Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Βουλή

Αθήνα: 10/09/2009

ΠΡΟΣ:
κ. Γ. Παπανδρέου, Πρόεδρο ΠΑΣΟΚ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Φορείς - Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ. και Φορείς - Μέλη αυτών


ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Κατάρτιση Εθνικού Προγράμματος για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Προστασία των Ατόμων με Αναπηρία και διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του


Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Ενόψει της ομιλίας σας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) με το παρόν υπόμνημά της σας υποβάλλει τα αιτήματα και τις προσδοκίες των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.

Αυτό που τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους ζητούν από εσάς είναι να δεσμευτείτε ότι στην περίπτωση εκλογής του κόμματός σας την 4η Οκτωβρίου 2009 θα εκπονήσετε και θα εφαρμόσετε ένα Εθνικό Πρόγραμμα για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Προστασία των Aτόμων με Αναπηρία, κορωνίδα του οποίου θα είναι αφενός η θεσμική θωράκιση της αναπηρίας και αφετέρου η διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα των πολιτικών και μέτρων που θα εφαρμοστούν κατ’ απαίτηση της παραγράφου 6 του άρθρο 21 του Συντάγματος της χώρας. Άλλωστε στην ομιλία σας στο 7ο Τακτικό Εκλογοαπολογιστικό μας Συνέδριο, στις 6 Φεβρουαρίου 2009, υποστηρίξατε πως συμφωνείτε με τις διεκδικήσεις του αναπηρικού κινήματος της χώρας για πρόσθετα μέτρα ενίσχυσης και προστασίας των ατόμων με αναπηρία.

Δίνουμε ιδιαίτερα έμφαση στο δημόσιο χαρακτήρα των πολιτικών και μέτρων για την αναπηρία επειδή αυτό που δοκιμάζεται την τελευταία περίοδο, όπως άλλωστε γνωρίζετε κι εσείς, είναι η δημόσια θεσμική θωράκιση της αναπηρίας, που πρέπει πάση θυσία να προστατευθεί, είναι η ολοκληρωμένη και αποτελεσματική προστασία του συνόλου των ατόμων με αναπηρία, όλων των κατηγοριών αναπηρίας, συμπεριλαμβανομένων και των πλέον ευάλωτων, όπως είναι οι γυναίκες με αναπηρία, οι μητέρες με αναπηρία, οι μητέρες που έχουν παιδιά με αναπηρία, τα άτομα με βαριά αναπηρία (π.χ. άτομα με σύνδρομο down, αυτισμό, πολλαπλή αναπηρία) κ.λπ.

Οι πολιτικές στη χώρα μας πρέπει να πάψουν να είναι αποσπασματικές. Απαιτείται μελέτη, μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, συντονισμός και συνέργια των πολιτικών και των μέτρων που θα εφαρμοστούν - οι οποίες πρέπει να βασίζονται εξολοκλήρου στη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας - και φυσικά διάθεση δημόσιας χρηματοδότησης.

Επειδή τα ζητήματα αναπηρίας είναι οριζόντια και αφορούν στο σύνολο των τομέων της κοινωνικής ζωής, για να αποφευχθεί ο αποσπασματικός χαρακτήρας των πολιτικών και να προωθηθεί μια ενιαία και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αναπηρία, ή διαφορετικά ένας νέος πολιτισμός για αυτήν, στη βάση των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων, πρέπει ο σχεδιασμός, η εφαρμογή, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των πολιτικών να πραγματοποιούνται από μια Δημόσια Αρχή.

Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε και το προτεινόμενο Εθνικό Πρόγραμμα για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Προστασία των Aτόμων με Αναπηρία να εφαρμοστεί επιτυχώς και να συμβάλλει ουσιαστικά στην κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία. Ως εκ τούτου, ζητούμε τη σύσταση Υφυπουργείου για την Αναπηρία στο Υπουργείο Εσωτερικών, κατά το πρότυπο άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Άλλωστε τα ζητήματα Ισότητας των Φύλων αντιμετωπίστηκαν από προγενέστερη Κυβέρνηση του κόμματός σας μέσω της σύστασης στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας.

Στο πλαίσιο μιας συμμετοχικής δημοκρατίας, η ενεργή συμμετοχή του Εθνικού Αναπηρικού Κινήματος σε όλα τα επίπεδα διαβούλευσης για την εκπόνηση και εφαρμογή του προαναφερθέντος Εθνικού Προγράμματος, η οποία είναι άλλωστε θεσμοθετημένη, θεωρείται δεδομένη και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος.

Το αίτημα για θεσμική θωράκιση της αναπηρίας στη χώρα μας είναι φυσική συνέπεια της προόδου που έχει σημειωθεί στα θέματα αναπηρίας σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο και συνδέεται άρρηκτα με την άσκηση των θεμελιωδών ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.

Η υπογραφή και η επικείμενη επικύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του Ο.Η.Ε. αποτελεί κορυφαία δέσμευση της διεθνούς κοινότητας για τα θέματα αναπηρίας. Η Διεθνής αυτή Σύμβαση που υπεγράφη από την πλειοψηφία των Κρατών - μελών του Ο.Η.Ε., συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, αποτελεί σημαντική πρόκληση και τεράστια ευθύνη για την προώθηση και εφαρμογή μέτρων και πολιτικών σε εθνικό πλέον επίπεδο, που θα συμβάλλουν σημαντικά στη μετάβαση από το ιατρικό μοντέλο σε αυτό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι προκλήσεις και οι ευθύνες απέναντι στα άτομα με αναπηρία που απορρέουν από τη Διεθνή Σύμβαση αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα με το Άρθρο 16 «Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και μη διάκριση» του Γενικού Κανονισμού των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), μέσω του οποίου διασφαλίζεται η οριζόντια ένταξη της αρχής της μη διάκρισης και του κριτηρίου της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία σε όλα τα στάδια υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 - 2013, καθώς και η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις χρηματοδοτήσεις των Ταμείων της Ε.Ε. κατά τα διάφορα στάδια υλοποίησής τους.

Στο πλαίσιο εφαρμογής ενός Εθνικού Προγράμματος για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Προστασία των Ατόμων με Αναπηρία απαιτούνται τα εξής:

1. Η θεσμική θωράκιση της αναπηρίας βάσει του Συντάγματος της χώρας και της διεθνούς και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την οικοδόμηση ενός νέου κοινωνικού κράτους για τα άτομα με αναπηρία

 Η ψήφιση εκτελεστικού νόμου του Συντάγματος άρθρου 21 παράγραφος 6 και συναφών διατάξεων για την ίση μεταχείριση, τη συμμετοχή, την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία

Με την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001 δημιουργήθηκε μία νέα συνταγματική νομική βάση για τα άτομα με αναπηρία και τα δικαιώματά τους. Πρόκειται για την υποχρέωση του κράτους να λαμβάνει τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα για την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και την πλήρη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας. Αυτή η συνταγματική επιταγή, η οποία αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελεί επίτευγμα της διακυβέρνησης του κόμματός σας στη χώρα και η οποία αγκαλιάστηκε από το σύνολο σχεδόν του πολιτικού κόσμου, σε συνδυασμό με άλλες διατάξεις του Συντάγματος, θα παραμείνουν κενές περιεχομένου, εάν η Βουλή των Ελλήνων δεν ψηφίσει το αναγκαίο εκτελεστικό νομοθέτημα που θα δίνει σάρκα και οστά σε αυτές τις διατάξεις.

Για το αναπηρικό κίνημα της χώρας κορυφαίο αίτημα είναι η κατάρτιση ενός νόμου - πλαίσιο, όπως ο γνωστός ADA (American Disability Act), ένας νόμος που θα αντιμετωπίζει τα ζητήματα ίσης μεταχείρισης, θα απαντά το πώς η συνταγματική επιταγή για πλήρη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία μπορεί να γίνει πραγματικότητα μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές και εξειδικευμένα μέτρα και φυσικά θα δημιουργεί ένα ισχυρό δίχτυ κοινωνικής προστασίας για τις πλέον ευάλωτες κατηγορίες ατόμων με αναπηρία, όπως είναι τα άτομα με νοητική αναπηρία, με αυτισμό, τα άτομα με πολλαπλή αναπηρία.

 Η άμεση επικύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του Ο.Η.Ε. και του προαιρετικού της πρωτοκόλλου

Η χώρα οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην επικύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του Ο.Η.Ε. και του προαιρετικού της Πρωτοκόλλου και ως εκ τούτου και στον έλεγχο του συνόλου της κείμενης εθνικής νομοθεσίας προκειμένου να διαπιστώσει εάν αυτή συνάδει με τη Διεθνή Σύμβαση και φυσικά να προβεί και στην εναρμόνισή της στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση εκλογής του κόμματος σας την 4η Οκτωβρίου 2009, αναμένουμε από εσάς, να προχωρήσετε, όπως άλλωστε είχατε δεσμευτεί στο 7ο Τακτικό Εκλογοαπολογιστικό μας Συνέδριο, τόσο στην άμεση επικύρωση της Διεθνούς Σύμβασης και του προαιρετικού της πρωτοκόλλου όσο και στην ανάθεση της παρακολούθησης της υλοποίησής της στην Ε.Σ.Α.μεΑ., παρέχοντάς της μάλιστα και την ανάλογη οικονομική υποστήριξη.

2. Η άμεση συμπλήρωση της υφιστάμενης νομοθεσίας για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία και η θέσπιση νέας, εθνικής και ισχυρής νομοθεσίας όπου απαιτείται - Οριζόντια παρέμβαση

Στη χώρα υπάρχει παντελής έλλειψη νομοθεσίας για την προσβασιμότητα σε κάποιους τομείς, όπως για π.χ. στην Κοινωνία της Πληροφορίας, στις Υπηρεσίες κλπ. Αντιθέτως, σε κάποιους άλλους τομείς, όπως για π.χ. είναι οι κτιριακές υποδομές, παρόλο που έχει θεσπιστεί νομοθεσία για την προσβασιμότητα, παρατηρείται έλλειψη χρονοδιαγραμμάτων υποχρέωσης εφαρμογής της και κυρώσεων στην περίπτωση της μη εφαρμογής της. Η υφιστάμενη λοιπόν νομοθεσία χρειάζεται συμπλήρωση, επέκταση ή/και προσαρμογή βάσει των σύγχρονων ευρωπαϊκών προδιαγραφών για να αντιμετωπιστεί η διάκριση που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία σε διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής τους, όπως είναι η Εκπαίδευση, η Απασχόληση, η Κοινωνία της Πληροφορίας κ.λπ. Η άμεση συμπλήρωση της υπάρχουσας και η θέσπιση νέας, εθνικής, ισχυρής νομοθεσίας, όπου απαιτείται, για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία, είναι επιπρόσθετα απαραίτητη και για την απρόσκοπτη εφαρμογή του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, εξαιτίας της θέσπισης στον Γενικό Κανονισμό των Ταμείων της Ε.Ε. του άρθρου 16, στο οποίο προαναφερθήκαμε.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι στην ομιλία σας στο 7ο Τακτικό Εκλογοαπολογιστικό μας Συνέδριο είχατε επίσης δεσμευτεί ότι, στην περίπτωση που το κόμμα σας κυβερνήσει τον τόπο, για την καλύτερη προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, θα δημιουργήσετε όλες τις προϋποθέσεις προκειμένου είτε να εφαρμοστούν οι νόμοι που υπάρχουν, είτε να αλλάξουν οι ήδη υπάρχοντες.

3. Η εφαρμογή τομεακών παρεμβάσεων

α) Εκπαίδευση
Παρά τη θεσμική κατοχύρωση της υποχρεωτικότητας της Εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία μέσω του Νόμου 3699/2008, η θέση των μαθητών με αναπηρία στο Εκπαιδευτικό μας Σύστημα εξακολουθεί να παραμένει υποβαθμισμένη, περιθωριακή και λιμνάζουσα, γεγονός στο οποίο είχατε αναφερθεί κι εσείς στην ομιλία σας στο 7ο Τακτικό Εκλογοαπολογιστικό μας Συνέδριο. Το υφιστάμενο Εκπαιδευτικό Σύστημα είναι ένα σύστημα διακρίσεων και αποκλεισμού που παράγει πολίτες β΄ και γ΄ κατηγορίας, αφού τα άτομα με αναπηρία είτε αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το εκπαιδευτικό σύστημα (π.χ. λόγω έλλειψης προσβασιμότητας), είτε είναι αποδέκτες μιας υποδεέστερης και υποβαθμισμένης εκπαίδευσης σε σχέση με τους υπόλοιπους μαθητές.

Προκειμένου να πάρει σάρκα και οστά η θεσμικά κατοχυρωμένη υποχρεωτικότητα της Εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία πρέπει να ληφθούν τα παρακάτω μέτρα:
- παροχή τεχνολογικών βοηθημάτων στους μαθητές με αναπηρία,
- διάθεση προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού υλικού στις ανάγκες της κάθε κατηγορίας αναπηρίας,
- βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης στα ειδικά σχολεία, τις ειδικές τάξεις και τα τμήματα ένταξης μέσω της βελτίωσης του εξοπλισμού τους, της υλικοτεχνικής υποδομής τους, της στελέχωσής τους με εξειδικευμένο προσωπικό ανά κατηγορία αναπηρίας, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και συνοδούς,
- διοργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των γονέων και των νομίμων κηδεμόνων τους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την αποφυγή του ενδεχομένου της μη εγγραφής των παιδιών τους με αναπηρία στα σχολεία.
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της Εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία, επιβάλλεται η λειτουργία Ολοήμερου Σχολείου για τους μαθητές με αναπηρία.

Για την υλοποίηση αυτών των μέτρων ουσιαστικά απαιτείται η αύξηση του ποσού που διατίθεται από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία.

Μέσω της συμπλήρωσης της υφιστάμενης νομοθεσίας για την προσβασιμότητα θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα της έλλειψης της κτιριακής προσβασιμότητας των σχολικών κτιρίων Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και η ακαταλληλότητα των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης.

Τέλος, θα λέγαμε ότι απαιτείται μια συνολική επανεξέταση του Συστήματος Εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία είτε αυτή πραγματοποιείται στη Γενική Εκπαίδευση, είτε στα Τμήματα Ένταξης, είτε στα Ειδικά Σχολεία. Προκειμένου να ανακοπεί η διαρκής υποβάθμιση της Εκπαίδευσης των Ατόμων με Αναπηρία απαιτείται μια θεσμική παρέμβαση - τομή που να ανατρέπει ριζικά και ουσιαστικά την υφιστάμενη κατάσταση.

β) Απασχόληση
Σήμερα στον τομέα της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία απουσιάζει μία εθνική στρατηγική που να αντιμετωπίζει ολιστικά τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία στον τομέα της απασχόλησης, εφόσον είναι πλέον κοινά παραδεκτό ότι η βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης και σε άλλους τομείς, όπως είναι η Εκπαίδευση, η Κατάρτιση, οι Μεταφορές κλπ.

Για να είναι αποτελεσματική μια εθνική στρατηγική για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία πρέπει να περιλαμβάνει την εφαρμογή συνδυασμένων πολιτικών και μέτρων, να λαμβάνει υπόψη της την ανομοιογένεια που παρουσιάζουν τα άτομα με αναπηρία ως πληθυσμιακή ομάδα και να αποσυνδέει την επιδοματική πολιτική από την εργασία.

Επίκεντρο αυτής της εθνική στρατηγικής πρέπει να είναι η θέσπιση ενός νέου νόμου για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία, για την οποία δεσμευτήκατε στο 7ο Τακτικό Εκλογοαπολογιστικό μας Συνέδριο, ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

- Θέσπιση ενός νέου συστήματος ποσόστωσης αποκλειστικά και μόνο για τα άτομα με αναπηρία, λόγω των ιδιαίτερων προβλημάτων που παρουσιάζει στην εφαρμογή του ο υφιστάμενος Νόμος 2643/1998.
- Μέτρα για την αποτελεσματική εφαρμογή του Νόμου 3304/2005, ο οποίος παρουσιάζει προβλήματα στην εφαρμογή του.
- Μέτρα για την προστασία από την απόλυση και για τη διατήρηση της θέσης εργασίας, για τη διασφάλιση καλύτερων συνθηκών εργασίας για τα άτομα με αναπηρία (π.χ. παροχή τεχνολογικής υποστήριξης και τεχνικών βοηθημάτων κ.λπ.), για την προώθηση των εναλλακτικών μορφών απασχόλησης (υποστηριζόμενη απασχόληση, προστατευόμενη απασχόληση), για την προώθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ατόμων με αναπηρία, για την ένταξη στην απασχόληση των πλέον ευάλωτων ομάδων ατόμων με αναπηρία, για την προστασία της μητρότητας των μητέρων με αναπηρία και των μητέρων που έχουν παιδιά με αναπηρία και μέτρα για τη διευκόλυνση της θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε άτομα με αναπηρία που είναι μακροχρόνια άνεργοι και δεν έχουν κατορθώσει να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης.

γ) Υγεία - Πρόνοια
Οι Τομείς της Πρόνοιας και της Υγείας απευθύνονται στους οικονομικά και κοινωνικά πιο ευάλωτους πολίτες της χώρας. Για αυτό το λόγο απαιτείται η διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα τους, καθώς και η αύξηση των δημοσίων κονδυλίων για:
- άμεση πρόσληψη επιστημονικού, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε όλες τις προνοιακές μονάδες και σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας,
- αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και υγείας,
- διασφάλιση της πρόσβασης όλων των ατόμων με αναπηρία και με χρόνιες παθήσεις, ακόμα και αυτών που βρίσκονται σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υπηρεσίες υγείας σε απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές,
- παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας για τα άτομα με χρόνιες παθήσεις που είναι συχνοί έως και καθημερινοί χρήστες του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.

δ) Αποϊδρυματοποίηση
Ξεκινώντας με την παραδοχή ότι στην Ελλάδα του 21ου αιώνα δεν μπορούν να υπάρχουν άτομα με αναπηρία που να ζουν σε κατάσταση κοινωνικού εγκλεισμού στα ιδρύματα της χώρας ή στα σπίτια τους, η χώρα πρέπει να καταρτίσει ένα εθνικό σχέδιο αποϊδρυματοποίησης, το οποίο να στηρίζεται στην αναδιοργάνωση και τον επαναπροσδιορισμό των υφιστάμενων δομών κλειστής περίθαλψης και στην ανάπτυξη υποστηρικτικού πλαισίου που θα διασφαλίζει την παραμονή των ατόμων με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης και θα περιλαμβάνει τη δημιουργία δομών προστατευμένης, ημιαυτόνομης και αυτόνομης διαβίωσης.

ε) Εισοδηματική ενίσχυση
Καθιέρωση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για τα άτομα με αναπηρία, αφού μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη έχουν δείξει ότι τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους αποτελούν μία από τις πιο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η διασφάλιση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για τα άτομα με αναπηρία είναι ακόμη πιο επιτακτική σήμερα λόγω της οικονομικής κρίσης. Όπως κι εσείς άλλωστε είχατε αναφέρει στο 7ο Τακτικό Εκλογοαπολογιστικό μας Συνέδριο, πρέπει να διασφαλίσετε, στην περίπτωση εκλογής του κόμματος σας την 4η Οκτωβρίου 2009, ότι τα άτομα με αναπηρία δεν θα πληρώσουν τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, μέσω της μείωσης των εισοδημάτων τους, αλλά και εν γένει μέσω του περιορισμού των επαγγελματικών τους ευκαιριών, της μείωσης των δημόσιων επενδύσεων, σε τομείς όπως είναι η Πρόνοια, η Υγεία, η Παιδεία, ή μέσω του περιορισμού του κράτους Πρόνοιας.

στ) Φορολογικές και Ασφαλιστικές ελαφρύνσεις
Το Εθνικό Πρόγραμμα για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Προστασία των Ατόμων με Αναπηρία πρέπει να δεσμεύεται για στοχευμένες φορολογικές ελαφρύνσεις και ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, δεδομένου ότι ανήκουν στις οικονομικά πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

ζ) Συστήματος Πιστοποίησης της Αναπηρίας
Η Θέσπιση ενός νέου ενιαίου Συστήματος Πιστοποίησης της Αναπηρίας αποτελεί πάγιο αίτημα των ατόμων με αναπηρία και κύρια ευθύνη της Πολιτείας, η οποία πρέπει μέσω συγκεκριμένων πολιτικών να θωρακίσει το χώρο της αναπηρίας και να αποτρέψει την παραγωγή νοσηρών και συχνών αναφορών περί ¨αναπήρων μαϊμού¨, οι οποίες στιγματίζουν το χώρο των ατόμων με αναπηρία και ουσιαστικά υπονομεύουν τις προσπάθειες για μια βαθιά αλλαγή στα θέματα της αναπηρίας.

Η λήψη μέτρων για την ικανοποίηση των αιτημάτων του αναπηρικού κινήματος θα καταστεί κενή περιεχομένου, εάν δε λυθεί οριστικά το επαναλαμβανόμενο φαινόμενο της αμφισβήτησης της πιστοποίησης της αναπηρίας, η οποία αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο κτίζονται οι δημόσιες πολιτικές για την αναπηρία.

η) Τουρισμός
Με δεδομένο το μέγεθος της αγοράς των ατόμων που έχουν ανάγκη προσβάσιμων υποδομών (άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι, οικογένειες με μικρά παιδιά) και την εθνική ανάγκη αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αυτού, ο Τουρισμός για Όλους πρέπει να συγκαταλεχθεί ανάμεσα στις προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης. Ο Τουρισμός για Όλους περιλαμβάνει την πλήρη αλυσίδα: μεταφορές, τουριστικούς προορισμούς, διαμονή και εστίαση, επικοινωνία / συναλλαγή και πληροφόρηση σε προσβάσιμες μορφές.

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Η αναφορά μας στους παραπάνω τομείς πρέπει να θεωρηθεί ενδεικτική. Στην περίπτωση εκλογής του κόμματός σας την 4η Οκτωβρίου 2009, το Αναπηρικό Κίνημα θα είναι στη διάθεσή σας να συζητήσει μαζί σας διεξοδικότερα το όραμά του και τα αιτήματά του, προκειμένου να εφαρμόσετε μια νέα πορεία για την αναπηρία στη χώρα, έναν νέο πολιτισμό στη βάση της δικαιωματικής προσέγγισης.

Τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους αναμένουν από εσάς στην ομιλία σας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να παρουσιάσετε αφενός τις προσωπικές σας θέσεις ως υποψήφιος Πρωθυπουργός της χώρας, αφετέρου του κόμματός σας για τα ζητήματα του χώρου μας.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος 
Ι. Βαρδακαστάνης

Ο Γεν. Γραμματέας
Αρ. Πανανός

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Βουλή » ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Κατάρτιση Εθνικού Προγράμματος για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Προστασία των Ατόμων με Αναπηρία και διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis