Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Υγείας

Αθήνα: 06/07/2010

ΠΡΟΣ:
κ. M. Ξενογιαννακοπούλου, Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργό κ. Γ. Παπανδρέου
- Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Θ. Πάγκαλου
- κ. Φ. Γεννηματά, Υφυπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- κ. Ν. Πολύζο, Γενικό Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- κ. Α. Δημόπουλο, Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας
- κ. Γ. Κατριβάνο, Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας
- Φορείς μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ. και μέλη αυτών.


Προτάσεις της Ε.Σ.ΑμεΑ. επί του Σχεδίου Νόμου ¨Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις¨


Κυρία Υπουργέ,

Με το παρόν έγγραφό της η Ε.Σ.ΑμεΑ. καταθέτει τις προτάσεις/παρατηρήσεις της επί των άρθρων του νομοσχεδίου «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις», ευελπιστώντας ότι θα συμπεριληφθούν στο τελικό νομοσχέδιο, το οποίο θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

 

Άρθρο 1: «Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων»

παρ. 6: Προτείνουμε να προβλεφθεί με ρητή διάταξη ότι τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις εξαιρούνται από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η δαπάνη βαρύνει τον ίδιο το χρήστη υπηρεσιών υγείας. Ειδικότερα, ζητούμε να ληφθεί ειδική μέριμνα για τη δωρεάν πρόσβαση των ανασφάλιστων ατόμων με αναπηρία, καθώς και των μεταναστών με αναπηρία σε όλες τις πράξεις που διενεργούνται στην ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων (ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές θεραπευτικές πράξεις κ.λπ.).

Επίσης, προτείνουμε να συμπεριληφθεί διάταξη που να προβλέπει την ολοήμερη λειτουργία των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων, των Πολυδύναμων Ψυχιατρικών Ιατρείων και των Πολυδύναμων Ιατροπαιδαγωγικών Ιατρείων.

Άρθρο 2: «Κίνητρα για την κάλυψη αναγκών της περιφέρειας»

 Προτείνουμε να προστεθεί διάταξη με την οποία θα προβλέπεται η προκήρυξη κατά προτεραιότητα κενών θέσεων ιατρών για τη στελέχωση των μονάδων χρονίων παθήσεων, όπως μονάδων τεχνητού νεφρού, μονάδων μεσογειακής αναιμίας, διαβητολογικών κέντρων, κέντρων αιμορροφιλίας, μεταμοσχευτικών κέντρων, ογκολογικών κέντρων κ.λπ.).

Σχόλιο: Σημειώνουμε ότι, στις μονάδες που παρακολουθούνται χρόνια πάσχοντες, όπως: α) Μονάδες Τεχνητού Νεφρού (π.χ. Μ.Τ.Ν. Λαμίας, Βόλου, Ζακύνθου), β) Μονάδες μεσογειακής αναιμίας (π.χ. Δρακοπούλειο Κέντρο Καρδαμανείου Νοσοκομείου Πατρών, Μ.Μ.Α. Περιφέρειας Ηπείρου κ.λπ), γ) Μεταμοσχευτικό Κέντρο Λαϊκού Νοσοκομείου, το οποίο το τελευταίο διάστημα δεν λειτουργεί, δ) Κέντρα Αιμορροφιλικών (π.χ. Κέντρο Αιμορροφιλικών Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, Κέντρο Αιμορροφιλικών Β. Ελλάδος κ.λπ.), παρατηρούνται χρόνιες ελλείψεις σε ιατρικό και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

 Ζητούμε στην παρ. 9, με το οποίο καταργούνται οι διατάξεις για το επικουρικό προσωπικό, να συμπληρωθεί εδάφιο ως εξής: [……εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3209/2003, (τοποθέτηση ιατρών με συγκεκριμένες αναπηρίες εκτός καταλόγου), οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν.]

Άρθρο 7: «Διαδικασία επιλογής μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού»

Προτείνουμε να συμπεριληφθεί διάταξη με την με την οποία θα προβλέπεται η προκήρυξη 500 θέσεων ετησίως νοσηλευτικού, παραϊατρικού, βοηθητικού και επιστημονικού προσωπικού, για την κάλυψη κενών θέσεων στους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας, πέραν αυτών που συνταξιοδοτούνται, αποχωρούν κ.λπ.

Άρθρο 8: Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας και Νοσοκομείων ΕΣΥ

Παρ. 20: Ειδικά σε ότι αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης, το οποίο μετατρέπεται από Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας σε Νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. (μετονομασία του Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης), ζητούμε να διατηρηθεί η προγενέστερη διάταξη σύστασης του Διοικητικού του Συμβουλίου, με την οποία οριζόταν η συμμετοχή εκπροσώπου της Ε.Σ.ΑμεΑ. σε αυτό.

Άρθρο 9 «Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη»

Προτείνουμε τη συμπερίληψη εδαφίου, σύμφωνα με το οποίο θα προβλέπεται ρητά ότι τα ¨Γραφεία Υποστήριξης Πολίτη¨ θα είναι πλήρως πρόσβασιμα στα άτομα με αναπηρία, τόσο ως προς τις υποδομές τους (κτιριακές εγκαταστάσεις), όσο και στις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, ήτοι διερμηνείς ελληνικής νοηματικής γλώσσας για την εξυπηρέτηση των κωφών και βαρήκοων ατόμων, έντυπο ενημερωτικό υλικό σε γραφή Braille για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης κ.λπ.

Άρθρο 12: Πεδίο Εφαρμογής – Εθελοντές, Εθελοντικές Ομάδες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

Προτείνουμε η περ. ‘β) διευκόλυνση πρόσβασης εξυπηρετούμενων με κινητικά προβλήματα’, να διορθωθεί και να αναγραφεί ως εξής: β) διευκόλυνση πρόσβασης εξυπηρετούμενων ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.

Κρίνουμε απαραίτητη την προτεινόμενη τροποποίηση, δεδομένου ότι υπάρχουν και άλλες κατηγορίες αναπηρίας, οι οποίες θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν από τις υπηρεσίες των εθελοντών. Ως παράδειγμα αναφέρουμε τους κωφούς στους οποίους θα μπορούσε να παρέχεται διερμηνεία ελληνικής νοηματικής γλώσσας, συνοδευτικές υπηρεσίες σε τυφλούς, σε άτομα με νοητική αναπηρία κ.λπ.)

Επίσης προτείνουμε να προστεθεί περ. στ. ως εξής:
στ. διάδοση της εθελοντικής αιμοδοσίας και της ιδέας της δωρεάς ιστών και οργάνων σώματος.


Άρθρο 15: Αρμοδιότητες του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)

Προτείνουμε να συμπεριληφθεί τροποποίηση της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3106, ούτως ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Κ.Α. να καταστεί επταμελές, με τη συμμετοχή ενός ειδικού επιστήμονα επί των θεμάτων κοινωνικής αλληλεγγύης που θα προτείνεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τον αναπληρωτή του και έναν εκπρόσωπο Ε.Σ.ΑμεΑ. με τον αναπληρωτή του, ο οποίος θα προτείνεται από την Ε.Σ.ΑμεΑ.

Άρθρο 16: Ρυθμίσεις για θέματα Πρόνοιας
Προτείνουμε στην παρ. 1 να προστεθεί εδάφιο σύμφωνα με το οποίο το επίδομα κίνησης επεκτείνεται και σε άτομα με ακρωτηριασμό/παράλυση του ενός άνω άκρου και του ενός κάτω άκρου. Επισημαίνουμε ότι τα άτομα αυτά έχουν ακριβώς τις ίδιες ανάγκες με τα άτομα με ακρωτηριασμό των δύο κάτω ή δύο άνω άκρων.
Προτείνουμε η παρ. 7 να συμπληρωθεί και να διορθωθεί ως εξής (οι συμπληρώσεις διορθώσεις είναι με υπογράμμιση) :
7. α) Κάθε τυφλό άτομο ή άτομο με αναπηρία δικαιούται να συνοδεύεται από σκύλο βοηθείας κατά την επίσκεψή του σε πάσης φύσεως δημόσιες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, την πρόσβαση και παραμονή του σε πάσης φύσεως δημόσιους χώρους και χώρους συνάθροισης κοινού και τη χρησιμοποίηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και μέσων δημόσιας χρήσης.
β) Κάθε τυφλό άτομο ή άτομο με αναπηρία δικαιούται να συνοδεύεται από σκύλο βοηθείας κατά την επίσκεψή του σε πάσης φύσεως ιδιωτικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπ΄όψιν των περιορισμών που τίθενται με την υπ’ αριθμό Υ1γ/Γ.Π./οικ.94643 απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Ε.Κ. 1384Β/03.08.2007), η οποία συμπληρώνει και τροποποιεί την υπ’ αριθμό Α1β/8577/1983 υγειονομική διάταξη (Φ.Ε.Κ. 526, τ.Β’/24.09.1983).
γ) Οι ανωτέρω διατάξεις υπερισχύουν κάθε αντίθετης διάταξης του κανονισμού που αφορά την κατοχή ζώων.
δ) Ως σκύλος βοηθείας ορίζεται ο εκπαιδευμένος σκύλος οδηγός τυφλού ατόμου και ο σκύλος βοηθός ατόμων με αναπηρίες.
ε) Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ή άλλου συναρμόδιου υπουργείου καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι σχετικά με την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των σκύλων βοηθείας.

Άρθρο 21: «Ψυχική Υγεία»
Στην τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ν.2716/1999, η λέξη «δύνανται» να αντικατασταθεί από την λέξη «πρέπει». Ως εκ τούτου, το αντίστοιχο εδάφιο να διαμορφωθεί ως εξής: «Στα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Πολυδύναμα Ψυχιατρικά Ιατρεία και Πολυδύναμα Ιατροπαιδαγωγικά Ιατρεία, πρέπει να λειτουργούν τμήματα βραχείας ή μέσης διάρκειας νοσηλείας δυναμικότητας έως 12 κλίνες, καθώς και Κέντρα Παρέμβασης στην Κρίση».
Επιπρόσθετα προτείνουμε να συμπεριληφθούν διατάξεις που να προβλέπουν τα εξής:
 την επέκταση της λειτουργίας των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων σε όλη τη χώρα.
 την άμεση λειτουργία ψυχιατρικών κλινικών σε όλα τα Νομαρχιακά και Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της χώρας.
 τη Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Κέντρων Ημέρας για Άτομα με Ψυχική Αναπηρία με στόχο την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των χρηστών υπηρεσιών υγείας, αλλά και τη διευκόλυνση των οικογενειών τους.
 τις προσλήψεις ψυχιάτρων και ψυχιατρικών νοσηλευτών σε όλες τις ψυχιατρικές κλινικές της χώρας, ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο των καθηλώσεων και να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
Άρθρο 25: Ειδίκευση υπεράριθμων-Τροποποίηση του Κανονισμού Παροχών του Ο.Π.Α.Δ. - Προυπηρεσία ιατρών

Επισημαίνουμε ότι η Ε.Σ.ΑμεΑ. είχε ζητήσει με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1799/8-6-2010 έγγραφό της την επέκταση των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν. 2920/2001 για ορισμένες κατηγορίες αναπηρίας, όπως την κακοήθη νεοπλασματική νόσο και τη συγγενή καρδιοπάθεια. Στο παρόν νομοσχέδιο με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 25 εντάξατε τους ιατρούς που πάσχουν από τις προαναφερθείσες νόσους στις ρυθμίσεις της παρ. 3 του άρθρου 82 του ν. 2071/1992, όπως διαμορφώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2194. Οι εν’ λόγω όμως ρυθμίσεις ισχύουν για τις προαναφερθείσες κατηγορίες με τις ρυθμίσεις της παρ. 11 του άρθρου 20 του ν. 2519/1997, επομένως η εν’ λόγω διάταξη είναι άνευ ουσίας. Γι’ αυτό ζητούμε στην παρ. του άρθρου 25 του παρόντος νομοσχεδίου να αναγραφεί ότι οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2920/2001 ισχύουν και για τους γιατρούς που ανήκουν στην κατηγορία της κακοήθους νεοπλασματικής νόσου και της συγγενούς καρδιοπάθειας.

Επίσης, ζητούμε τη συμπερίληψη στις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3599/2007 και των τυφλών πτυχιούχων Ι.Ε.Κ. βοηθών φυσικοθεραπευτών.

Άρθρο 27 : Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας

Προτείνουμε τη θεσμική εκπροσώπηση της Ε.Σ.ΑμεΑ. στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Σ.Υ.Δ.Υ, όπως αυτό συστήνεται με το άρθρο 5 του ν. 3172/2003.

Άρθρο 28: Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.

Ζητούμε τη συμπερίληψη διάταξης, σύμφωνα με την οποία στο Ε.Κ.Α.Β. θα προβλέπεται υπηρεσία διερμηνέων ελληνικής νοηματικής γλώσσας και υπηρεσία λήψης και παροχής μηνυμάτων είτε μέσω sms, είτε μέσω άλλου ηλεκτρονικού συστήματος επείγουσας ειδοποίησης για την εξυπηρέτηση των κωφών και των βαρήκοων ατόμων σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης.

Επίσης, ζητούμε να συμπεριληφθούν στο παρόν νομοσχέδιο διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες θα διευθετηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 Δημιουργία ειδικού κοινωνικού πόρου με ανταποδοτικό χαρακτήρα για τους τομείς της Πρόνοιας και της Ψυχικής Υγείας. Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι ο τομέας της Πρόνοιας εάν δεν ενισχυθεί οικονομικά, ειδικά αυτήν την περίοδο της δεινής οικονομικής κρίσης, θα οδηγηθεί σε αποσάθρωση και μαρασμό, συμπαρασύροντας μαζί του και τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού στις οποίες απευθύνεται, μεταξύ των οποίων είναι και τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, προτείνουμε να προβλεφθεί στο Σχέδιο Νόμου η δημιουργία του προαναφερθέντος ειδικού κοινωνικού πόρου. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι εισροές αυτού του πόρου θα μπορούσαν να αποτελούν: το τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτων, τα αδιανέμητα κέρδη του ΟΠΑΠ Α.Ε., η εισαγωγή ειδικού τέλους στα ακαθάριστα έσοδα των Καζίνο, το 50% του τέλους που πληρώνουν οι πολίτες στη ΔΕΗ Α.Ε. για την ΕΡΤ Α.Ε. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι οιαδήποτε προσπάθεια αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Πρόνοιας θα πέσει στο κενό εάν δεν διασφαλιστεί η οικονομική υποστήριξη/χρηματοδότηση αυτού του Συστήματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σημερινή κατάσταση του τομέα της Πρόνοιας, ο οποίος λόγω της υποχρηματοδότησής του από τον κρατικό προϋπολογισμό έχει οδηγηθεί σε συνθήκες οικονομικής και λειτουργικής ασφυξίας.

 Συμπερίληψη ξεχωριστής ενότητας για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην περίπτωση που προβλεφθεί Ετήσια Έκθεση του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς την αρμόδια Επιτροπή του Κοινοβουλίου για την Υγεία, τη Ψυχική Υγεία και την Κοινωνική Πρόνοια.

 Σύσταση Διεύθυνσης Aτόμων με Χρόνιες Παθήσεις στο Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στελεχωμένης με εξειδικευμένο προσωπικό και με αποκλειστικό αντικείμενο την αντιμετώπιση των θεμάτων υγείας που απασχολούν τα άτομα με χρόνιες παθήσεις.

 Δημιουργία Δικτύου Μονάδων Αποκατάστασης με την ίδρυση νέων Μονάδων Αποκατάστασης στην Αττική και στην Περιφέρεια, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών των υπαρχόντων, και την αύξηση των κλινών αποκατάστασης, αφού σύμφωνα με στοιχεία ο αριθμός των κλινών δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της χώρας. Ειδικά όσον αφορά στα «Κέντρα Αποθεραπείας Φυσικής & Κοινωνικής Αποκατάστασης» («ΚΑΦΚΑ») αυτά θα πρέπει να λειτουργούν βάσει των σκοπών ίδρυσης και λειτουργίας τους, παρέχοντας φυσική και κοινωνική αποκατάσταση στα άτομα με αναπηρία και να διασυνδέονται με τα Νοσοκομεία της χώρας. Τα «ΚΑΦΚΑ» δεν μπορούν να είναι ούτε Νοσοκομεία, ούτε Ιδρύματα Χρονίων Παθήσεων. Με στοιχεία της Επιτροπής του ΚΕΣΥ για τη μελέτη των προβλημάτων που αφορούν στην αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία, τα οποία χρονολογούνται από το έτος 2000, στην Αττική λειτουργούν 4 μονάδες Ιατρικής και Φυσικής Αποκατάστασης οι οποίες εξυπηρετούν το σύνολο των αναγκών της χώρας και διαθέτουν 183 κλίνες αποκατάστασης. Τα περιστατικά όμως που ανακύπτουν κάθε χρόνο, σύμφωνα με ανωτέρω στοιχεία, και χρήζουν αποκατάστασής τους, ανέρχονται περίπου στα 2.600 (τραυματίες σπονδυλική στήλης, νωτιαίου μυελού, εγκεφαλικά επεισόδια, σκλήρυνση κατά πλάκας κ.λπ.). Μέτρα για την υλοποίηση των προτάσεων της Επιτροπής του ΚΕΣΥ για τη μελέτη των προβλημάτων που αφορούν στην αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία.

 Ίδρυση νέων μονάδων εξειδικευμένων για όλες τις κατηγορίες χρονίων παθήσεων και αναβάθμιση των υπαρχόντων, καθώς και δημιουργία ειδικού δικτύου παρακολούθησης των μονάδων χρονίων παθήσεων. Ειδικότερα προτείνουμε:

α) Ίδρυση Διαβητολογικών Κέντρων σε κάθε Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο της χώρας λόγω της αλματώδους αύξησης των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2 και αναβάθμιση των υπαρχόντων Διαβητολογικών Ιατρείων σε Διαβητολογικά Κέντρα, επισημαίνοντας ότι στα Γενικά Νοσοκομεία μεγάλων πόλεων (π.χ. Βόλος, Καλαμάτα, Λάρισα κ.λπ.) δεν υπάρχουν διαβητολογικά ιατρεία καθώς και δημιουργία Ιατρείων Διαβητολογικού Ποδιού που θα λειτουργούν σε επίπεδο Περιφέρειας, ώστε να μην υπερφορτώνονται τα Κέντρα και Ιατρεία που λειτουργούν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

β) Δημιουργία Διαβητολογικού Κέντρου στο νοσοκομείο Κ.Α.Τ.

γ) Δημιουργία παιδιατρικού μεταμοσχευτικού Κέντρου. Σημειώνουμε ότι τέτοιου είδους Κέντρο απουσιάζει από τη χώρα μας επιφέροντας σημαντικά οικονομικά προβλήματα στις οικογένειες των μεταμοσχευμένων παιδιών.

δ) Δημιουργία αντίστοιχης κλινικής με αυτή που λειτουργεί στο Παιδοκαρδιοχειρουργικό Τμήμα του Ωνασείου, αρμόδια και για τον επανέλεγχο και την υποβολή εξετάσεων των πασχόντων και μετά την ενηλικίωσή τους. Για την αντιμετώπιση των ζωτικών θεμάτων που απασχολούν την ευαίσθητη αυτή ομάδα χρονίως πασχόντων προτείνουμε τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής στο Κ.Ε.Σ.Υ.

ε) Ίδρυση Ογκολογικών Κλινικών και στελέχωσή τους με εξειδικευμένους ογκολόγους-παθολόγους στα νοσοκομεία των περιοχών της χώρας, στις οποίες βάσει μελετών, επιδημιολογικών, περιβαλλοντικών κ.λπ., παρουσιάζονται αυξημένα περιστατικά καρκίνου. Σημειώνουμε την έλλειψη Ογκολογικών Κλινικών σε πόλεις της Ελλάδας όπως είναι η Πτολεμαϊδα, στις οποίες παρουσιάζεται αυξημένος αριθμός κρουσμάτων της νόσου.

 Ίδρυση ειδικών οδοντιατρικών μονάδων για παιδιά, εφήβους και ενήλικες με αναπηρία, στελεχωμένων με εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στην οδοντιατρική περίθαλψη των ατόμων με αναπηρία υπό γενική αναισθησία, σε κάθε νοσοκομείο που διαθέτει οδοντιατρικό τμήμα, ώστε τα άτομα αυτά να λαμβάνουν εξειδικευμένη οδοντιατρική φροντίδα σε όλη την επικράτεια.

 Κατάργηση όλων εκείνων των διατάξεων που έχουν θεσπισθεί και έχουν οδηγήσει στην εμπορευματοποίηση της πρόνοιας. Οι ιδιωτικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις πρέπει να απαγορευθούν στον τομέα αυτό.

 Αναμόρφωση του θεσμού της υιοθεσίας ή / και αναδοχής ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και προώθηση ανάλογων προγραμμάτων.

 Κατάργηση των εράνων κάθε μορφής που έχουν ως σημείο αναφοράς και στο επίκεντρό τους την αναπηρία, ως πλήρως αντίθετες λειτουργίες με τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας. Οι έρανοι χρησιμοποιούν τον οίκτο των πολιτών, δηλαδή τοποθετούν τα άτομα με αναπηρία στη θέση του αντικείμενου οίκτου και ελέους, επιχειρώντας να προσελκύσουν την οικονομική συνδρομή πολιτών, φορέων και επιχειρήσεων. Η οικονομική κρίση μπορεί να οδηγήσει σε πιο συχνή εμφάνιση τέτοιου τύπου δραστηριοτήτων.

Κυρία Υπουργέ,

Ελπίζοντας ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στις προαναφερθείσες προτάσεις - αιτήματά μας με το να τις συμπεριλάβετε στο υπό κατάρτιση Σχέδιο Νόμου για την Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος

Ι. Βαρδακαστάνης

Ο Γεν. Γραμματέας

Χρ. Νάστας

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Υ.Κ.Α. » Προτάσεις της Ε.Σ.ΑμεΑ. επί του Σχεδίου Νόμου ¨Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις¨
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis