Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Εσωτερικών

Αθήνα: 18/11/2009

ΠΡΟΣ:
κ. Γ. Ραγκούση, Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου
-κ. Θ. Πάγκαλο, Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης
-κ. Αν. Λοβέρδο, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
-κ. Μ. Ξενογιαννακοπούλου, Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
-κ. Ντίνο Ρόβλια, Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Διακυβέρνησης
-κ. Θεοδώρα Τζάκρη, Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Διακυβέρνησης
-κ. Γ. Κουτρουμάνη, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
-κ. Φ. Γεννηματά, Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
-Φορείς-Μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ.


Προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. επί της Νομοθετικής Πρωτοβουλίας ¨Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων και καθολική υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π.¨


Κύριε Υπουργέ,

Η ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε θέσεις εργασίας του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και η διασφάλιση ευνοϊκών συνθηκών εργασίας τους πρέπει να αντιμετωπιστούν συντονισμένα μέσω της λήψης συνδυαστικών μέτρων και πολιτικών.

Υπό αυτό το πρίσμα είναι αναγκαία η σύσταση μικτής Επιτροπής στην οποία θα συμμετέχουν, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Εργασίας και η Ε.Σ.Α.μεΑ., προκειμένου να θεσπιστεί άμεσα νέος, σύγχρονος, ειδικός νόμος για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία. Άλλωστε, για τη θέσπιση αυτού του νόμου υπάρχει και σχετική δέσμευση στο πλαίσιο του Κυβερνητικού Προγράμματος (σ. 47).

Αδιαμφισβήτητα, η θέσπιση ειδικού νόμου για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία, ο οποίος θα ξεπερνά τις αγκυλώσεις και τις αδυναμίες του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου είναι αναγκαίο να δρομολογηθεί άμεσα .

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, τα οποία έχουν προσληφθεί στην πλειοψηφία τους από τις Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις μέσω των Επιδοτούμενων Προγραμμάτων Νέων Θέσεων Εργασίας Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων του Ο.Α.Ε.Δ. Για την επίλυση των προβλημάτων αυτών, θεωρούμε καθ’ όλα δίκαιο να συμπεριλάβετε μια σειρά ευνοϊκών ρυθμίσεων στη νομοθετική πρωτοβουλία «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων και καθολική υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π.».

Αμέσως πιο κάτω και για την κατανόηση των σύνθετων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι με αναπηρία παραθέτουμε τα εξής στοιχεία:

α) Τα άτομα με αναπηρία υπογράφουν συμβάσεις «ορισμένου χρόνου», οι οποίες σύμφωνα με τους δεσμευτικούς όρους του Προγράμματος διαρκούν 3+1 έτη. Τα 3 έτη επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. με την υποχρέωση του εργοδότη να ασφαλίζει τον εργαζόμενο. Τον τέταρτο χρόνο, ο εργοδότης πάντοτε με τους δεσμευτικούς όρους του Προγράμματος είναι υποχρεωμένος να απασχολεί τον εργαζόμενο καταβάλλοντας, με ίδια χρηματικά μέσα, τη μισθοδοσία του.

Στην πράξη συνήθης τακτική των Δημοτικών Επιχειρήσεων είναι η απασχόληση των εργαζομένων Α.μεΑ -που προσλαμβάνονται μέσω των Επιδοτούμενων Προγραμμάτων- σε θέσεις διοικητικές, γραμματειακής υποστήριξης κ.λπ. Επίσης, συνήθης τακτική είναι η υπογραφή της σύμβασης εργασίας μεταξύ των ατόμων με αναπηρία και των Δημοτικών Επιχειρήσεων. Όμως οι ανωτέρω εργαζόμενοι τοποθετούνται σε θέσεις εργασίας (διοικητικές, γραμματειακής υποστήριξης) του οικείου Ο.Τ.Α.

Από τα ανωτέρω και σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία συνάγεται ότι οι συμβάσεις αυτών των εργαζομένων, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να θεωρηθούν ¨ορισμένου χρόνου¨, αφού η φύση της εργασίας τους δεν είναι ούτε έκτακτη ούτε παροδική. Επίσης, πρέπει να επισημάνουμε ότι στην Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής των Επιδοτούμενων Προγραμμάτων, δεν γίνεται λόγος περί συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Άλλωστε οι θετικές αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π. για τους συμβασιούχους Α.μεΑ., που εντάχθηκαν στις διατάξεις του Π.Δ. 164/04, επιβεβαιώνει αυτή τη θέση μας, δεδομένου ότι με αυτές τις αποφάσεις η πλειοψηφία των συμβάσεων των ατόμων με αναπηρία μετατράπηκε από ορισμένου σε αορίστου χρόνου.

β) Με τη λήξη των Προγραμμάτων αυτών, συνήθως οι εργαζόμενοι απολύονται χωρίς να λάβουν ουδεμία αποζημίωση, παρ’ όλο που έχουν εκπαιδευτεί σε ένα αντικείμενο εργασίας και έχουν εργαστεί επί του ιδίου αντικειμένου για τέσσερα συνεχή (χωρίς διακοπή) έτη, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

γ) Σύμφωνα με συνεχείς καταγγελίες-διαμαρτυρίες Φορέων-Μελών μας, καθώς και των ιδίων των εργαζομένων, τον τέταρτο χρόνο εργασίας τους, δουλεύουν απλήρωτοι επί μήνες. Συνήθης δικαιολογία είναι η οικονομική αδυναμία των Δημοτικών Επιχειρήσεων να καταβάλλουν τους μισθούς τους. Τα άτομα με αναπηρία αντιμέτωπα με τον ορατό κίνδυνο της μακροχρόνιας ανεργίας, που πλήττει την ευπαθή ομάδα στην οποία ανήκουν, υπομένουν το καθεστώς της απλήρωτης εργασίας με την προοπτική των υποσχέσεων και της ελπίδας για τη διατήρηση της θέσης εργασίας τους. Δηλαδή, υπάρχει ένα ιδιότυπο καθεστώς εκμετάλλευσης και ομηρίας από φορείς του Δημοσίου, όπως είναι οι Δημοτικές Επιχειρήσεις που παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία. Οι παραβιάσεις αυτές δεν ελέγχονται από κανένα υπεύθυνο φορέα, όπως είναι: το Υπουργείο Εργασίας και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του (Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, Σ.Ε.Π.Ε. ),ο Συνήγορος του Πολίτη κ.λπ. Δηλαδή πλήρης ασυδοσία!

δ) Οι εργοδότες/Δημοτικές Επιχειρήσεις που επιθυμούν να κρατήσουν τους εργαζόμενους πέραν της λήξεως του Προγράμματος με τη σύμφωνη γνώμη των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων για τη μετατροπή των συμβάσεων τους από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, προσκρούουν σε σειρά θεσμικών κενών και αδυναμιών. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 6 εργαζομένων στη Ραδιοφωνική Επιχείρηση του Δήμου Νέου Ηρακλείου, οι οποίοι μετά από 7 συνεχή έτη εργασίας αναμένουν ακόμη τη μετατροπή των συμβάσεων τους από ορισμένου χρόνου σε αορίστου.

Για το εν’ λόγω θέμα υπήρξε το περασμένο έτος συνεχής αλληλογραφία αντικρουόμενων θέσεων και απόψεων μεταξύ των Νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και Εργασίας, της Περιφέρειας Αττικής και του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω διερεύνηση.

Για την οριστική επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων, και κατ’ εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 21 του Συντάγματος, στην οποία υπάρχει σαφής αναφορά για την επαγγελματική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, προτείνουμε να συμπεριληφθεί στο άρθρο 7 «Ρυθμίσεις που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» της υπό συζήτηση Νομοθετικής Πρωτοβουλίας η ακόλουθη διάταξη : «Οι συμβάσεις των ατόμων με αναπηρία, που έχουν προσληφθεί μέσω των Επιδοτούμενων Προγραμμάτων Νέων Θέσεων Εργασίας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων του Ο.Α.Ε.Δ., στις Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις και εν’ γένει στους φορείς που υπάγονται σε αυτή τη Νομοθετική Πρωτοβουλία, θεωρούνται συμβάσεις αορίστου χρόνου και ως εκ’ τούτου διέπονται από τις θεσμικές διατάξεις που αφορούν στις συμβάσεις αορίστου χρόνου».

Σε εναρμόνιση με την παρ. 4 του άρθρου 39 του Ν. 3794/09/ΦΕΚ 156 ΤΑ΄, σύμφωνα με την οποία: οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία μετά από 12άμηνη πραγματική προϋπηρεσία ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι διορίζονται σε θέσεις εκπαιδευτικών στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ζητούμε στο άρθρο 7 - που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο- να συμπεριληφθεί ανάλογη διάταξη ως εξής: «Τα άτομα με αναπηρία, που προσλαμβάνονται στους υπαγόμενους φορείς της παρούσας νομοθετικής πρωτοβουλίας, μέσω των Προγραμμάτων του Ο.Α.ΕΔ. ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εφόσον έχουν 12άμηνη πραγματική προϋπηρεσία, διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις του εν’ λόγω φορέα ή σε προσωποπαγείς θέσεις που συστήνονται για το λόγο αυτό».

ε) Επίσης, υπάρχουν εργαζόμενοι με αναπηρία, οι οποίοι είχαν ενταχθεί στις ειδικές ρυθμίσεις της παρ. 6 του άρθρου 11 του Π.Δ. 164/04. Οι συμβάσεις αυτών των εργαζομένων (βάσει αποφάσεων του Α.Σ.Ε.Π, το οποίο έκρινε ότι πληρούσαν πάγιες και διαρκείς ανάγκες) μετατράπηκαν από ορισμένου σε αορίστου χρόνου. Για τη διασφάλιση της εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων των Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων, μετά από έντονες πιέσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ., συμπεριλήφθηκε στο Ν. 3194/06/ΦΕΚ 207 ΤΑ΄ διάταξη, σύμφωνα με την οποία: τα Δημοτικά Συμβούλια των οικείων Ο.Τ.Α., με ομόφωνη απόφαση, έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στη μετάταξη αυτών των εργαζομένων από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις σε κενές οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις του οικείου Ο.ΤΑ. Δυστυχώς, λόγω του δυνητικού χαρακτήρα αυτής της διάταξης, υπάρχουν ακόμα εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν έχουν μεταφερθεί σε θέσεις εργασίας των Δήμων. Για τη διασφάλιση της εργασίας αυτών των εργαζόμενων προτείνουμε στο άρθρο 7 της εν’ λόγω Νομοθετικής Πρωτοβουλίας τη συμπερίληψη διάταξης ως εξής : «Τα άτομα με αναπηρία, που έχουν προσληφθεί μέσω των επιδοτούμενων προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ. στις Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις, οι οποίοι εντάχθηκαν στις ευεργετικές ρυθμίσεις του Π.Δ. 164/04 και σύμφωνα με αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π. καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, μεταφέρονται υποχρεωτικά σε κενές θέσεις των οικείων Ο.Τ.Α. ή σε προσωποπαγείς θέσεις που συστήνονται για το λόγο αυτό».

Κύριε Υπουργέ,

Αναμένουμε ότι θα εξετάσετε με τη δέουσα προσοχή το εν’ λόγω θέμα, το οποίο αφορά μεγάλο αριθμό ατόμων με αναπηρία. Δυστυχώς είναι ένα θέμα που δείχνει ότι στη χώρα μας εν’ έτη 2009, παρά τα θετικά βήματα που έχουν σημειωθεί στα θέματα αναπηρίας, τα άτομα με αναπηρία συνεχίζουν να αποτελούν αντικείμενο οίκτου και εκμετάλλευσης. Με αυτό το νομοσχέδιο πρέπει η Πολιτεία να δώσει δίκαιη λύση, εμπνευσμένη από τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

 

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡ. ΠΑΝΑΝΟΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Δ.Μ.Η.Δ. (πρώην ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) » Προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. επί της Νομοθετικής Πρωτοβουλίας ¨Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων και καθολική υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π.¨
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis