Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Προκήρυξη 9ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της Ε.Σ.Α.μεΑ. , Αθήνα 9 -10 Φεβρουαρίου 2017

ΠΡΟΣ: Φορείς - Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.
ΚΟΙΝ: Φορείς - Μέλη των Φορέων - Μελών της Ε.Σ.Α.μεΑ.
ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη 9ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της Ε.Σ.Α.μεΑ. , Αθήνα 9 -10 Φεβρουαρίου 2017»
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Στις 26 Φεβρουαρίου 2016 συνεδρίασε στην Αθήνα το Γενικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Α.μεΑ. και αποφάσισε να προκηρύξει το 9ο Εκλογοαπολογιστικό της Συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 9 και 10 Φεβρουαρίου 2017.
Όπως γνωρίζετε, το ισχύον Καταστατικό της Ε.Σ.Α.μεΑ. προβλέπει ρητώς ότι το Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Συνομοσπονδίας, προκηρύσσεται 6 μήνες πριν τη λήξη της θητείας των καταστατικών οργάνων και είναι τουλάχιστον διήμερο (βλ. άρθρο 8, καταστατικό Ε.Σ.Α.μεΑ.).

Βάση του ίδιου άρθρου, οι οργανώσεις και φορείς μέλη της Συνομοσπονδίας, υποχρεούνται να αποστείλουν στην Ε.Γ. τον κατάλογο των Συνέδρων, πρακτικό εφορευτικής επιτροπής κ.λ.π. (βλ. άρθρο 8) το αργότερο 40 μέρες πριν τη σύγκλιση του Συνεδρίου, δηλαδή μέχρι τις 30-12-2016.
Καλούνται οι οργανώσεις μέλη να προκηρύξουν αρχαιρεσίες, αν δεν το έχουν ήδη πράξει, προκειμένου να εκλεγούν οι Σύνεδροι, βάση των διατάξεων του άρθρου 8 του ισχύοντος Καταστατικού της Συνομοσπονδίας.
Οι Εθνικές Ομοσπονδίες Μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ. αποστέλλουν σε αυτή τα δικαιολογητικά και τους Συνέδρους που έχουν εκλεγεί από όλη τη χώρα.
Οι Πανελλήνιοι Σύλλογοι Εθνικά Μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ. και τα Νομαρχιακά Σωματεία που στην Περιφέρειά τους δεν έχουν ιδρυθεί ακόμα Περιφερειακές Ομοσπονδίες ΑμεΑ, αποστέλλουν στην Ε.Σ.Α.μεΑ. απευθείας τον κατάλογο των εκλεγμένων Συνέδρων και τα παραστατικά έγγραφα.
Η ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ έχει την ευθύνη να καταθέσει στην Ε.Σ.Α.μεΑ. τον κατάλογο των Συνέδρων που έχουν εκλεγεί από τα Α/βάθμια Σωματεία της με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Οι Περιφερειακές Ομοσπονδίες ΑμεΑ αποστέλλουν στην Ε.Σ.Α.μεΑ. τον κατάλογο των Συνέδρων με τα παραστατικά έγγραφα που έχουν εκλεγεί από Φορείς Μέλη τους που δεν είναι μέλη Εθνικών Ομοσπονδιών μελών της Ε.Σ.Α.μεΑ. και της ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ.
Επίσης στο άρθρο 8 του ισχύοντος Καταστατικού της Ε.Σ.Α.μεΑ., προβλέπονται τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά που αποστέλλονται στη Συνομοσπονδία, δηλ. πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής υπογεγραμμένο από τα μέλη αυτής και κατάσταση ψηφισάντων, υπογεγραμμένα και τα δύο από το δικηγόρο, που από κοινού με την Εφορευτική Επιτροπή διεξήγαγαν τις εκλογές των Σωματείων.
Επισημαίνουμε ότι οι αντιπρόσωποι στο Συνέδριο εκλέγονται σε καθολική ψηφοφορία των μελών των οργανώσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι οργανώσεις μέλη, μέσω των καταστατικών τους διαδικασιών, θα εκλέξουν εφορευτικές επιτροπές οι οποίες θα έχουν και την ευθύνη διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.
Για την καλύτερη και πιο έγκυρη ενημέρωσή σας, παραθέτουμε πιο κάτω τις διατάξεις του άρθρου 8 που αφορά στο Συνέδριο εκλογής Συνέδρων:
«ΑΡΘΡΟ 8: ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Κυρίαρχο όργανο της Ε.Σ.Α.μεΑ. είναι το Τακτικό Πανελλαδικό Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο. Αυτό αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν στη Συνομοσπονδία και για οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπεται από το Καταστατικό της. Συνέρχεται σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις.
Α) Το Τακτικό Πανελλαδικό Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Ε.Σ.Α.μεΑ. συγκαλείται κάθε τέσσερα (4) χρόνια, οπότε και λήγει η θητεία του Γενικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Η θητεία των ανωτέρω οργάνων αρχίζει από την ημέρα εκλογής τους από το Συνέδριο.
Β) Το Έκτακτο Πανελλαδικό Συνέδριο, όποτε το ζητήσουν το 1/3 των αντιπροσώπων Συνέδρων που είχαν διαπιστευτεί ως Σύνεδροι στο τελευταίο Τακτικό Πανελλαδικό Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο ή όταν το Γενικό Συμβούλιο κρίνει και αποφασίζει ότι υπάρχει σοβαρό θέμα που αφορά τα άτομα με αναπηρία και πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Συνέδριο της Ε.Σ.Α.μεΑ.
Το Τακτικό Πανελλαδικό Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο συμπληρώνει, τροποποιεί ή ανακαλεί τις αποφάσεις των ανωτέρω οργάνων της Ε.Σ.Α.μεΑ..
Υποδεικνύει το πώς και με ποιο τρόπο πρέπει να εργαστεί το Γενικό Συμβούλιο για την επίτευξη της λύσης των παρουσιαζόμενων προβλημάτων.
Εκλέγει με μυστική ψηφοφορία το Γενικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή, η θητεία των οποίων είναι τετραετής.
Τροποποιεί το καταστατικό βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του παρόντος.
Ειδικότερα, το Τακτικό Πανελλαδικό Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο συζητά, εγκρίνει ή απορρίπτει τον οικονομικό απολογισμό και ισολογισμό που παρουσιάζει σε αυτό το Γενικό Συμβούλιο και η έγκρισή τους αποτελεί αυτοδίκαιη απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του απερχόμενου Γενικού Συμβουλίου και της απερχόμενης Ελεγκτικής Επιτροπής. Εγκρίνει τον ενδεικτικό προγραμματικό προϋπολογισμό της επόμενης τετραετίας (το οικονομικό έτος της Ε.Σ.Α.μεΑ. αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους), καθώς επίσης εγκρίνει ή απορρίπτει τον Διοικητικό Απολογισμό του Γενικού Συμβουλίου της προηγούμενης περιόδου και τον Προγραμματισμό Δράσης της επόμενης περιόδου.
Συγκροτείται από αντιπροσώπους των Οργανώσεων της δύναμής της που εξελέγησαν για αυτόν το σκοπό βάσει του διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Εγκρίνει ή απορρίπτει ψηφίσματα υποβληθέντα από τους Συνέδρους.
Η ημερήσια διάταξη του Τακτικού Πανελλαδικού Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου καταρτίζεται από την Εκτελεστική Γραμματεία. Θέματα που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη δεν μπορούν να συζητηθούν. Η ημερήσια διάταξη του Έκτακτου Πανελλαδικού Συνεδρίου καταρτίζεται επίσης από την Εκτελεστική Γραμματεία, στην οποία συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά τα θέματα που έχουν προταθεί από το 1/3 των αντιπροσώπων συνέδρων ή εάν η σύγκληση αυτού γίνεται με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, τα θέματα που προσδιόρισε το Γενικό Συμβούλιο με τη σχετική του απόφαση.
Γ) Ο αριθμός των αντιπροσώπων των Οργανώσεων μελών της Ε.Σ.Α.μεΑ. εξαρτάται από τον αριθμό των ψηφισάντων στις αρχαιρεσίες τους που γίνονται ειδικά για το σκοπό αυτό ως εξής:
Σε κάθε πενήντα (50) ψηφίσαντα μέλη Σωματείου αντιστοιχεί και ένας (1) αντιπρόσωπος.
Εάν το υπόλοιπο των ψηφισάντων είναι εικοσιπέντε (25) ή πάνω από εικοσιπέντε (25) προστίθεται ένας ακόμη αντιπρόσωπος για την Ε.Σ.Α.μεΑ..
Σωματείο με εικοσιένα (21) ή πάνω από εικοσιένα (21) και λιγότερο από πενήντα (50) ψηφίσαντα μέλη μετέχει με έναν (1) αντιπρόσωπο.
Οι σύνεδροι που προέρχονται από τις Εθνικές Ομοσπονδίες Ατόμων με Αναπηρία, από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) και από τις Περιφερειακές Ομοσπονδίες Ατόμων με Αναπηρία και από άλλους φορείς μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ αποστέλλονται στην Ε.Σ.Α.μεΑ., με ευθύνη των ανωτέρω, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες του Καταστατικού. Ταυτόχρονα με την κατάθεση στην Ε.Σ.Α.μεΑ. από τους ως άνω φορείς μέλη της των καταλόγων των αντιπροσώπων συνέδρων, αποστέλλονται και τα προβλεπόμενα από το καταστατικό της Ε.Σ.Α.μεΑ. παραστατικά έγγραφα, δηλ. καταστάσεις ψηφισάντων μελών, πρακτικά εφορευτικών επιτροπών.
Οι σύνεδροι που προέρχονται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) πρέπει να είναι είτε γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία που δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν τον εαυτό τους, είτε γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες ανήλικων ατόμων με αναπηρία. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που εκλέγονται σύνεδροι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία από οποιοδήποτε άλλο φορέα.
Η ιδιότητα του γονιού διατηρείται δια βίου ακόμα και σε περίπτωση που το παιδί απεβίωσε.
Δ) Η ψήφος των μελών των Πρωτοβάθμιων Σωματείων που είναι μέλη των Ομοσπονδιών και των μελών των άλλων Οργανώσεων μελών της Ε.Σ.Α.μεΑ. ασκείται πάντα προσωπικά και ποτέ με εξουσιοδότηση κατά τη ψηφοφορία εκλογής συνέδρων της Ε.Σ.Α.μεΑ.
Τα Πρωτοβάθμια Σωματεία σε όλη τη χώρα που είναι αρμόδια για την εκλογή συνέδρων αντιπροσώπων στην Ε.Σ.Α.μεΑ. καλούνται να αναπτύξουν συστήματα καθολικής ψηφοφορίας, διευκολύνσεις και άλλους τρόπους προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία, των γονέων και νόμιμων κηδεμόνων αυτών στην εκλογική διαδικασία (διεξαγωγή εκλογών πάνω από μία (1) ημέρα, διευκολύνσεις στις μετακινήσεις των ψηφοφόρων κ.λ.π.).
Οι Οργανώσεις μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ. οφείλουν να υποβάλλουν στην Εκτελεστική Γραμματεία της Ε.Σ.Α.μεΑ. αντίγραφα του Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής σαράντα (40) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης του Τακτικού Πανελλαδικού Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου, καθώς επίσης και αντίγραφο κατάστασης ψηφισάντων.
Στις εκλογές της Οργάνωσης μέλους που γίνονται για την ανάδειξη αντιπροσώπων της Ε.Σ.Α.μεΑ., ο ψηφοφόρος δεν μπορεί να ψηφίσει για τον ίδιο σκοπό σε περισσότερες της μιας Οργάνωσης. Αν διαπιστωθεί ότι ο ψηφοφόρος έχει ψηφίσει σε πάνω από μια Οργανώσεις, θα λαμβάνεται υπόψη, κατά τη διαπίστευση των συνέδρων, η ψήφος που ασκήθηκε στην πρώτη Οργάνωση χρονολογικά.
Η Εκτελεστική Γραμματεία της Ε.Σ.Α.μεΑ. οφείλει με την υποβολή σε αυτήν του πρακτικού εκλογής των συνέδρων να ολοκληρώσει τη διαδικασία ανακήρυξης των συνέδρων το αργότερο είκοσι (20) ημέρες, χωρίς να συνυπολογίζεται η ημέρα έναρξης του Συνεδρίου πριν από την ημερομηνία σύγκλησης του Συνεδρίου, Τακτικού ή Έκτακτου. Μετά το χρόνο αυτό δεν μπορεί να γίνει αναπλήρωση των εκπροσώπων για το συγκεκριμένο Συνέδριο.
Σύνεδρος που αποκλείστηκε για οποιονδήποτε λόγο μπορεί να προσφύγει στο Συνέδριο με γραπτή αίτηση της Οργάνωσης μέλους της Ε.Σ.Α.μεΑ. από την οποία προέρχεται, η οποία κρίνεται πριν την έναρξη συζήτησης της ημερήσιας διάταξης.
Η ψήφος του συνέδρου ασκείται προσωπικά και ποτέ με εξουσιοδότηση.
Η Εκτελεστική Γραμματεία της Ε.Σ.Α.μεΑ. εφοδιάζει όλους τους συνέδρους με ειδική κάρτα.
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των αντιπροσώπων στο Συνέδριο είναι η τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων της Οργάνωσής τους προς την Ε.Σ.Α.μεΑ.
Ε) Κατά τη ψηφοφορία που διενεργούν τα Σωματεία Μέλη των Ομοσπονδιών της Ε.Σ.Α.μεΑ., καθώς και οι άλλες Οργανώσεις μέλη της Συνομοσπονδίας για το Συνέδριο της Ε.Σ.Α.μεΑ., παρευρίσκεται υποχρεωτικά δικηγόρος, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Σωματείου.
Δεν ανακηρύσσονται ως σύνεδροι της Ε.Σ.Α.μεΑ όσοι έχουν εκλεγεί χωρίς παρουσία δικηγόρου.
Ο δικηγόρος που παρευρίσκεται στις εκλογές των Σωματείων συνυπογράφει υποχρεωτικά το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής και την κατάσταση των ψηφισάντων.
Επίσης, δικαστικός αντιπρόσωπος παρευρίσκεται υποχρεωτικά στη διαδικασία εκλογών του Τακτικού Πανελλαδικού Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της Ε.Σ.Α.μεΑ..
Στο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο παρευρίσκεται ο νομικός σύμβουλος της Ε.Σ.Α.μεΑ..
Η ημερήσια διάταξη του Συνεδρίου και η πρόσκληση των συνέδρων συντάσσεται από την Εκτελεστική Γραμματεία και αποστέλλεται σαράντα (40) πλήρεις ημέρες πριν τη διεξαγωγή του, χωρίς να συνυπολογίζονται η ημερομηνία αποστολής των ανωτέρω και η ημερομηνία έναρξης του Συνεδρίου.
Σε περίπτωση έκτακτης σύγκλησης του Συνεδρίου, η Εκτελεστική Γραμματεία υποχρεούται να το συγκαλέσει το αργότερο σε τέσσερεις (4) μήνες από την υποβολή της αίτησης και να αποστείλει τις προσκλήσεις το αργότερο τριάντα (30) πλήρεις ημέρες, χωρίς να συνυπολογίζονται η ημέρα αποστολής και η ημέρα έναρξης του Συνεδρίου.
Εάν η έκτακτη σύγκληση ζητηθεί από το 1/3 των συνέδρων, τα θέματα που προτείνουν οι αιτούντες προτάσσονται στην ημερήσια διάταξη και συζητούνται κατά προτεραιότητα.
ΣΤ) Προ της έναρξης των εργασιών του Συνεδρίου εκλέγεται με ανάταση του χεριού, ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής αυτού και δύο (2) Γραμματείς.
Ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ. δεν μπορεί να εκλεγεί Πρόεδρος οποιουδήποτε Συνεδρίου.
Το Τακτικό Πανελλαδικό Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Ε.Σ.Α.μεΑ. εκλέγει τα τέσσερα (4) τακτικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής με τους ισάριθμους αναπληρωματικούς τους. Επίσης, το Τακτικό Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο εγκρίνει την απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας για τον αριθμό των καλπών που θα χρησιμοποιηθούν για τις αρχαιρεσίες. Το ανωτέρω συμπεριλαμβάνεται ως θέμα στην ημερήσια διάταξη του Συνεδρίου.
Οι εργασίες του Συνεδρίου ηχογραφούνται, τα πρακτικά δε του Συνεδρίου είναι το κείμενο που προκύπτει από την απομαγνητοφώνηση των εργασιών του, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, καθώς επίσης και από τον νομικό σύμβουλο της Ε.Σ.Α.με.Α..
Ζ) Το Συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες το 1/3 των εκλεγμένων και διαπιστευμένων αντιπροσώπων των Οργανώσεων μελών της Ε.Σ.Α.μεΑ..
Αν δεν υπάρχει απαρτία, το Συνέδριο συνέρχεται ύστερα από ένα (1) μήνα στον ίδιο τόπο και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με οποιονδήποτε αριθμό παρόντων αντιπροσώπων.
Οι αποφάσεις του Συνεδρίου, Τακτικού ή Έκτακτου, λαμβάνονται με ανάταση του χεριού για όλα τα θέματα, εκτός της εκλογής του Γενικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής που γίνεται με μυστική ψηφοφορία.
Η) Το Τακτικό Πανελλαδικό Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο πρέπει να είναι τουλάχιστον 2ήμερο και να προκηρύσσεται έξι (6) μήνες πριν την σύγκλησή του με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση το Γενικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την Εκτελεστική Γραμματεία για τη σύνταξη και την αποστολή στις Οργανώσεις μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ. της πρόσκλησης και της ημερήσιας διάταξης του Συνεδρίου.
Η Εκτελεστική Γραμματεία είναι αρμόδια για τη λήψη όλων εκείνων των μέτρων που είναι απαραίτητα για την προετοιμασία και διεξαγωγή του Συνεδρίου».
Αγαπητοί συνάδελφοι,
οφείλουμε να διασφαλίσουμε τις διαδικασίες νομιμότητας και εγκυρότητας. Τα μέλη των οργανώσεων πρέπει να ενημερωθούν εγκαίρως με έγγραφο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προβλέπεται στα καταστατικά τους, προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους ως αντιπρόσωποι και φυσικά να λάβουν μέρος στην εκλογική διαδικασία.
Επαναλαμβάνουμε ότι, κανενός είδους αποκλεισμός δεν χωρεί στο αναπηρικό κίνημα. Η προσπάθεια όλων, πρέπει να κατατείνει στο να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα με αναπηρία και γονείς αυτών στις διαδικασίες εκλογής αντιπροσώπων.
Αυτό το Συνέδριο πρέπει να είναι το πιο μαζικό και το πιο δυναμικό στην ιστορία τον αναπηρικού κινήματος. Ευθύνη και υποχρέωση όλων των καταστατικών οργάνων των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία και των γονιών τους, όλων των βαθμίδων, είναι να εφαρμόσουν με θρησκευτική ευλάβεια και κατά γράμμα, τις καταστατικές διαδικασίες που προβλέπονται στο Καταστατικό της Ε.Σ.Α.μεΑ, στα Καταστατικά των οργανώσεων μελών αυτής, καθώς επίσης και στα Καταστατικά των πρωτοβάθμιων οργανώσεων και παράλληλα να διασφαλιστούν ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες πλήρους και ισότιμης συμμετοχής.
Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ » Ανακοινώσεις » Προκήρυξη 9ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της Ε.Σ.Α.μεΑ. , Αθήνα 9 -10 Φεβρουαρίου 2017
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis