη Μετανάστευση και την Ένταξη.
Εταίροι που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα εκτός από την Ε.Σ.Α.μεΑ.:
• EASPD - European Association of Service provider for Persons with Disabilities - (Project Coordinator) - Belgium
• CARDET - Centre for the Advancement of Research and Development in Educational Technology - Cyprus
• AER - Assembly of European Regions - France
• SOLIDAR - Belgium
• ChanceB - Austria
• EDF - European Disability Forum - Belgium
• Associazione ARCI - Italy
• AEBR - Assembly of European Border Regions - Germany
• PRAKSIS - Programs of development, social support and medical cooperation - Greece
• DPI Italia - Disabled People's International - Italy
• KVPS - Finland

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.easpd.eu/en/content/amid 


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή