Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Εσωτερικών

Αθήνα: 16/06/2017

ΠΡΟΣ:
κ. Π. Σκουρλέτη, Υπουργό Εσωτερικών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Αλ. Τσίπρα
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Χρ. Βερναδάκη
- Γραφείο Υφυπουργού Εσωτερικών, κ. Μ. Κόλλια - Τσαρούχα
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Κ. Πουλάκη
- Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και
Δικαιοσύνης της Βουλής
- Φορείς -Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Κατάθεση προτάσεων της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο σχέδιο νόμου: "Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)" κλπ.


Κύριε Υπουργέ,
Ενόψει της κατάθεσης στη Βουλή του σχεδίου νόμου: «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) -Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. -Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας και άλλες διατάξεις» για συζήτηση και ψήφιση, η Ε.Σ.Α.μεΑ. με το παρόν καταθέτει τις τροποποιήσεις -συμπληρώσεις, επί άρθρων του νομοσχεδίου, στοχεύοντας στην λήψη μέτρων που θα διευκολύνουν τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους σε θέματα που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Τροποποιήσεις -συμπληρώσεις άρθρων
Άρθρο 8.
Το άρθρο 8 να συμπληρωθεί όπως παρακάτω (βλ. κείμενο με έντονους χαρακτήρες)
Το άρθρο 19 του ν. 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ενημερωτικό τεύχος
Η επιχείρηση υποχρεούται να δημοσιεύει κάθε έτος τα ουσιώδη και αναγκαία προς ενημέρωση, για τη δραστηριότητα της επιχείρησης, στοιχεία, τα οποία θα λαμβάνονται από τον ετήσιο απολογισμό και τις εκθέσεις οικονομικής κατάστασης, την απογραφή της περιουσίας της, το ετήσιο Πρόγραμμα Επενδύσεων με τις πηγές χρηματοδότησής τους, από το αποτέλεσμα του διαχειριστικού ελέγχου, τις δαπάνες διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης, την παραγωγικότητα της επιχείρησης, την κατάσταση του προσωπικού, τις αμοιβές της διοίκησης και του προσωπικού, καθώς και άλλα στοιχεία για τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται, το αργότερο εντός έξι μηνών από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, είτε σε Ειδικό Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Γενικό Διευθυντή της επιχείρησης και αποστέλλεται, με μέριμνα της επιχείρησης στους καταναλωτές για ενημέρωσή τους σε μορφές προσβάσιμες σε αυτούς εφόσον ζητηθεί από τους καταναλωτές, είτε αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις προβλέψεις περί προσβασιμότητας της Υπ. Απόφασης με αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 ΦΕΚ 1301 Β' 2012 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Η παράβαση των υποχρεώσεων της παραγράφου αυτής, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα των αρμοδίων οργάνων διοίκησης της επιχείρησης».
Άρθρο 27
Λειτουργία παιδικής χαράς στο ΚΠΙΣΝ και σε άλλους χώρους του δημοσίου
Το άρθρο 27 να συμπληρωθεί όπως παρακάτω (βλ. κείμενο με έντονους χαρακτήρες)
•α. [...]
γ. Η παιδική χαρά αξιολογείται ως προς την καταλληλότητα λειτουργίας της από την κατά τόπο αρμόδια «Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών» η οποία συγκροτείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 28492/2009 (Β΄ 931) απόφαση όπως ισχύει . Η τεχνική έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. και παρ. 3 γ της εν λόγω απόφασης συντάσσεται από μηχανικό της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του Δήμου Καλλιθέας ή από μηχανικό όμορου Δήμου ή της Περιφέρειας Αττικής που ορίζεται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
•Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας & Ανάπτυξης και Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και λειτουργία των παιδικών χαρών σε χώρο του Δημοσίου, τα όργανα και η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου της καταλληλότητας λειτουργίας τους, η διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια κατά τρόπο ώστε οι παιδικές χαρές και τα όργανα να είναι ασφαλείς και προσβάσιμες σε όλους συμπεριλαμβανομένων τόσο χρηστών (παιδιά) όσο και συνοδών με αναπηρία .
Άρθρο 53 Ρυθμίσεις οφειλών προς ΟΤΑ Α' βαθμού
Στο εν λόγω άρθρο ζητάμε να συμπεριληφθεί πρόβλεψη ώστε να υπάρχει ειδική ρύθμιση για οφειλές ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών τους που έχουν μέλος άτομο με αναπηρία και κυρίως να μην γίνεται διακοπή παροχής υπηρεσιών.
Επίσης ζητάμε να προστεθούν τα εξής άρθρα, όπως είχαν συμφωνηθεί με τον προκάτοχό σας, κ. Π. Κουρουμπλή και είχαν ενσωματωθεί στο προηγούμενο σχέδιο νόμου που είχε δοθεί για διαβούλευση.
Άρθρο
«Ίδρυση αυτοτελούς γραφείου για θέματα αναπηρίας και ευπαθών κοινωνικών ομάδων στις έδρες των Περιφερειών και των Δήμων.

Στην έδρα κάθε Περιφέρειας και κάθε Δήμου οργανώνεται και λειτουργεί, χωρίς απαραίτητα τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων, αυτοτελές γραφείο για θέματα αναπηρίας και ευπαθών κοινωνικών ομάδων, υπαγόμενο απευθείας στον Περιφερειάρχη ή στο Δήμαρχο αντίστοιχα, με κύρια αρμοδιότητα το συντονισμό της υλοποίησης της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία του ΟΗΕ, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με το Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), και ως εκ τούτου οφείλει να θέσει σε εφαρμογή σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ειδικότερα το ως άνω αυτοτελές γραφείο έχει αρμοδιότητα τη μελέτη και προώθηση μέτρων εξασφάλισης της προσβασιμότητας υποδομών και υπηρεσιών, συμβατικών και ηλεκτρονικών, στις υπηρεσίες της Περιφέρειας ή του Δήμου αντίστοιχα και άλλων διευκολύνσεων των ΑμεΑ, την προώθηση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την κατανόηση των αναγκών και δικαιωμάτων των ευπαθών ομάδων όπως ΑμεΑ, μετανάστες και Ρομά, τη συγκέντρωση και παρακολούθηση της νομοθεσίας στα πιο πάνω θέματα, τη μέριμνα για σχετική ενημέρωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας ή του Δήμου, καθώς και την αμφίδρομη επικοινωνία της Περιφέρειας ή του Δήμου αντίστοιχα με φορείς και εκπροσώπους των ΑμεΑ και των άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων ή και με φορείς που ασχολούνται με τα ως άνω θέματα.

Αρμοδιότητες του ως άνω αυτοτελούς γραφείου μπορούν να είναι και οι εξής:

- Κατάρτιση Περιφερειακού ή Δημοτικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για τη διάχυση της διάστασης της αναπηρίας και της προσβασιμότητας σε όλες τις πολιτικές, διαδικασίες και προγράμματα που αφορούν στους τομείς αρμοδιότητας των Περιφερειών και των Δήμων (π.χ. στο χωροταξικό σχεδιασμό - δεδομένου ότι μέσω της κατάλληλης οργάνωσης και διαχείρισης περιοχών μπορεί να διασφαλιστεί η ανάπτυξη των ζωτικής σημασίας υπηρεσιών συγκεντρωμένων στα πιο προσβάσιμα σημεία των οικισμών, μειώνοντας άσκοπες και ιδιαίτερα επίπονες για τους πολίτες με αναπηρία μετακινήσεις από το ένα άκρο της πόλης στο άλλο - ή/και στο σχεδιασμό προσβάσιμων μεταφορικών συστημάτων γενικού πληθυσμού και ταυτόχρονα μικρών ευέλικτων εξειδικευμένων συστημάτων για την εξυπηρέτηση πολιτών με αναπηρία κ.λπ.).

- Διασφάλιση της προστασίας και ασφάλειας των ατόμων με αναπηρία σε καταστάσεις κινδύνου. Οι φυσικές καταστροφές των τελευταίων χρόνων (πυρκαγιές κ.λπ.) έχουν αναδείξει σε ιδιαίτερα κρίσιμη παράμετρο την πολιτική προστασία γενικά και ιδιαίτερα την πολιτική προστασία των ατόμων με αναπηρία. Επιβάλλουν, δε, πλέον το σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολιτικών και δράσεων στοχευμένων στα άτομα με αναπηρία τόσο σε επίπεδο προληπτικής ενημέρωσης και ανάπτυξης μεθόδων ειδοποίησης όσο και στο επίπεδο προστασίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Ο Περιφερειάρχης ή ο Δήμαρχος, με απόφασή του, δύναται να ορίζει ως αναπληρωτή του εντεταλμένο Περιφερειακό ή Δημοτικό Σύμβουλο αντίστοιχα, για τη διαχείριση των θεμάτων και αρμοδιοτήτων του ως άνω γραφείου».

Άρθρο
«Απόσπαση - Μετάταξη υπαλλήλων Κ.Ε.Π. με αναπηρία ή με χρόνιες παθήσεις.

Υπάλληλοι των Κ.Ε.Π., οι οποίοι για το διορισμό τους έλαβαν επιπλέον μόρια λόγω εντοπιότητας, με υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία τοποθέτησης, δύνανται να αποσπαστούν ή να μεταταχθούν σε άλλο Κ.Ε.Π. της επιλογής τους, πριν την παρέλευση του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής, εφόσον βεβαιώνεται αρμοδίως ότι έχουν ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή πάσχουν από δυσίατο ή από ανίατο νόσημα»

Άρθρο
«Πρόβλεψη για υπαλλήλους με αναπηρία και γονείς, συζύγους και κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία

Από την ρύθμιση του άρθρου 36 του ν. 4250/2014, εξαιρούνται οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι, είτε οι ίδιοι, άτομα με αναπηρία ή γονείς, σύζυγοι και κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία και έχουν προσληφθεί μέσω των προστατευτικών διατάξεων του ν. 1648/1986 και του ν. 2643/1998 στο στενό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, Δ.Ε.Κ.Ο., Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και εν γένει εξαιρούνται τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, όπως και οι γονείς, σύζυγοι, κηδεμόνες που βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, οι οποίοι έχουν προσληφθεί και εργάζονται με γενικές προκηρύξεις, στο στενό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, Δ.Ε.Κ.Ο. Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού».

Άρθρο
«Κοινωνικές συνεργασίες Ο.Τ.Α.

Οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δύνανται να συνάπτουν προγραμματικές διμερείς συμβάσεις συνεργασίας, για την προστασία και τη στήριξη ατόμων με αναπηρία με τους εξής συνεργαζόμενους φορείς: α) με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), β) με οργανώσεις ατόμων με αναπηρία ή οικείες οργανώσεις γονέων και κηδεμόνων που αποτελούν μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ., γ) με σωματεία που είναι μέλη των σωματείων μελών της Ε.Σ.Α.μεΑ. δ) φορείς άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, εφόσον η έδρα ή το παράρτημα του συλλόγου ή του φορέα είναι εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας. Οι συμβάσεις συνεργασίας αφορούν την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών ή προμηθειών για τον σκοπό της προστασίας και της στήριξης ατόμων με αναπηρία και άλλων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και για την εξυπηρέτηση σκοπών σχετικά με τη λειτουργία των ανωτέρω οργανώσεων».
Επιπρόσθετα ζητούμε την τροποποίηση της παρ.3β περ.11 του άρθρου 94 του ν.3852/10, του ονομαζόμενου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και συγκεκριμένα την τροποποίηση της διαδικασίας ελέγχου και έγκρισης των γραμματίων είσπραξης της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), των οργανώσεων ατόμων με αναπηρία ή γονέων και κηδεμόνων που αποτελούν μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ., των σωματείων που είναι μέλη των σωματείων μελών της Ε.Σ.Α.μεΑ. Οι συγκεκριμένοι φορείς μέχρι την ψήφιση και ισχύ του ν.3852 κατέθεταν τα παραστατικά τους σε αρμόδια διεύθυνση της Περιφέρειας, με ένα απλοποιημένο και αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου των δαπανών και έγκρισης των γραμματίων είσπραξης. Μετά την ψήφιση του ν. 3852/1010 η αρμοδιότητα μεταφέρθηκε στους Δήμους της Χώρας στην έδρα εκάστου φορέα, απαιτώντας πλέον όλοι οι συνδικαλιστικοί φορείς, μεταξύ των οποίων και των Ατόμων με Αναπηρία, να υποβάλλονται στην ίδια διαδικασία των φιλανθρωπικών οργανώσεων του Ν.Δ. 1111/1971, χωρίς να διαχωρίζουν τους συνδικαλιστικούς φορείς από τους φιλανθρωπικούς, στους οποίους μάλλον στόχευε η διάταξη του άρθρου 94. Είναι αδιανόητο οι οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία ή γονέων και κηδεμόνων αυτών να ταυτίζονται με τις οργανώσεις που διέπονται από ένα διάταγμα της χούντας.
Ως εκ τούτου, ζητάμε την επαναφορά της διαδικασίας που ίσχυε πριν την ψήφιση του ν. 3852/2010.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ι. ΛΥΜΒΑΙΟΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Δ.Μ.Η.Δ. (πρώην ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) » Κατάθεση προτάσεων της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο σχέδιο νόμου: "Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)" κλπ.
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis