Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Βουλή

Αθήνα: 31/01/2019

ΠΡΟΣ:
- Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρ. Σπίρτζη
- Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κ. Αθ. Βούρδα
- Γραμματεία Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας
- Φορείς Μέλη ΕΣΑμεΑ


Κατάθεση αιτημάτων και προτάσεων της ΕΣΑμεΑ επί του σ/ν Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης κλπ


Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητά Μέλη
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) –που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας- με το παρόν έγγραφό της και με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου με θέμα «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις» καταθέτει τις προτάσεις της και ζητάει να κληθεί η Ε.Σ.Α.μεΑ. σε ακρόαση κατά τη συζήτησή του στη συνεδρίαση της Βουλής, προκειμένου να αναπτύξει τις προτάσεις της.

Δεδομένου ότι
Α) το παρόν Σχέδιο Νόμου δεν περιλαμβάνει καμία αναφορά σε υποψήφιους οδηγούς και οδηγούς με αναπηρία,
Β) παραμένουν ανεπίλυτα πολλά θέματα που τους αφορούν και τα οποία έχουν τεθεί κατ' επανάληψη υπόψη του Υπουργείου,
και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις
• της Διεθνούς Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, η οποία κυρώθηκε δια του ν.4074/2012 από την Ελληνική Βουλή,
• του πρόσφατου Ν. 4488/2017, το Μέρος Δ' του οποίου έχει ως σκοπό την άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας (βλ. άρθρο 59). Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι το άρθρο 63 του παρόντος νόμου επιβάλλει «2. Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές υποχρεούνται να λαμβάνουν ενδεδειγμένα μέτρα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες ενός ή περισσότερων ΑμεΑ προκειμένου να διασφαλιστεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης.»
η ΕΣΑμεΑ υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις της με το αίτημα να συμπεριληφθούν στο παρόν νομοσχέδιο, όπως αυτό διαμορφωθεί τελικά.
Πιο συγκεκριμένα η ΕΣΑμεΑ προτείνει:
ΑΡΘΡΟ 3: ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ
 Νέα Παρ. 4.
Να προστεθεί νέα παράγραφος 4 ως εξής (βλ. κείμενο με έντονους χαρακτήρες):
«Δημιουργούνται κρατικά εξειδικευμένα εξεταστικά κέντρα, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, παρόμοια με το Κέντρο Αξιολόγησης Ικανότητας και Προετοιμασίας Οδήγησης για οδηγούς με αναπηρίες «ΗΝΙΟΧΟΣ», που λειτουργεί στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, με την ανάλογη στελέχωση, για την εξέταση υποψηφίων οδηγών με κινητική αναπηρία ή για την ανανέωση διπλωμάτων οδηγών με κινητική αναπηρία. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Υγείας ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας και στελέχωσης αυτών».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επισημαίνεται ότι αν και ο νόμος 4413/2016 επιτρέπει τη διενέργεια εξετάσεων στα κατά τόπους αρμόδια περιφερειακά κέντρα, στην πραγματικότητα τα άτομα με κινητικές αναπηρίες εξετάζονται σχεδόν αποκλειστικά στον ΗΝΙΟΧΟ, λόγω του γεγονότος ότι οι κατά τόπους Ιατροί που δίνουν τα απαραίτητα παραστατικά (οφθαλμίατρος και παθολόγος), δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν ή να διαπιστώσουν την ικανότητα του υποψηφίου προς οδήγηση αναφορικά με το βαθμό της κινητικής αναπηρίας του. Αδυνατώντας λοιπόν να βάλουν τη σφραγίδα ΙΚΑΝΟΣ ή ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ, περιορίζονται στην αξιολόγηση όσων ανήκουν στην ειδικότητά τους και παραπέμπουν τον υποψήφιο στον ΗΝΙΟΧΟ, με αποτέλεσμα τη μετακίνηση των ατόμων με κινητικές αναπηρίες από κάθε γωνιά της Ελλάδας στην Αθήνα, προκειμένου να υποβληθούν σε εξετάσεις απόκτησης ή ανανέωσης διπλώματος οδήγησης, με ότι αυτό συνεπάγεται από πλευράς ταλαιπωρίας και κόστους.
ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ
 Παρ. 1.
Να συμπεριληφθεί διάταξη τροποποίησης του άρθρου 23 της Υπουργικής Απόφασης Α3/ οικ. 50984/7947/2013 ΦΕΚ 3056/Β/02-12-2013, παρ. 3, ως εξής (βλ. κείμενο με έντονους χαρακτήρες):
«Θεωρητική εξέταση αγραμμάτων, ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία), κωφών και βαρήκοων και όσων δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα
Υποψήφιοι που είναι κωφοί ή βαρήκοοι (απαλείφεται ο όρος «αγράμματοι») εξετάζονται με τη διαδικασία της παραγράφου 1 του παρόντος και εφόσον το επιθυμούν με την παρουσία διερμηνέα ελληνικής νοηματικής γλώσσας ή χειλεοανάγνωσης, ο οποίος διαθέτει σχετική πιστοποίηση που επιδεικνύει στην επιτροπή εξετάσεων και προσέρχεται με φροντίδα του ενδιαφερομένου. Ο διερμηνέας μεταφράζει στην ελληνική νοηματική γλώσσα ή επικοινωνεί μέσω χειλεοανάγνωσης τα σχήματα και το κείμενο που εμφανίζονται στην οθόνη και ο υποψήφιος επιλέγει τη σωστή απάντηση.»
 Παρ. 5.
Να συμπεριληφθεί διάταξη τροποποίησης του άρθρου 27 της Υπουργικής Απόφασης Α3/ οικ. 50984/7947/2013 ΦΕΚ 3056/Β/02.12.2013, παρ. 7, ως εξής (βλ. κείμενο με έντονους χαρακτήρες):
«Ειδικά για τους υποψηφίους οι οποίοι είναι κωφοί ή βαρήκοοι, η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς στην πορεία πραγματοποιείται ως εξής:
Προεπιλέγεται, από τον εξεταστή, μια συγκεκριμένη διαδρομή, ενημερώνεται ο υποψήφιος για τη διαδρομή αυτή και την πραγματοποιεί. Στο τέλος της διαδρομής και εφόσον ο υποψήφιος απορρίπτεται, ο εξεταστής τον ενημερώνει για τα σφάλματα, βάσει των οποίων απορρίφθηκε.
Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του υποψηφίου για τη διαδρομή και στο τέλος της διαδρομής παρίσταται διερμηνέας ελληνικής νοηματικής γλώσσας ή χειλεοανάγνωσης, εφόσον ο υποψήφιος το επιθυμεί.»
 Παρ. 7.
Να συμπεριληφθεί διάταξη τροποποίησης του άρθρου 28 της Υπουργικής Απόφασης Α3/ οικ. 50984/7947/2013 ΦΕΚ 3056/Β/02.12.2013, παρ. 6, ως εξής (βλ. κείμενο με έντονους χαρακτήρες):
«Ειδικά για τους υποψηφίους οι οποίοι είναι κωφοί ή βαρήκοοι, η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς στην πορεία πραγματοποιείται ως εξής:
Προεπιλέγεται, από τον εξεταστή, μια συγκεκριμένη διαδρομή, ενημερώνεται ο υποψήφιος για τη διαδρομή αυτή και την πραγματοποιεί. Στο τέλος της διαδρομής και εφόσον ο υποψήφιος απορρίπτεται, ο εξεταστής τον ενημερώνει για τα σφάλματα, βάσει των οποίων απορρίφθηκε.
Κατά τη διάρκεια τόσο της ενημέρωσης του υποψηφίου για τη διαδρομή όσο και της διενέργειας της δοκιμασίας παρίσταται εντός του οχήματος διερμηνέας ελληνικής νοηματικής γλώσσας ή χειλεοανάγνωσης, εφόσον ο υποψήφιος το επιθυμεί.»
ΑΡΘΡΟ 7: ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ
 Παρ. 1.
Να συμπεριληφθεί στο τέλος της προτεινόμενης παραγράφου 1 εδάφιο, ως εξής (βλ. κείμενο με έντονους χαρακτήρες):
«Ειδικά για τους υποψηφίους οι οποίοι είναι κωφοί ή βαρήκοοι, στον χώρο διενέργειας των ειδικών δοκιμασιών παρίσταται διερμηνέας ελληνικής νοηματικής γλώσσας ή χειλεοανάγνωσης, εφόσον ο υποψήφιος το επιθυμεί.»
ΑΡΘΡΟ 10: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Να προστεθεί νέα παράγραφος 7 ως εξής (βλ. κείμενο με έντονους χαρακτήρες):
«4. Οι ανωτέρω διατάξεις τροποποίησης που αφορούν τους κωφούς – βαρήκοους υποψηφίους ισχύουν καθ' όλο το μεταβατικό στάδιο του παρόντος.»
Επιπλέον, η ΕΣΑμεΑ ζητεί
τη συμπερίληψη διατάξεων τροποποίησης σχετικά με τη χορήγηση και ανανέωση αδειών οδήγησης στους κωφούς-βαρήκοους πολίτες, όπως ορίζονται στον Ν. 4413/2016, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τχ. Α´ 148/08.08.2016, ως εξής:
α. Καταργείται η επιβληθείσα με τον ν.4413/2016, άρθρο 74, Παράρτημα ΙΙΙ επιβολή χρήσης ηλεκτροακουστικής συσκευής ή κοχλιακού εμφυτεύματος ως προϋπόθεση για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης τόσο για την Ομάδα 1 όσο και την Ομάδα 2 των οδηγών.
β. Καταργείται η επιβληθείσα με τον ν.4413/2016, άρθρο 74, Παράρτημα ΙΙΙ διενέργεια ιατρικής εξέτασης από ωτορινολαρυγγολόγο ως προϋπόθεση για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης σε κωφούς-βαρήκοους. Οι όροι χορήγησης και ανανέωσης των αδειών οδήγησης όσον αφορά τους κωφούς-βαρήκοους υποψήφιους οδηγούς και οδηγούς εξομοιώνονται με τους ισχύοντες όρους για όλους τους Έλληνες πολίτες.
γ. Καταργείται ο επιβληθείς με τον ν.4413/2016, άρθρο 74, Παράρτημα ΙΙΙ αποκλεισμός των κωφών από την Ομάδα 2 των οδηγών.
δ. Η χρονική διάρκεια αδειών οδήγησης σε κωφούς-βαρήκοους εξομοιώνεται με την ισχύουσα διάρκεια για όλους τους Έλληνες πολίτες.
ε. Παρατείνεται η ισχύς των αδειών οδήγησης των κωφών και βαρήκοων που έχουν χορηγηθεί με προγενέστερες διατάξεις, σύμφωνα με την ισχύουσα διάρκεια για όλους τους Έλληνες πολίτες.
Τέλος, πάγιο αίτημα της ΕΣΑμεΑ είναι η απόδοση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και στη συνέχεια η διανομή του σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD), ώστε να καταστεί προσβάσιμος στους κωφούς – βαρήκοους βάσει των διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αλλά και του πρόσφατου Ν. 4488/2017 ο οποίος στο άρθρο 65, παρ. 2, αναφέρει: «Η ελληνική νοηματική γλώσσα αναγνωρίζεται ως ισότιμη με την ελληνική γλώσσα. Το κράτος λαμβάνει μέτρα για την προώθησή της, καθώς και για την κάλυψη όλων των αναγκών επικοινωνίας των κωφών και βαρήκοων πολιτών»
Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητά Μέλη,
Ελπίζουμε στην υιοθέτηση των προτάσεων του εθνικού αναπηρικού κινήματος και την ενσωμάτωση αυτών στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο με στόχο την επίλυση χρονίων προβλημάτων που ταλανίζουν τους υποψήφιους οδηγούς και οδηγούς με αναπηρία και την άρση όλων των εμποδίων που οδηγούν στην άνιση μεταχείριση αυτών έναντι των λοιπών πολιτών.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Ι. Βαρδακαστάνης

Ο Γεν. Γραμματέας

Ι. Λυμβαίος

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Βουλή » Κατάθεση αιτημάτων και προτάσεων της ΕΣΑμεΑ επί του σ/ν Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης κλπ
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis