Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Βουλή

Αθήνα: 05/07/2010

ΠΡΟΣ:
Πρόεδρο & Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου
- Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Θ. Πάγκαλου
- κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, Υπουργό Οικονομικών
- κ. Φ. Σαχινίδη, Υφυπουργό Οικονομικών
- κ. Η. Πλασκοβίτη, Γεν. Γραμματέα Οικονομικών
- κ. Η. Πεντάζο, Γεν. Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής
- Υποεπιτροπή για την εξέταση των θεμάτων αναπηρίας της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων των Ανθρώπων
- Φορείς-Μέλη Ε.Σ.ΑμεΑ.


Προτάσεις της Ε.Σ.ΑμεΑ. επί του νομοσχεδίου ¨Μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού Συστήματος του Δημοσίου και άλλες διατάξεις¨


Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,
& Αξιότιμα Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων

Εν όψει της συζήτησης που θα διεξαχθεί στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού Συστήματος του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», η Ε.Σ.Α.μεΑ. καταθέτει τις προτάσεις της επί των άρθρων που αφορούν στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα των ατόμων με αναπηρία και αιτείται να παραστεί στην Επιτροπή σας κατά την ακρόαση των Κοινωνικών Εταίρων.

Αδιαμφισβήτητο γεγονός είναι ότι τα πρώτα θύματα σε περιόδους οικονομικών κρίσεων είναι τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους. Σε τέτοιες περιόδους η Πολιτεία καλείται και οφείλει να προστατέψει, πρώτα και κύρια, τις πλέον ευπαθείς οικονομικά και κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού με συγκεκριμένα και απολύτως διακριτά μέτρα. Σε αντίθεση με τα προαναφερθέντα, έως και σήμερα η ελληνική Πολιτεία όχι μόνο δεν έλαβε μέτρα οικονομικής και κοινωνικής στήριξης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, αλλά δεν προχώρησε, ως όφειλε, στην εξαίρεσή αυτών από μία σειρά πρόσφατων επώδυνων οικονομικών μέτρων, όπως η περικοπή των μισθών, συντάξεων, δώρου εορτών αδείας κ.λπ.

Με το παρόν νομοσχέδιο, στο οποίο ρυθμίζονται βασικά συνταξιοδοτικά θέματα του Δημοσίου, η ελληνική Πολιτεία καλείται να συμπεριλάβει εκείνα τα μέτρα, με τα οποία θα προστατευτεί ουσιαστικά η ευπαθής ομάδα των ατόμων με αναπηρία και τις οικογένειές τους και θα αποκατασταθεί η συνεχής και επώδυνη μείωση των εισοδημάτων τους.

Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, εν’ πρώτοις, διατηρεί ευνοϊκά συνταξιοδοτικά μέτρα που ισχύουν εδώ και χρόνια για τα άτομα με αναπηρία, όμως αδιαμφισβήτητα δεν εισάγει μέτρα μέσω των οποίων θα προστατευτεί το ύψος των συντάξεων αναπηρίας τους. Αντιθέτως, μέρος των αντισυνταγματικών του ρυθμίσεων οδηγεί σε περαιτέρω μείωση των συντάξεων αναπηρίας ή των συντάξεων που θα λάβουν οι εργαζόμενοι του δημοσίου που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία.

Οι προτάσεις που ακολουθούν καταρτίστηκαν μετά από την προσεκτική εξέταση του νομοσχεδίου και σκοπεύουν στην κοινωνική προστασία και την οικονομική ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.

Βασικές προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. επί των ρυθμίσεων του υπό συζήτηση νομοσχεδίου:

1. Θεσμική εκπροσώπηση της Ε.Σ.ΑμεΑ. στην Ο.Κ.Ε

Καταρχήν ζητούμε τη συμπερίληψη διάταξης με την οποία θα οριστεί η θεσμική εκπροσώπηση της Ε.Σ.ΑμεΑ. στην Ο.Κ.Ε. επισημαίνοντας ότι αυτή η εκπροσώπηση στην Ο.Κ.Ε. αποκτά ιδιαίτερη σημασία αυτή την κρίσιμη περίοδο που διανύει η χώρα μας.

Θεωρούμε αδιανόητο μία από τις πιο πολυπληθείς ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού να μην εκπροσωπείται σε ένα κατ’ εξοχήν θεσμικό εκφραστή της κοινωνίας μας, όπως είναι η Ο.Κ.Ε., στους κόλπους της οποίας αναπτύσσεται γόνιμος κοινωνικός διάλογος και διατυπώνονται εμπεριστατωμένες προτάσεις για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.


Άρθρο 3: Βασική Σύνταξη

Σε ότι αφορά τη βασική σύνταξη ζητούμε να αναφερθεί ρητά ότι το ποσό της βασικής σύνταξης καταβάλλεται στο ακέραιο για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης στο 55ο έτος της ηλικίας (παρ. α΄της παρ. 1 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 όπως αντικαθίσταται με την παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος και παρ. 7 του άρθρου 6 του παρόντος), λόγω του ότι έχουν στη φροντίδα τους άτομο με αναπηρία.

Θεωρούμε ότι η Πολιτεία πρέπει να προστατέψει με σειρά συγκεκριμένων και διακριτών μέτρων τους γονείς των ατόμων με βαριές αναπηρίες των οποίων το οικογενειακό εισόδημα έχει υποστεί ήδη μεγάλη μείωση, όχι μόνο εξαιτίας των πρόσφατων επώδυνων οικονομικών μέτρων, αλλά και της χρόνιας αδυναμίας του Κράτους να προσφέρει επαρκείς υποστηρικτικές δομές και υπηρεσίες στα άτομα με αναπηρία.

Άρθρο 4: Αναλογικό ποσό σύνταξης ασφαλισμένων από 1.1.2011 και εφεξής

Περ. β. παρ. 4: Προτείνουμε για την εισοδηματική στήριξη των συνταξιούχων με αναπηρία του δημοσίου:

α) στην περ. β της παρ. 4 να αναφερθεί ότι το ποσοστό αναπλήρωσης αντιστοιχεί στα 40 έτη ασφάλισης, (αντί των 35 ετών που αναφέρεται στην υπό συζήτηση διάταξη).

β) Κατά τον υπολογισμό της αναλογικής σύνταξης για τις συντάξεις των προσώπων του τέταρτου εδαφίου της περ. α της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007, ζητούμε την πρόβλεψη ειδικού μπόνους, προκειμένου οι συντάξεις τους να μην ακολουθήσουν τη μείωση που θα επέλθει στο ύψος των γενικών συντάξεων με το νέο τρόπο υπολογισμού.

Άρθρο 6: Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης πολιτικών υπαλλήλων του Δημοσίου, Εξίσωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου.

Προτείνουμε την εναρμόνιση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου με τις διατάξεις που διέπουν τους ασφαλισμένους σε φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως εξής:

• Επέκταση των ευνοϊκών διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3232/04, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 61 του ν. 3518/06, ούτως ώστε όσοι γονείς έχουν παιδιά με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή έχουν σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω με 10ετή τουλάχιστον έγγαμο βίο, να θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 7.500 ημερών εργασίας ή 25 ετών ασφάλισης ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας. Η ανωτέρω ρύθμιση ζητούμε να ισχύσει και σε όσους έχουν βάσει δικαστικής απόφασης την επιμέλεια/φροντίδα ατόμων με αναπηρία.
• Επέκταση των διατάξεων της παρ. 5α του άρθρου 5 του ν. 3232.05, ούτως ώστε παιδιά ορφανά και από τους δύο γονείς που πάσχουν από νοητική αναπηρία ή αυτισμό ή σύνδρομο down, ή από πολλαπλές βαριές αναπηρίες, η από βαριά κινητική αναπηρία, ή από χρόνιες ψυχικές διαταραχές που επιφέρουν μόνιμο ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω να δικαιούνται το σύνολο του ποσού της σύνταξης που πράγματι ελάμβανε ο θανών γονέας, ή προκειμένου περί ασφαλισμένου, το ποσό που εδικαιούτο να λάβει ο θανών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται ή δεν ασκούν κάποιο επάγγελμα ή δεν παίρνουν σύνταξη από δική τους εργασία.

Άρθρο 12: Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

Με την περ. β της παρ 3 εξαιρούνται από την παρακράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, όσοι βάσει των διατάξεων των παρ. 5 και 6 του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007, λαμβάνουν το επίδομα ανικανότητας. Δηλαδή, όσοι ανήκουν σε ένα περιορισμένο αριθμό κατηγοριών αναπηρίας και έχουν ποσοστό αναπηρίας 100% και άνω. Είναι αντιληπτό ότι η εξαίρεση αυτή δεν αφορά όλους τους συνταξιούχους με αναπηρία του Δημοσίου, γι’ αυτό ζητούμε να εξαιρεθούν όλοι οι συνταξιούχοι που αποδεδειγμένα έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και οι γονείς που έχουν στη φροντίδα τους άτομο με βαριά και πολλαπλή αναπηρία και βαρύνονται φορολογικά από αυτό. Επισημαίνουμε ότι οι συνταξιούχοι με αναπηρία έχουν να αντιμετωπίσουν το πρόσθετο κόστος που πηγάζει από την αναπηρία των ιδίων ή των παιδιών τους.

Σχόλιο: Ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία που λαμβάνουν συντάξεις άνω του ποσού των 1.401,00€ είναι πολύ μικρός. Η περικοπή όμως των συντάξεών τους θα δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα, εάν ληφθεί υπόψη το πρόσθετο κόστος που πηγάζει από την ίδια την αναπηρία, και το οποίο επιβαρύνονται σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι ίδιοι, εξαιτίας της έλλειψης κοινωνικών υποστηρικτικών δομών και υπηρεσιών. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να πράξει τη δεδομένη αυτή στιγμή η Πολιτεία ιδιαίτερα μετά την ισχύ των πρόσφατων δημοσιονομικών μέτρων, από τα οποία δεν εξαιρέθηκαν για κοινωνικούς λόγους οι μισθωτοί και συνταξιούχοι που είναι άτομα με αναπηρία


Άρθρο 17: Λοιπές συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις

Με την παρ. 1 του άρθρου 17 έχουν εφαρμογή οι διατάξεις τους προτελευταίου εδαφίου της περ. α΄της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 και σε όσους πάσχουν από αιμορροφιλία τύπου Α΄ή Β΄ή μυασθένεια-μυοπάθεια. Ζητούμε:

α) την ορθή αναγραφή του όρου αιμορροφιλία τύπου Α΄και Β΄με τον όρο συγγενή αιμορραγική διάθεση-αιμορροφιλία. Επισημαίνουμε ότι η επέκταση αυτή, αποτελεί πάγιο αίτημα του Συλλόγου Προστασίας Ελλήνων Αιμορροφιλικών, οι οποίοι με έγγραφά τους έχουν τονίσει ότι ο ορθότερος επιστημονικά όρος αυτής της πάθησης είναι ο προτεινόμενος.

β) Επέκταση της ανωτέρω ρύθμισης και στα άτομα που πάσχουν από τις ακόλουθες μορφές συγγενούς καρδιοπάθειας: α. Μονήρης κοιλία, β. Μετάθεση μεγάλων αρτηριών, γ. Τετραλογία του Fallot δ. Ατρησία βοτάλιου πόρου, ε. Βαλβιδοπάθειες, στ. Συνυπάρχουσα πρωτογενής ή δευτερογενής πνευμονική υπέρταση.

Κύριε Πρόεδρε,
Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων,

Προσδοκούμε ότι θα εξετάσετε με τη δέουσα προσοχή τις προτάσεις μας και θα μας δώσετε την ευκαιρία να σας τις παρουσιάσουμε αναλυτικά την ημέρα της ακρόασης των Κοινωνικών Εταίρων.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Βουλή » Προτάσεις της Ε.Σ.ΑμεΑ. επί του νομοσχεδίου ¨Μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού Συστήματος του Δημοσίου και άλλες διατάξεις¨
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis