Κατηγορία: Βουλή

Αθήνα: 28/09/2007

ΠΡΟΣ:
κ. Γ. Βουλγαράκη, Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού
- κ. Π. Καμμένο, Υφυπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
- Φορείς – Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ


Κατάθεση Υπομνήματος για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, τους λιμένες και τις λοιπές εγκαταστάσεις του ΥΕΝ


Κύριε Υπουργέ,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία θα ήθελε και πάλι να σας εκφράσει τα θερμά της συγχαρητήρια για την ανάληψη των καθηκόντων σας στη σημαντική θέση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής .

Ελπίζουμε στη θετική ανταπόκρισή σας και στην ανάπτυξη στενής και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ μας, με στόχο την άρση του αποκλεισμού που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία στα πλοία, τους λιμένες και όλες τις εγκαταστάσεις του ΥΕΝ καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρία. Για την προσβασιμότητα των πλοίων και όλων των υποδομών του ΥΕΝ και τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και εξυπηρέτησης των ατόμων με αναπηρία στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, απαιτείται μια σειρά δράσεων όπως αυτές αναφέρονται στο υπόμνημα που ακολουθεί συνημμένα στην παρούσα επιστολή μας.

 

Στην παρούσα στιγμή, προσδοκούμε ότι το πλούσιο υλικό που έχει επεξεργαστεί η Συνομοσπονδία μας και οι εμπεριστατωμένες θέσεις–προτάσεις μας θα παρέχουν πολύτιμη βοήθεια στο έργο σας για την επίλυση σημαντικών θεμάτων που άπτονται του Υπουργείου σας και αφορούν στα άτομα με αναπηρία.

Τέλος θα εκτιμούσαμε ιδιαιτέρως αν είχαμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε άμεσα μαζί σας προκειμένου να σας εκθέσουμε από κοντά τις απόψεις μας επί του συνόλου των θεμάτων που εκθέτουμε στο Υπόμνημα μας.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε το Υπόμνημα με θέμα για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, τους λιμένες και τις λοιπές εγκαταστάσεις του ΥΕΝ.

Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΑΡ. ΠΑΝΑΝΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, τους
λιμένες και τις λοιπές εγκαταστάσεις του ΥΕΝ.

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ) με το Ν.2430/96 (ΦΕΚ156Α/10.7.96) έχει αναγνωριστεί από την Ελληνική Πολιτεία ως ο επίσημος Κοινωνικός Εταίρος, σε ζητήματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στα άτομα με αναπηρία. Το πλούσιο και εμπεριστατωμένο υλικό της Συνομοσπονδίας μας, βασίζεται όχι μόνο στην εξειδικευμένες πηγές που διαθέτουμε αλλά και στις ανάγκες και προτεραιότητες που καταγράφονται από τα ίδια τα άτομα με αναπηρία που συμμετέχουν στις οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία. Οι εμπεριστατωμένες προτάσεις μας βοήθησαν σε σημαντικό βαθμό στην επεξεργασία του Σχεδίου Νόμου «Δικαιώματα και υποχρεώσεις Επιβατών», το οποίο κατατέθηκε από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σας στη Βουλή πριν τη διακοπή των εργασιών της αλλά που δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία ψήφισής του.

Προσδοκούμε ότι η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου θα λάβει υπ' όψη της τις θετικές διατάξεις του προαναφερθέντος νομοσχεδίου και μέσω της συνεργασίας της με τους φορείς του αναπηρικού κινήματος θα προχωρήσει στην υιοθέτηση του συνόλου των προτάσεων μας για την ψήφιση ενός νόμου που θα επιλύει το σύνολο των οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Οι προτάσεις που ακολουθούν βασίζονται σε μια σειρά Ευρωπαϊκών οδηγιών και συστάσεων για το σχεδιασμό, τη λειτουργία των επιβατηγών πλοίων προς τα άτομα με αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία και γενικότερα των «ατόμων μειωμένης κινητικότητας» γίνεται ιδιαίτερα ελκυστικός στη βιομηχανία του τουρισμού.

Εκτός των άλλων θεωρούμε χρήσιμο να σας αναφέρουμε ότι η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2003/24ΕΚ- που θέτει απαιτήσεις ασφαλείας για επιβάτες με αναπηρία πλοίων και ταχύπλοων σκαφών συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στο πλοίο, της κινητικότητας επ' αυτού, καθώς και ειδικής σήμανσης συστημάτων συναγερμού και εν' γένει συστημάτων επικοινωνίας - στην ελληνική νομοθεσία (Π.Δ.66/05), αποτελεί ένα βήμα προς τη βελτίωση των συνθηκών που επικρατούν στο χώρο της ελληνικής ναυτιλίας για τα άτομα με αναπηρία.

Για τη διασφάλιση της πρόσβασης και ασφάλειας των επιβατών «μειωμένης κινητικότητας» (όρος που αναφέρεται στο Π.Δ.66/05), στα οποία εντάσσονται τα άτομα με αναπηρία, και αποτελούν το 40% του πληθυσμού, απαιτείται μια σειρά δράσεων μεταξύ των οποίων:

1. Μέτρα για την Προσβασιμότητα πλοίων, υποστηρικτικών δομών στους λιμένες και όλες τις εγκαταστάσεις του ΥΕΝ

• Η διασφάλιση της προσβασιμότητας των υποστηρικτικών κτιριακών εγκαταστάσεων στους λιμένες της χώρας, τα γραφεία των πλοιοκτητριών εταιρειών και τα εκδοτήρια εισιτηρίων στα άτομα με αναπηρία είτε με την ιδιότητα του επιβάτη είτε του εργαζόμενου.
• Η διασφάλιση προσβάσιμων δρομολογίων από και προς όλα τα ελληνικά νησιά, με προτεραιότητα εκείνα που δέχονται τη μεγαλύτερη κίνηση ή επικοινωνούν με την ηπειρωτική χώρα μόνο δια θαλάσσης.

2. Μέτρα για την ασφάλεια, την εξυπηρέτηση και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επιβάτες με αναπηρία

• Η σχολαστική συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανισμών που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των επιβατών με αναπηρία. Συχνά για τα άτομα αυτά δεν υπάρχει εναλλακτική λύση και η θέση εκτός λειτουργίας ενός μηχανισμού μπορεί να αποβεί μοιραία για την κινητικότητα και την ασφάλειά τους. Θα πρέπει να θεσπιστούν τακτικοί έλεγχοι και επιθεωρήσεις, που θα διενεργούν εξειδικευμένα άτομα καθώς και αυστηρά πρόστιμα για τους παραβάτες μέχρι πλήρους συμμόρφωσής τους.
• Η σύνταξη και ανάρτηση στα πλοία σχεδιαγράμματος, σε συμβατική και προσβάσιμη μορφή, με όλα τα προσβάσιμα σημεία διαφυγής και τις προσβάσιμες οδεύσεις για ενημέρωση των επιβατών με αναπηρίες
• Η παροχή γενικότερης πληροφόρησης σχετικά με τις δυνατότητες πρόσβασης και τις προσφερόμενες υπηρεσίες στα άτομα με αναπηρίες με συμβατικές αλλά και προσβάσιμες μορφές (έντυπα σε γραφή Braille, κασέτες, CD κλπ) τόσο επί του πλοίου όσο και μέσω των ιστοσελίδων των πλοιοκτητριών εταιρειών και κάθε άλλου μέσου.
• Η διερεύνηση τρόπου ασφαλούς απο/επιβίβασης των επιβατών με αναπηρίες στα πλοία (π.χ. να επιβιβάζονται πριν από τους υπόλοιπους επιβάτες και να αποβιβάζονται μετά από αυτούς κλπ).
• Η εξασφάλιση θέσεων για την μεταφορά των ατόμων με αναπηρία σε όλα τα δρομολόγια των επιβατικών πλοίων με την αναγκαστική παρακράτηση εισιτηρίων για τη διάθεσή τους στα άτομα με αναπηρία, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης μετακίνησης τους για λόγους υγείας.
• Η εκπαίδευση σε θέματα προσβασιμότητας, εξυπηρέτησης και επικοινωνίας με τους επιβάτες με αναπηρίες τόσο των στελεχών του ΥΕΝ που θα ασχοληθούν με τις προτεινόμενες επιθεωρήσεις όσο και του πληρώματος των πλοίων και γενικότερα των στελεχών των πλοιοκτητριών εταιρειών στις θέσεις συναλλαγής. Μόνο όταν αντιληφθούν τις ανάγκες των διαφόρων κατηγοριών αναπήρων θα είναι σε θέση να παρέχουν αποτελεσματικές υπηρεσίες και να διαφυλάττουν την ορθή χρήση των υφιστάμενων υποδομών και εξοπλισμού.
• Η ευνοϊκή μεταχείριση και υποστήριξη των επιβατών με αναπηρία σε περίπτωση καθυστέρησης απόπλου ή διακοπής ταξιδίου ή απώλειας ανταπόκρισης ή ακύρωσης ταξιδίου με μέριμνα και δαπάνη της πλοιοκτήτριας εταιρίας

3. Ενίσχυση των μέτρων κοινωνικής πολιτικής για τα άτομα με αναπηρία με την ουσιαστική χορήγηση έκπτωσης επί των εισιτηρίων στις θαλάσσιες μεταφορές προς τα άτομα με αναπηρία

Η υλοποίηση του συνόλου των μέτρων που προαναφέραμε δεν θα έχει απολύτως καμία αξία εάν δεν συνοδευτεί με τη λήψη πρόσθετων οικονομικών μέτρων ανακούφισης των ατόμων με αναπηρία που αποτελούν μία από τις πλέον ευπαθείς οικονομικά ομάδες του πληθυσμού. Ειδικότερα, οι αυξήσεις που επέρχονται σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα με τη συνεχή ανοδική πορεία των τιμών του πετρελαίου καθιστά εντονότερη τη δυσκολία των ατόμων με αναπηρία να ταξιδεύουν με τα επιβατικά πλοία. Η κατάσταση αυτή αποκλείει κυρίως τους κατοίκους των νησιών από / προς την ηπειρωτική χώρα καθώς και τα άτομα με αναπηρία που επιθυμούν να ταξιδέψουν για τουριστικούς λόγους.

Γι' αυτό απαιτείται η ικανοποίηση του πάγιου αιτήματος μας, που αφορά στη χορήγηση έκπτωσης σε ποσοστό 50% στις τιμές των εισιτηρίων των πλοίων για τους επιβάτες με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω καθώς και στους συνοδούς των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν ανάγκης συνοδού.

Τέλος, ο βραχυχρόνιος και μακροχρόνιος σχεδιασμός υλοποίησης των παραπάνω μέτρων απαιτεί:

• τη σύσταση γνωμοδοτικής / συμβουλευτικής Επιτροπής / Ομάδας έργου εκπροσώπων των τριών ενδιαφερόμενων μερών (ΥΕΝ, Ε.Σ.Α.μεΑ, πλοιοκτήτες) για την επεξεργασία συγκεκριμένων δράσεων.
• τη σύνδεσή τους με αντίστοιχα προγράμματα συναρμόδιων Υπουργείων (π.χ. Υπουργείου Μεταφορών, Τουρισμού κλπ).
• την άμεση ένταξη της ικανοποίησης του κριτηρίου της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία στο πιστοποιητικό ασφαλείας που χορηγείται στα πλοία

Εν' αναμονή των ενεργειών σας προς θετική κατεύθυνση.

Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡ. ΠΑΝΑΝΟΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή