Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα: 01/08/2019

ΠΡΟΣ:
-Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μ. Χρυσοχοΐδη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών κ. Π. Θεοδωρικάκου
- Γραφείο Αν. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Γ. Κουμουτσάκου
- Γραφείο Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Θ. Λιβάνιου
- Γραφείο Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Ε. Οικονόμου


Διαμαρτυρία της ΕΣΑμεΑ για τις προσλήψεις Ειδικών Φρουρών, σύμφωνα με την υπ΄ 7002/12/1-κστ απόφαση (ΦΕΚ Β’ 3010/25.07.2019


Κύριε Υπουργέ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας, με την παρούσα επιστολή της, εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για την υπ΄ 7002/12/1-κστ (ΦΕΚ Β΄3010/25.07.2019) απόφαση, καθώς στο άρθρο 1, παρ.2 που καθορίζονται οι προϋποθέσεις, αποκλείονται οι υποψήφιοι Ειδικοί Φρουροί που είναι γονείς, σύζυγοι, αδέλφια και τέκνα ατόμων με αναπηρία καθώς και όσοι με αμετάκλητη δικαστική απόφαση έχουν την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. θεωρεί ότι, ο ανωτέρω αποκλεισμός συνιστά διάκριση και κατάφωρη παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.
Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη υποχρεούται για την έκδοση της συγκεκριμένης προκήρυξης να λάβει υπόψη του, και επιπλέον να συμπεριλάβει στην συγκεκριμένη υπουργική απόφαση, τα εξής:
- την παρ. 1 του άρθρου 61 του ν.4488/2017, μέσω του οποίου μεταξύ άλλων, θεσπίστηκαν οι κατευθυντήριες-οργανωτικές διατάξεις της πρακτικής εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες την οποία η χώρα μας είχε κυρώσει με τον ν.4074/2012 και συνακόλουθα οφείλει να εφαρμόσει σε εθνικό επίπεδο, «Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στο πεδίο των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ. Ιδίως υποχρεούται: [...] γδ) να απέχει από πρακτικές, κριτήρια, συνήθειες και συμπεριφορές που συνεπάγονται διακρίσεις σε βάρος των ΑμεΑ.». Η παραπάνω διάταξη που αφορά στα ίδια τα άτομα με αναπηρία εάν συνδυαστεί α) με το σημείο ψ) του προοιμίου της Σύμβασης στο οποίο αναφέρεται ότι: «Πεπεισμένα ότι η οικογένεια είναι η φυσικό και θεμελιώδες στοιχείο της κοινωνίας και ότι δικαιούται προστασίας από την κοινωνία και το κράτος και ότι τα άτομα με αναπηρίες και τα μέλη των οικογενειών τους θα πρέπει να λαμβάνουν την απαραίτητη προστασία και βοήθεια, προκειμένου να καταστεί δυνατό στις οικογένειες να συμβάλουν στην πλήρη και ίση απόλαυση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες»
- το άρθρο 25 του ν. 4440/16 που αναφέρει ότι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των προκηρυσσόμενων θέσεων απευθύνεται σε γονείς, συζύγους, αδέρφια και τέκνα ατόμων με αναπηρία.
Ως εκ τούτου ζητούμε να συμπληρωθεί στο άρθρο 1, παρ.2 ότι, ο υποψήφιος να είναι γονέας, σύζυγος, αδελφός ή τέκνο ατόμου με αναπηρία καθώς ή άτομο που με αμετάκλητη δικαστική απόφαση έχει την επιμέλεια ατόμου με βαριά αναπηρία.
Επίσης στο άρθρο 3 που καθορίζει τα δικαιολογητικά των ανωτέρω υποψηφίων να προστεθεί σε περίπτωση ότι για τις ανωτέρω περιπτώσεις υποψηφίων απαιτείται γνωμάτευση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) ή την Ανώτατη κατά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων Υγειονομική Επιτροπή καθώς και απόφαση Δικαστικής Συμπαράστασης σε περίπτωση δικαστικής επιμέλειας.
Ως εκ τούτου, ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας για τη τροποποίηση-συμπλήρωση της ανωτέρω ΥΑ, ώστε να μη θιγούν τα κεκτημένα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και προκειμένου η εν λόγω Υπουργική Απόφαση και η προκήρυξη που θα βγει με βάση αυτή, να συνάδουν και με το ν. 4074/12 αλλά και με το ν.4440/16.
Με τη βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε άμεσα στην παρέμβασή μας, αναμένουμε τα αποτελέσματα των ενεργειών σας.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή