Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Εργασίας

Αθήνα: 09/04/2010

ΠΡΟΣ:
κ. Γ. Κουτρουμάνη, Υφυπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:


""Βασικοί άξονες της Ε.Σ.ΑμεΑ για το επερχόμενο ασφαλιστικό νομοσχέδιο αναφορικά με τα άτομα με αναπηρία" "


Κύριε Υφυπουργέ,

Εν' όψει της προγραμματισμένης συνάντησης μας, η Ε.Σ.ΑμεΑ. καταθέτει επιγραμματικά τις θέσεις/προτάσεις της για τις επικείμενες αλλαγές του ασφαλιστικού, οι οποίες πρέπει να οδηγήσουν στην άρση των διαφοροποιήσεων και ανισοτήτων που παρατηρούνται ως προς το είδος και το ύψος των ασφαλιστικών παροχών προς τα άτομα με αναπηρία.

Ο εξορθολογισμός και η εξυγίανση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και οι νέες εφαρμοζόμενες πολιτικές θα πρέπει να εγγυηθούν πρώτα και κύρια τη διασφάλιση των ευνοϊκών ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων που ήδη υπάρχουν για ορισμένες κατηγορίες αναπηρίας, καθώς και το σχεδιασμό ενιαίου κανονισμού παροχών περίθαλψης από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας με τη συμμετοχή των εκπροσώπων της Ε.Σ.ΑμεΑ. και των Κεντρικών Ομοσπονδιών της οι οποίες εκπροσωπούν όλες τις μόνιμες κατηγορίες αναπηρίας. Σε αυτή την κατεύθυνση ζητούμε:

• Θέσπιση ενός ενιαίου πλαισίου αρχών ασφαλιστικής προστασίας των ατόμων με αναπηρία από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία που είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

• Απλοποίηση όλων των χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών που υπόκεινται οι ασφαλισμένοι, όλων ανεξαιρέτως των ασφαλιστικών ταμείων, για τη χορήγηση αναλώσιμων υλικών (υλικά αποσιδήρωσης θαλασσαιμικών, αναλώσιμα υλικά αντλιών ινσουλίνης κλπ), τεχνητών και θεραπευτικών βοηθημάτων, θεραπευτικών πράξεων όπως: εργοθεραπείες, φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες, ψυχοθεραπείες κ.λπ.

• Δωρεάν χορήγηση στα άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένα άτομα με αναπηρία και χρόνια πάθηση, των ιατρικών/θεραπευτικών πράξεων που είναι αναγκαία για την αυτονομία τους και τη βελτίωση της λειτουργικότητας τους (φυσικοθεραπείες, εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, ψυχοθεραπείες κ.λπ), καθώς και θεραπευτικών τεχνικών βοηθημάτων, αναλώσιμων υλικών και φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού από όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, εφόσον συνοδεύεται από ιατρικές συστάσεις του θεράποντος ιατρού.

• Ανακοστολόγηση όλων των θεραπευτικών πράξεων που απαιτούνται για τα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, καθώς και τα άτομα με ψυχικές αναπηρίες όπως: φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχοθεραπεία κ.λπ., δεδομένου ότι ο σημερινός κρατικός τιμοκατάλογος δεν καλύπτει ούτε το 1/3 των αγοραίων τιμών. Επισημαίνεται ότι ο κρατικός τιμοκατάλογος έχει να ανακοστολογηθεί από 20αετίας.

• Αναπροσαρμογή και εξορθολογισμός στις τιμές χορήγησης τεχνικών βοηθημάτων (ηλεκτρονικά αμαξίδια κ.λπ), σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς.

Σχετικά με τις ανωτέρω προτάσεις μας επισημαίνουμε ότι ο εξορθολογισμός των φαρμακευτικών και θεραπευτικών δαπανών των ασφαλιστικών ταμείων, που σχεδιάζεται μέσω θετικών μέτρων, όπως είναι ο θεσμός της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και ο έλεγχος των συνταγογαγροφήσεων, δεν θα πρέπει να αποβεί εις βάρος του θεραπευτικού οφέλους των ατόμων με αναπηρία και χρονίων παθήσεων.

Αναφορικά με τις προτεινόμενες αλλαγές του ασφαλιστικού συστήματος, όπως αυτές αναφέρονται στο Κείμενο που έχει αναρτηθεί προς Διαβούλευση από το Υπουργείο σας στην ιστοσελίδα: opengov.gr , θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

Η κεντρική επανεξέταση των αναπηρικών συντάξεων, που αποτελεί άμεση προτεραιότητα του Υπουργείου σας προϋποθέτει πρώτα και κύρια βαθιές τομές και ρήξεις με το υπάρχον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας. Ως εκ’ τούτου, απαιτείται:

• Θέσπιση ενιαίου και αδιάβλητου Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Αναπηρίας, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία του Ο.Η.Ε.

• Πιστοποίηση και αξιολόγηση της αναπηρίας από μία ενιαία Υγειονομική Επιτροπή που θα αποτελείται από εκπαιδευμένο ιατρικό και κοινωνικό προσωπικό σε θέματα αναπηρίας, με τη συμμετοχή και εκπροσώπων των ατόμων με αναπηρία, η οποία θα αξιολογεί και θα πιστοποιεί την αναπηρία, βάσει ενός νέου σύγχρονου Κανονισμού Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη του, όχι μόνο ιατρικούς παράγοντες, αλλά και κοινωνικούς περιβαλλοντικούς και ατομικούς παράγοντες. Πρόβλεψη για την αναδιοργάνωση του Σώματος της ανωτέρω ενιαίας Υγειονομικής Επιτροπής σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να αποφεύγονται οι πελατειακές σχέσεις του υφιστάμενου συστήματος, καθώς και συνεχής επανεκπαίδευση του προσωπικού του.

• Σύνδεση του συστήματος παροχής των αναπηρικών συντάξεων με ένα σύστημα κινήτρων επανένταξης του ατόμου που η αναπηρία του επιδεινώνεται κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου ή εμφανίζει την αναπηρία κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου, σε νέα θέση εργασίας, η οποία θα ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της αναπηρίας του, ώστε οι συντάξεις αναπηρίας να μην αποτελούν διέξοδο από την εκτεταμένη ανεργία που πλήττει τα άτομα με αναπηρία. Ειδικά, ως προς τα άτομα που εντάσσονται σε θέση εργασίας με προϋπάρχουσα την αναπηρία θα πρέπει να διασφαλιστεί η ισότιμη μεταχείρισή τους με τα άτομα που εμφανίζουν αναπηρία κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Επισημαίνεται ότι η κατηγορία των ατόμων που η αναπηρία προϋπάρχει της εργασίας τους και επιδεινώνεται κατά τη διάρκεια αυτής τίθενται σε χειρότερη μοίρα από εκείνους που εμφανίζουν την αναπηρία τους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

• Σχεδιασμός νέου σύγχρονου Κανονισμού Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας με τη συμμετοχή των εκπροσώπων της Ε.Σ.ΑμεΑ. και των κεντρικών φορέων μελών της, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τους ιατρικούς παράγοντες αλλά και τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς.

• Δημιουργία εθνικού μητρώου αναπηρίας με μοναδικοποίηση

• Χρήση του υφιστάμενου Κανονισμού Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας (Κ.Ε.Β.Α. Υ.Α. Φ21/2361/1993) που χρησιμοποιείται από το ΙΚΑ, από όλες τις Υγειονομικές Επιτροπές που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της Ανώτατης Στρατιωτικής Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.), μέχρι την έκδοση σύγχρονου Κανονισμού Εκτίμησης και Αξιολόγησης της Αναπηρίας και τη σύσταση ενιαίας Υγειονομικής Επιτροπής.

• Κατάργηση του συστήματος επανεξέτασης των ατόμων με αναπηρία, των οποίων η αναπηρία ή χρόνια πάθηση κρίνεται μη αναστρέψιμη, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Το μέτρο αυτό πρέπει να τεθεί σε άμεση εφαρμογή, δεδομένου ότι το σύστημα συνεχούς επανεξέτασης τροφοδοτεί τους παγιωμένους πλέον μηχανισμούς διαφθοράς και πελατειακών σχέσεων και θίγει την αξιοπρέπεια των ατόμων με αναπηρία.

• Αξιοπρεπής σύνταξη αναπηρίας από όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία, η οποία θα καλύπτει το ελάχιστο όριο διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων και των πρόσθετων αναγκών που πηγάζουν από την αναπηρία.

Επιμέρους συνταξιοδοτικά αιτήματα για τα οποία απαιτείται η τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου:

• Ορθή εφαρμογή της διάταξης του άρθρου του άρθρου 140 του Ν.3655/2008, που αφορά στη συνταξιοδότηση των πατέρων ατόμων με αναπηρία. Με την ανωτέρω διάταξη, επεκτάθηκε η παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 3232/04, τροποποιούμενη με την παρ. του άρθρου 61 του ν.3518/06 που αφορά στη συνταξιοδότηση των μητέρων παιδιών με αναπηρία στην 25ετία και στους πατέρες που έχουν στη φροντίδα τους παιδιά με αναπηρία, κατ’ επιταγή της παρ.2 του άρθρου 116 του Συντάγματος της χώρας μας. Με ερμηνευτικές όμως εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίστηκαν αυθαίρετα οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότηση των πατέρων των ατόμων με αναπηρία και ακυρώθηκε το πνεύμα του νομοθέτη. Γι’ αυτό ζητείται η ανάκληση ερμηνευτικών εγκυκλίων, όπως οι εγκύκλιοι του Ι.Κ.Α. Σ40/116/16/10/2008, Σ54/25/22.10.2008, Σ40/17/2.2.2008, Σ40/22/13.2.2009, για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 140 του Ν. 3655/2008.

• Θεμελίωση του δικαιώματος συνταξιοδότησης των ανάδοχων γονέων ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, στην 25αετία, εφόσον η αναδοχή διαρκεί πάνω από 20 έτη, και χορήγηση δικαιώματος στον ανάδοχο γονέα να ασφαλίσει το ανάδοχο τέκνο στο ασφαλιστικό του ταμείο . Επισημαίνουμε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για την αναδοχή ατόμων με αναπηρία, τα οποία συνήθως παραμένουν σε ιδρύματα όπως στο κέντρο βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» και «ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» στη Θεσσαλονίκη και καταλήγουν σε κάποιο ίδρυμα χρόνιων παθήσεων. Σημειώνουμε ότι οι παροχές των ως άνω ιδρυμάτων πολλές φορές είναι οριακές και δίνονται μετά από επίπονες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

• Θεμελίωση του δικαιώματος πλήρους συνταξιοδότησης στην 25ετία για όλα τα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία, που δεν εντάσσονται στις ευνοϊκές ρυθμίσεις που ισχύουν για άλλες κατηγορίες αναπηρίας και έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας.

• Θεμελίωση του δικαιώματος της πλήρους συνταξιοδότησης στην 25ετία για όλα τα άτομα με αναπηρία που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 50ο ή 55ο έτος της ηλικίας τους.

• Μεταφορά της σύνταξης του θανόντος γονέα στα παιδιά με αναπηρία (νοητική υστέρηση, αυτισμό, ψυχικές αναπηρίες, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και όχι 80% όπως ισχύει σήμερα (Ν. 3232/2004 Άρθρο 5, παρ. 5α), δεδομένου ότι με το ισχύον ποσοστό (80% και άνω) αποκλείεται ο μεγαλύτερος αριθμός των ατόμων με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές αναπηρίες, αφού οι Υγειονομικές Επιτροπές έχουν κατά την εξέταση των ανωτέρων κατηγοριών παγιώσει το ποσοστό αναπηρίας στο 67% και άνω και όχι στο 80%.

• Στην τρίτη σειρά του πρώτου εδαφίου της παρ. 5α του άρθρου 5 του Ν.332/04, όπου αναφέρονται οι κατηγορίες αναπηρίας που εντάσσονται στην συγκεκριμένη ευνοϊκή ρύθμιση, να συμπληρωθεί ο όρος «βαριά κινητική αναπηρία», για την αποφυγή αυθαίρετων ερμηνειών του όρου «πολλαπλές βαριές αναπηρίες».

• Επέκταση των διατάξεων του Ν. 612/77 στους πάσχοντες από συγγενή καρδιοπάθεια.


Θέματα επιδοματικής πολιτικής:

Eξάλειψη των διαφοροποιήσεων που παρατηρούνται μεταξύ των Ασφαλιστικών Ταμείων, οι οποίες ουσιαστικά οδηγούν σε ανισότητες και διακρίσεις μεταξύ των ίδιων των ατόμων με αναπηρία. Ως εκ τούτου, ζητούμε να ικανοποιηθούν τα εξής πάγια αιτήματά μας:

• Καταβολή προσαύξησης της σύνταξης από φορείς επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου σας και στους τετραπληγικούς - παραπληγικούς, όπως ισχύει και για τους τυφλούς συνταξιούχους σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 3518/06.

• Χορήγηση του επιδόματος αεροθεραπείας στους νεφροπαθείς τελικού σταδίου, ασφαλισμένους ΟΓΑ, όπως χορηγείται από τα υπόλοιπα Ασφαλιστικά Ταμεία αρμοδιότητας του Υπουργείου σας.

• Επέκταση επιδόματος αεροθεραπείας στους έμμεσα ασφαλισμένους, καθώς και στις γυναίκες που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας και είναι οι ίδιες νεφροπαθείς σε όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

• Ισότιμη μεταχείριση των ασφαλισμένων του ΟΓΑ. Εξίσωση του εξωϊδρυματικού επιδόματος που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι που έχουν τυφλωθεί μετά το 65ο έτος της ηλικίας τους (10 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη) με το εξωϊδρυματικό επίδομα που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι που έχουν τυφλωθεί πριν τη συμπλήρωση του 65ου έτους ηλικίας τους (20 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη).

• Εξίσωση του χορηγούμενου επιδόματος απολύτου αναπηρίας για όσους προσελήφθησαν μετά την 01.01.1993 με τους προσληφθέντες πριν την ημερομηνία αυτή, δηλαδή την κατάργηση της παρ.2 του άρθρου 30 του Ν. 2084/1992, δεδομένου ότι οι τυφλοί προσληφθέντες μετά την 01.01.1993 εξακολουθούν να έχουν, ως τέτοιοι, τις ίδιες ανάγκες με τους συναδέλφους τους προσληφθέντες προ της ημερομηνίας αυτής.

• Εφαρμογή της περ. β της παρ.2 του άρθρου 5 του Ν. 3232/04, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 61 του Ν. 3518/06, και για τα άτομα με ακρωτηριασμό κάτω μέλους και πάρεση νεύρων άνω άκρου, δεδομένου ότι η πάρεση νεύρων επιφέρει παράλυση.

• Αύξηση εξωϊδρυματικού επιδόματος παραπληγίας - τετραπληγίας των Ασφαλιστικών Ταμείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για δύο κατηγορίες:

α) στους τετραπληγικούς και στα άτομα με αναπηρία που έχουν την ίδια κλινική εικόνα των τετραπληγικών και ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, να αυξηθεί το εξωϊδρυματικό επίδομα που λαμβάνουν από τα 20 κατώτατα ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη σε 30,
β) στους παραπληγικούς και τα άτομα με αναπηρία που έχουν την ίδια κλινική εικόνα των παραπληγικών και ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, να αυξηθεί το εξωϊδρυματικό επίδομα που λαμβάνουν από 20 κατώτατα ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη σε 25.

• Το εξωϊδρυματικό επίδομα αναπηρίας ή το αντίστοιχο επίδομα απολύτου αναπηρίας, που χορηγείται στα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω να μην θεωρείται ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα και να μη συνυπολογίζεται στον καθορισμό των εισοδηματικών κριτηρίων για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ.

• Θέσπιση διάταξης που θα ορίζει ρητή εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3518/06 που αφορούν στην χορήγηση επιδόματος απολύτου αναπηρίας και στα Ταμεία ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, ΤΑΕ και όλων ανεξαιρέτως των Ταμείων αρμοδιότητας του Υπουργείου σας.

• Τροποποίηση της περ.ε της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.3232/2004. Χορήγηση του επιδόματος που δικαιούνται τα άτομα με μονό ακρωτηριασμό και στους έχοντες μονό ακρωτηριασμό, ανεξάρτητα εάν επιδέχονται εφαρμογή ή όχι τεχνητού μέλους.

Επιμέρους αιτήματα που αφορούν στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και θεραπευτικών μεθόδων από τα ασφαλιστικά ταμεία:

• Άμεση λήψη μέτρων από τα Ασφαλιστικά Ταμεία της χώρας για τη μείωση των ακρωτηριασμών λόγω σακχαρώδη διαβήτη.

• Κάλυψη συνοδού με ευθύνη των Ασφαλιστικών Ταμείων για όσο χρόνο απαιτείται η νοσηλεία τους στο νοσοκομείο για τα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, τα οποία αποδεδειγμένα βάσει συστάσεων του θεράποντος ιατρού έχουν ανάγκη συνεχούς συμπαράστασης όπως τυφλοί, τετραπληγικοί- παραπληγικοί, άτομα με νοητική υστέρηση, σύνδρομο down, αυτισμό, εγκεφαλική παράλυση κ.λπ.,

• Χρήση αποκλειστικής νοσοκόμας για τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω σε περίπτωση νοσηλείας τους σε κρατικά νοσοκομεία ή κέντρα αποκατάστασης, σύμφωνα με αιτιολογημένη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή του Τμήματος του Νοσοκομείου ή του Κέντρου Αποκατάστασης που νοσηλεύεται.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡ. ΠΑΝΑΝΟΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Ε.Κ.Α. » ""Βασικοί άξονες της Ε.Σ.ΑμεΑ για το επερχόμενο ασφαλιστικό νομοσχέδιο αναφορικά με τα άτομα με αναπηρία" "
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis