Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Εσωτερικών

Αθήνα: 08/01/2016

ΠΡΟΣ:
κ. Π. Κουρουμπλή, Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
κ. Χ. Βερναρδάκη, Αναπληρωτή Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης


Κατάθεση προτάσεων της Ε.Σ.Α.μεΑ. που αφορούν σε θέματα δημόσιας διοίκησης ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους ενόψει της συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Δεκεμβρίου 2015


Κύριε Υπουργέ,
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ενόψει της κοινής συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί με εσάς και τον κ. Βερναρδάκη, αναπληρωτή Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στις 23 Δεκεμβρίου, καταθέτει με το παρόν το σύνολο των προτάσεων/αιτημάτων που αφορούν σε θέματα δημόσιας διοίκησης των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. καταθέτει τις προτάσεις της επί των δύο νομοσχεδίων που κατατέθηκαν τις τελευταίες ημέρες στη Βουλή και αφορούσαν σε θέματα δημόσια διοίκησης, καθώς και πρόσθετες διατάξεις που θεωρούμε πως πρέπει να συμπεριληφθούν, γιατί στοχεύουν στην λήψη μέτρων που θα ανακουφίσουν τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, τα οποία κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης έχουν βιώσει ακόμη περισσότερο τον αποκλεισμό τους από την εργασία εξαιτίας των πρόσθετων μέτρων που έχουν ληφθεί με τις μνημονιακές πολιτικές και τα οποία και εσείς διαχρονικά έχετε υποστηρίξει.

Προτάσεις - συμπληρώσεις επί των άρθρων του νομοσχεδίου με θέμα «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»

Άρθρο 10. Σύσταση Επιτροπής για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Στην παράγραφο 6 προτείνουμε να συμπεριληφθεί η ακόλουθη πρόταση: «Στο πλαίσιο της Επιτροπής και με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συγκροτείται Ομάδα Εργασίας για την εξέταση του θεσμικού πλαισίου που διέπει το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών για την αναπηρία και την αναμόρφωση αυτού του θεσμικού πλαισίου. Στην ανωτέρω Ομάδα Εργασίας προσκαλείται υποχρεωτικά εκπρόσωπος της Ε.Σ.Α.μεΑ και ένας επιστήμονας με εμπειρία στα θέματα σχεδιασμού πολιτικών για την αναπηρία ο οποίος υποδεικνύεται από την Ε.Σ.Α.μεΑ.»
Άρθρο 13. Προσωπικό ανταποδοτικών υπηρεσιών Ο.Τ.Α.
Στο τέλος της πρώτης παραγράφου της περ. 3α της αντικατασταθείσας διάταξης ζητούμε να προστεθεί το ακόλουθο εδάφιο: «Από τις ρυθμίσεις της ανωτέρω παραγράφου εξαιρούνται ρητά οι διορισμοί προσώπων των ανωτέρω κατηγοριών που είναι επιτυχόντες της γενικής και ειδικής προκήρυξης του ν. 2643/1998.»
Άρθρο 16. Προσωπικό ΑμεΑ και ρυθμίσεις προσωπικού ΝΠΙΔ Δήμων
Προτείνουμε να προστεθεί στην παρ. 1α η ακόλουθη ρύθμιση : «Ο χρόνος που διανύθηκε σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου λαμβάνεται υπόψη ως προς όλες τις μισθολογικές βαθμολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις. Η παρούσα διάταξη ισχύει και για όσα άτομα με αναπηρία έχουν μεταφερθεί από επιχειρήσεις - νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου σε ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού σύμφωνα με τις εκάστοτε ρυθμίσεις της κείμενης νομοθεσίας».
Άρθρο 19. Απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους - Κοινωνικά τιμολόγια ΔΕΥΑ
Η θέσπιση ειδικού τιμολογίου για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες που προστατεύει η κείμενη νομοθεσία με βάση ενιαία και αντικειμενικά κριτήρια αγνοεί ότι τα άτομα με αναπηρία σε ότι αφορά στο κριτήριο του εισοδήματος αντιμετωπίζουν αντικειμενικά ένα πρόσθετο κόστος για την κάλυψη των αναγκών που πηγάζουν από την αναπηρία.
Προτείνουμε στην εν λόγω διάταξη να προστεθεί το ακόλουθο εδάφιο για την ουσιαστική προστασία των ατόμων με αναπηρία : «Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, σε περίπτωση θέσπισης εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Στο εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα να υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, ώστε να μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.).
Τροποποιήσεις - συμπληρώσεις άρθρων στο σχέδιο νόμου: «Διαφάνεια, Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης»
Άρθρο 3 - Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο - Τήρηση Μητρώου.
Το άρθρο 3 αναφέρει ότι: «Η εγγραφή στο Μητρώο πραγματοποιείται με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή που δημιουργείται για το σκοπό αυτό στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ»
Προτείνουμε να προστεθεί παράγραφος για τις προδιαγραφές προσβασιμότητας ως εξής: «Τόσο η ηλεκτρονική εφαρμογή όσο και η ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ θα είναι προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία σύμφωνα με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) του διεθνή oργανισμού World Wide Web Consortium (W3C), κατ' ελάχιστο στο μεσαίο επίπεδο προσβασιμότητας "ΑΑ". [...]»

Άρθρο 8 - Θέσεις ευρύτερου δημόσιου τομέα που στελεχώνονται από μέλη του Μητρώου - Διαδικασία επιλογής

Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 προτείνουμε να συμπληρωθεί ως εξής:
«2. Ο διορισμός των ανωτέρω πραγματοποιείται, κατόπιν σχετικής προκήρυξης από τον αρμόδιο Υπουργό. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του αρμόδιου Υπουργείου, η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) του διεθνή oργανισμού World Wide Web Consortium (W3C), κατ' ελάχιστο στο μεσαίο επίπεδο προσβασιμότητας "ΑΑ", και του ΑΣΕΠ επί δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον, καθώς και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. [...]»

Άρθρο 9: - Υποχρεώσεις επιλεγμένων μελών σε θέσεις ευθύνης

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 9 προτείνουμε να προστεθεί η ακόλουθη παράγραφος: «Τα μέλη του μητρώου που επιλέγονται να καταλάβουν τις προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο θέσεις, παρακολουθούν υποχρεωτικά επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα αναπηρίας. Τα ανωτέρω επιμορφωτικά σεμινάρια σχεδιάζονται από Ειδική Επιτροπή που συνίσταται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στην οποία προβλέπεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου της. Στην επιτροπή συμμετέχουν επιστήμονες του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και στην οποία τουλάχιστον ένα μέλος της που έχει επιστημονική γνώση και πρακτική εμπειρία επί του θέματος των επιμορφωτικών σεμιναρίων υποδεικνύεται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Στην ανωτέρω Επιτροπή συμμετέχει και η Ε.Σ.Α.μεΑ δια αιρετού εκπροσώπου της με τον αναπληρωτή του που υποδεικνύεται από την Ε.Σ.Α.μεΑ. Η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση εκδίδεται σε διάστημα δύο μηνών μετά τη δημοσίευση του παρόντος στο φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως»

Η ανωτέρω πρόταση σε συνδυασμό με όλες τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί στα άρθρα του παρόντος νομοσχεδίου αποτελεί μία εκ των βασικών προϋποθέσεων για να καταστούν οι υπηρεσίες του Δημοσίου προσβάσιμες και φιλικές στους εργαζόμενους όπως και στους χρήστες οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρία και χρόνια πάθηση.

Άρθρο 11 - Υπηρεσιακή κατάσταση και αμοιβές επιλεγμένων μελών σε θέσεις ευθύνης

Προτείνουμε να προστεθεί παρ. 5 με την οποία θα καθορίζεται ότι: «Εάν ένα μέλος σε θέση ευθύνης είναι άτομο με κινητική αναπηρία, τυφλός ή άτομο με προβλήματα όρασης, κωφός-βαρήκοος καθορίζεται ειδική δαπάνη για την εργονομική διευθέτηση του κύριου χώρου εργασίας του, τη χορήγηση συνοδού, διερμηνείας και εν γένει την κάλυψη του κόστους των αναγκών αναπηρίας σε ότι αφορά τα αυξημένα καθήκοντα της θέσης ευθύνης. Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης, ο τρόπος χορήγησης αυτής και κάθε λεπτομέρεια καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Εσωτερικών - Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά από γνωμοδότηση της Ε.Σ.Α.μεΑ για το θέμα αυτό, η οποία εκδίδεται σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου».

Άρθρο 16 - Έκθεση αξιολόγησης
Στην παρ. 1 μετά την περ. δ. να προστεθεί περίπτωση ε. ως εξής: «ε) εφόσον ο αξιολογούμενος είναι άτομο με αναπηρία να ληφθεί υπόψη η ύπαρξη εμποδίων όπως είναι η έλλειψη προσβασιμότητας, η περιθωριοποίησή του από το συναδελφικό περιβάλλον για λόγους προκατάληψης και στερεοτύπων που οδηγούν έως και το ρατσισμό και λοιπά εμπόδια που ορθώνονται από την έλλειψη λήψης κατάλληλων μέτρων και πολιτικών για την αναπηρία από μέρους της Πολιτείας».

Επίσης στην παράγραφο 3, η περ. β να συμπληρωθεί ως εξής:
3. α)....
β) Κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται υποχρεωτικά στον υπάλληλο που αφορά, από την αρμόδια υπηρεσία Προσωπικού ή Διοικητικού, σε μορφή προσβάσιμη από τον υπάλληλο εφόσον ζητηθεί από αυτόν.

Άρθρο 17 - Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης υπαλλήλων

Στην ενότητα 2.ΙΙ του άρθρου 17, η περ. 8 ζητάμε να τροποποιηθεί ως εξής:

IΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
8. Συμπεριφορά προς όλους τους πολίτες, δίχως διακρίσεις και αποκλεισμούς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών τους στα πλαίσια της νομιμότητας και της αρχής της μη διάκρισης λόγω φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής.»

Στην ενότητα 2.ΙΙΙ η περ. 9 ζητάμε να συμπληρωθεί ως εξής:

ΙII. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
«9. Ποσοτική και ποιοτική εργασιακή απόδοση (ιδίως: διαχείριση κρίσεων, αναβάθμιση εργασιακού περιβάλλοντος, προστιθέμενη αξία διοικητικού έργου). Κατά την αξιολόγηση της απόδοσης και αποτελεσματικότητας υπαλλήλων με αναπηρία θα λαμβάνεται υπόψη η εφαρμογή ή όχι από την Υπηρεσία των αναγκαίων εύλογων προσαρμογών ώστε ο υπάλληλος να είναι σε θέση να εκτελέσει ανεμπόδιστα και επί ίσοις όροις το αντικείμενο που του έχει ανατεθεί.»

Στη συνέχεια, η περ. 7 ζητάμε να συμπληρωθεί ως εξής:
[...]
«7. Με τους βαθμούς 60 έως 74 βαθμολογούνται οι καλοί υπάλληλοι που επιδιώκουν σταθερά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της υπηρεσίας, αλλά υπολείπονται των παραπάνω κριτηρίων. Με την βαθμολογία αυτή βαθμολογούνται και οι υπάλληλοι με αναπηρία εφόσον δεν τους παρέχονται οι απαιτούμενες εύλογες προσαρμογές μέχρις ότου αυτές παρασχεθούν από την Υπηρεσία.»

Άρθρο 18 - Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Η τελευταία παράγραφος της ενότητας ΙΙ του άρθρου 18, να συμπληρωθεί ως εξής:

IΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
«Αξιολογείται η ικανότητα ακριβούς και σαφούς επικοινωνίας, προφορικής και γραπτής, η ικανότητα διαπραγμάτευσης αλλά και αντίληψης των προβλημάτων επικοινωνίας, η επίδειξη σεβασμού στη διαφορετικότητα, στη βάση της αρχής της μη διάκρισης λόγω φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής.»

Η περ. 8 της ενότητας ΙΙΙ να τροποποιηθεί ως εξής:
«8. Ικανότητα να καθοδηγεί, ενημερώνει, παρακινεί τους υπαλλήλους, και αναπτύσσει τις επαγγελματικές και προσωπικές τους δυνατότητες, μέσω της δημιουργίας των κατάλληλων συνθηκών για τη μέγιστη αξιοποίησή τους, συμπεριλαμβανομένης και της εφαρμογής εύλογων προσαρμογών για υπαλλήλους με αναπηρία.»

Άρθρο 19 - Συμβουλευτική Συνέντευξη

Η παρ. 1 του άρθρου 19 να συμπληρωθεί ως εξής:
«1. Πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο άμεσα ιεραρχικά προϊστάμενος, ως πρώτος αξιολογητής καλεί τον/την υπάλληλο προκειμένου να συζητήσει μαζί του, με τρόπο προσβάσιμο σε αυτόν όποτε απαιτείται, τρόπους βελτίωσης της απόδοσής του και καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του προς όφελος τόσο του ιδίου όσο και για τη λειτουργία γενικά και την απόδοση της οργανικής μονάδας, στην οποία υπηρετεί. Ειδικά στην περίπτωση υπαλλήλων με αναπηρία, θα πρέπει να ερωτώνται, κατά πόσο η διοίκηση έχει προχωρήσει στην εφαρμογή των απαιτούμενων εύλογων προσαρμογών για την απρόσκοπτη και ανεμπόδιστη εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η ημερομηνία της συμβουλευτικής συνέντευξης, καθώς και οι υπογραφές του αξιολογητή και του αξιολογουμένου σημειώνονται σε ειδικό χώρο του εντύπου αξιολόγησης με επισημείωση στην περίπτωση κατά την οποία ο αξιολογούμενος ζήτησε προθεσμία για να υποβάλει τις απόψεις - αντιρρήσεις του κατά τις διατάξεις της παραγράφου3.

Άρθρο 24 -Λογοδοσία και κοινωνικός έλεγχος - Παρατηρητήριο δημόσιας διοίκησης

Η περ. 1β ζητάμε να τροποποιηθεί ως εξής:
«β) Ο κοινωνικός έλεγχος διενεργείται, μεταξύ άλλων, με έρευνες, ηλεκτρονικές και μη, κατά τρόπο προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες συμπεριλαμβανομένων των πολιτών με αναπηρίες, με τις οποίες οι πολίτες αξιολογούν τις υπηρεσίες τις οποίες χρησιμοποίησαν. Κάθε ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες συναλλάσσονται με την διοίκηση, όπως και η κεντρική ιστοσελίδα κάθε Υπουργείου, περιλαμβάνει υποχρεωτικά παρόμοια πρόβλεψη για αξιολόγηση των σχετικών υπηρεσιών και είναι σύμφωνη με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) του διεθνή οργανισμού World Wide Web Consortium (W3C), κατ' ελάχιστο στο μεσαίο επίπεδο προσβασιμότητας "ΑΑ"»

Άρθρο 28 - Τελικές - Καταργούμενες διατάξεις

Στο τέλος του άρθρου 28 να προστεθεί παράγραφος ως εξής:
«5. Το ΕΚΔΔΑ περιλαμβάνει υποχρεωτικά σε κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης-κατάρτισης που παρέχει ενότητα για τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία/τεχνικές εξυπηρέτησης αυτών/τρόπους ενσωμάτωσης της διάστασης της αναπηρίας στον σχεδιασμό πολιτικών και διαδικασιών, την οποία σχεδιάζει από κοινού με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ)».

Άρθρο 29 - Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων - Διαδικασία και κριτήρια επιλογής προϊσταμένων

Η περ. δ. του άρθρου 29, ζητάμε να συμπληρωθεί ως εξής:
«δ. Δομημένη (Λυσιτελής) Συνέντευξη
1. Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται από τα αρμόδια Συμβούλια των άρθρων 157, 158 και 159 με πρόβλεψη της αναγκαίας «ζωντανής βοήθειας» (π.χ. διερμηνέων νοηματικής) εφόσον αυτό απαιτείται».

Στην περ. ε. Βαθμολόγηση, αναφέρεται ότι «Το συνολικό αποτέλεσμα της μοριοδότησης κάθε ομάδας κριτηρίων ανά υποψήφιο πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, και εξάγεται το συνολικό άθροισμα. Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων εξάγεται με προσέγγιση δύο δεκαδικών ψηφίων»
Προτείνουμε να προβλεφθεί συντελεστής κοινωνικού κριτηρίου για λόγους αναπηρίας σε περίπτωση ισοβαθμίας του συνολικού αποτελέσματος της μοριοδότησης κάθε ομάδας κριτηρίων, δύο η περισσοτέρων υποψηφίων, μεταξύ των οποίων υπάρχει υποψήφιος με πιστοποιημένη αναπηρία από αρμόδια υγειονομική επιτροπή, προκειμένου να αναδειχθούν και στελέχη με αναπηρία ή χρόνια πάθηση στη δημόσια διοίκηση, λαμβάνοντας υπόψη τον ελάχιστο αριθμό της κατηγορίας αυτής που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα.
Η περ. ε.3 ζητάμε να συμπληρωθεί ως εξής:
«ε. Βαθμολόγηση
3. α) Η επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων αντιστοίχου ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας, Τμημάτων και αυτοτελών γραφείων γίνεται από το οικείο Σ.Ε.Π. ή το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο αντίστοιχα, το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της θητείας τους. Για την προκήρυξη των θέσεων προϊσταμένων εκδίδεται απόφαση-προκήρυξη, με την οποία τίθεται αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) 40 εργάσιμων ημερών για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας. Προκειμένου για υπηρεσίες που έχουν περιφερειακές μονάδες, μπορεί να καθορίζεται αποκλειστική προθεσμία έως είκοσι (20) εργάσιμων ημερών. Η απόφαση-προκήρυξη τοιχοκολλάται με σχετικό αποδεικτικό στον πίνακα ανακοινώσεων της οικείας υπηρεσίας και κοινοποιείται και σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις οι οποίες προκηρύσσονται. Εφόσον απαιτείται η απόφαση-προκήρυξη κοινοποιείται στον αντίστοιχο υπάλληλο σε προσβάσιμη σε αυτόν μορφή. Η υποβολή αίτησης συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του αιτούντος, το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά στον φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις.[...]

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Α. Αναμόρφωση του νόμου 2643/98.

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το νόμο 2643/98, το Κράτος υποχρεούται να προκηρύσσει σε ετήσια βάση, μέσω του ΟΑΕΔ, τις θέσεις του άρθρου 3 (δημόσιος τομέας) για όλες τις κατηγορίες των προστατευόμενων του νόμου στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα άτομα με αναπηρία (πρώτο εδάφιο της περ. β. της παρ. 1 του άρθρου 1) και οι συγγενείς α΄ βαθμού ατόμων με βαριά αναπηρία (εδάφιο δεύτερο της περ. β. της παρ. 1 του άρθρου 1).
Ο νόμος αυτός, εκτός του ότι έχει χρονοβόρες διαδικασίες, είναι γνωστό και ότι καταστρατηγείται, αφού οι θέσεις τόσο του άρθρου 3 (δημόσιος τομέας ΝΠΔΔ και ΟΤΑ) όσο και του άρθρου 2 (ιδιωτικός και ευρύτερος δημόσιος τομέας) δεν προκηρύσσονται ετησίως όπως ορίζει ο νόμος, αλλά έχουν προκηρυχθεί μόνο τα έτη 1998, 2002, 2004, 2008 και 2014.

Κρίνουμε απαραίτητη την αναμόρφωση και τροποποίηση του ν.2643/98 ώστε να δημιουργηθεί ένας νέος νόμος αποκλειστικός για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία. Ζητάμε να συμπεριληφθούν οι θέσεις που αντιστοιχούν στο ν.2643/98 στις γενικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ ώστε να βγαίνει ενιαία προκήρυξη και να καταργηθεί η κάρτα ανεργίας των ΑμεΑ ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στις προκηρύξεις.

Ως εκ τούτου, οι προτάσεις μας αναλυτικά έχουν ως εξής:

1. Η διαδικασία πρόσληψης των προσώπων της παρ. 1β του άρθρου 1 του ν. 2643/98 όπως ισχύει σήμερα για τις θέσεις των υπόχρεων φορέων της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2643/98 και της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2643/98 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει προτείνουμε να γίνεται από το ΑΣΕΠ στον ίδιο χρόνο που διενεργείται κάθε γενική προκήρυξη από την οποία παρακρατούνται οι θέσεις των προαναφερθέντων φορέων.
2. Ο καθορισμός της σειράς τοποθέτησης, πρόσληψης ή διορισμού των προστατευόμενων προσώπων της παρ. 1β (άμεση και έμμεση προστασία ΑμεΑ) του άρθρου 1 του ν. 2643/98, στους υπόχρεους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2643/98 γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων όπως αυτά καθορίζονται και αναφέρονται στο άρθρο 4 και συγκεκριμένα στις παρ. 1, 2 ,3, 4, 5, 9, 10 του ν. 2643/98 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Σε ότι αφορά την παρ. 4 του άρθρου 4 ζητούμε ο συντελεστή 7 να γίνει 10. Επιπρόσθετα ζητάμε στο 2ο εδάφιο της παρ. 1β να συμπεριληφθούν και τα τέκνα που έχουν γονείς με αναπηρία, με ποσοστό τουλάχιστον 67%.
3. Το ποσοστό που αντιστοιχεί στις προαναφερόμενες θέσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 8 του άρθρου 2 καθορίζεται σε 3% για τα πρόσωπα της παρ. 1β και σε 1% για τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου (έμμεση προστασία) της προαναφερόμενης παραγράφου.
4. Να καταργηθεί η φράση του πρώτου εδαφίου της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/98 «εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ» και η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2643/98, καθώς και οποιαδήποτε άλλη διάταξη με την οποία καθορίζεται ως προϋπόθεση η προσκόμιση της κάρτας ανεργίας κατά την υποβολή της αίτησης των προσώπων που ανήκουν στις προστατευόμενες κατηγορίες του ν. 2643/98 για να τοποθετηθούν ή να διατεθούν σε θέσεις εργασίας βάσει των προκηρύξεων του ανωτέρω νόμου. Κατά τη γνώμη μας, η ύπαρξη κάρτας ανεργίας, πρέπει να τύχει πρόσθετης μοριοδότησης, όχι μόνο για τους προστατευόμενους του Ν. 2643/98, αλλά για όλους τους πολίτες. Σε καμία όμως περίπτωση δεν πρέπει να είναι αιτία αποκλεισμού, όπως ισχύει σήμερα.

Β. Επέκταση της ευνοϊκής ρύθμισης του άρθρου 1 του ν.3454/2006 και στα άτομα με αναπηρία, η οποία ισχύει στον εργασιακό τομέα για την κατηγορία των πολυτέκνων, αλλά δε ισχύει για την κατηγορία των ατόμων με αναπηρία, ώστε να αποκατασταθεί μία αδικία που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία.

Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στην παράγραφο 3δ. του άρθρου 1 του ν.3454/2006, σύμφωνα με την οποία: «Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων».
Η διαδικασία επιλογής των ατόμων με αναπηρία θα είναι ίδια με την διαδικασία που ισχύει για τους πολύτεκνους.

Γ. Ζητάμε τη θέσπιση διατάξεων που θα συμπεριλαμβάνουν κοινωνικά κριτήρια και μοριοδότηση για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία και γονέων και κηδεμόνων τους σε εποχικές θέσεις εργασίας και θέσεις κοινωφελούς εργασίας. Επισημαίνουμε ότι η νομοθεσία προβλέπει ανάλογα κοινωνικά κριτήρια για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως πολύτεκνοι και τρίτεκνοι, χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνονται σε αυτές και τα άτομα με αναπηρία που βιώνουν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Δ.Μ.Η.Δ. (πρώην ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) » Κατάθεση προτάσεων της Ε.Σ.Α.μεΑ. που αφορούν σε θέματα δημόσιας διοίκησης ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους ενόψει της συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Δεκεμβρίου 2015
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis