Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Να αναγνωριστεί η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα στο Ελληνικό Σύνταγμα!

Μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης σε όλη τη χώρα έχει ξεκινήσει η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.), για την προώθηση του αιτήματός της να αναγνωριστεί η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ.) στο Σύνταγμα της χώρας μας, στην επόμενη σύνθεση του Ελληνικού Κοινοβουλίου που θα έχει την ευθύνη της Αναθεώρησης του Συντάγματος. Η αναγνώριση της Ε.Ν.Γ. είναι απαραίτητη για να δοθεί στους Κωφούς και Βαρήκοους η προσβασιμότητα σε όλους τους τομείς του κοινωνικού βίου (εκπαίδευση, εργασία, πολιτισμός, αθλητισμός, κ.ά.).

Λογότυπο της ΟΜΚΕ

Για να υπογράψετε την Διακήρυξη για τη Συνταγματική Αναγνώριση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας πατήστε εδώ.

Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) είναι ο δευτεροβάθμιος κοινωνικός και συνδικαλιστικός φορέας του κινήματος των κωφών και βαρηκόων στην Ελλάδα. Από την ίδρυσή της, το 1968, έως σήμερα, αγωνίζεται για την προώθηση πολιτικών που συμβάλλουν στην πλήρη συμμετοχή των Κωφών και Βαρηκόων Ατόμων στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
 
ΑΡΧΕΣ
 
 1. Τα Κωφά και Βαρήκοα Άτομα - φυσικοί χρήστες της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας αποτελούν μια ευπαθή κοινωνική ομάδα, αλλά επιπρόσθετα και μια γλωσσική μειονότητα, μέσω της δικής τους γλώσσας επικοινωνίας τους και της κουλτούρας τους, συνεπώς θα πρέπει να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα που έχουν άλλες γλωσσικές μειονότητες.
 2. Τα Κωφά και Βαρήκοα Άτομα χρησιμοποιούν την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ως φυσική μητρική τους γλώσσα. Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, όπως έχει αποδειχθεί και από εξειδικευμένες γλωσσολογικές μελέτες, είναι μια πλήρης γλώσσα, η οποία ενέχει όλα τα γλωσσολογικά επίπεδα όπως το δικό της συντακτικό και γραμματική, μορφολογία, φωνολογία κ.λ.π. , στοιχεία που την καθιστούν μια άρτια φυσική γλώσσα, όπως ακριβώς και η Νέα Ελληνική Γλώσσα. Τα χαρακτηριστικά της αυτά υπηρετούν πλήρως τους θεωρητικούς και πρακτικούς σκοπούς μιας φυσικής γλώσσας και τις καθολικές αρχές που διέπουν την ανάπτυξη μιας γλώσσας συμπεριλαμβανομένης της διάδοσής της από γενεά σε γενεά, από ενήλικους σε βρέφη και παιδιά. Εξάλλου, είναι διεθνώς τεκμηριωμένο επιστημονικά ότι οι νοηματικές γλώσσες δεν υπολείπονται σε τίποτα από τις αντίστοιχες ομιλούμενες γλώσσες.
 3. Κάθε χρήστης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας πρέπει να έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τη φυσική του γλώσσα δίχως διακρίσεις και περιορισμούς.
 4. Η επικοινωνία των Κωφών και Βαρήκοων ατόμων συνιστά θεμελιώδες και αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμά τους.
 5. Οι χρήστες της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας πρέπει να απολαμβάνουν μέτρων που να διασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση στη δημόσια ζωή, στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση, στη διά βίου μάθηση, στην εργασία, στην πληροφόρηση και στην επικοινωνία.
 6. Ένας από τους πυλώνες της Κοινότητας των Κωφών και Βαρήκοων Ατόμων είναι ο πολιτισμός και η κουλτούρα τους, ο οποίος πρέπει να προστατεύεται και να προωθείται σε εθνικό επίπεδο.
 7. Η παροχή διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα πρέπει να παρέχεται είτε μέσω φυσικής παρουσίας είτε εξ αποστάσεως, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων και εφαρμογών.
 
ΕΠΙΤΑΓΕΣ
 
 1. Στην Ελλάδα, η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα αναγνωρίστηκε με τον Νόμο 2817/2000 ως η επίσημη γλώσσα των Κωφών και Βαρήκοων Ατόμων μόνο στον τομέα της εκπαίδευσης. Από το 1998 πραγματοποιούνται επισήμως στην Ελλάδα, μαθήματα εκμάθησης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, τα οποία οδηγούν ύστερα από τετραετή φοίτηση στις εξετάσεις Επάρκειας. Η επιτυχής περάτωση των εξετάσεων αυτών επιτρέπει την ένταξη στα Τμήματα Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, διετούς διάρκειας, που με τη σειρά τους οδηγούν στις εξετάσεις Διερμηνέων. Η παρουσία Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας είναι καίριας σημασίας για την κάλυψη των επικοινωνιακών αναγκών των Κωφών και Βαρήκοων Ατόμων σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η ανάγκη για ενημέρωση (π.χ. παρουσίαση ειδήσεων στην τηλεόραση και προβολή των συνεδριάσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου με ταυτόχρονη διερμηνεία στη Νοηματική Γλώσσα), καθώς και η πρόσβασή τους σε νοσοκομεία, δικαστήρια κ.ά.
 2. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο με τον Νόμο 4074/2012 κύρωσε τη Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου σ’ αυτή κατοχυρώνοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ήτοι και των Κωφών και Βαρήκοων πολιτών της χώρας.
Στο άρθρο 24 («Εκπαίδευση») της Σύμβασης προβλέπεται η λήψη κατάλληλων μέτρων για:
 • τη διευκόλυνση της εκμάθησης της Νοηματικής Γλώσσας,
 • την προώθηση της γλωσσικής ταυτότητας της Κοινότητας των Κωφών και Βαρήκοων,
 • την πρόσληψη δασκάλων, συμπεριλαμβανομένων και δασκάλων με αναπηρία, εξειδικευμένων στη Νοηματική Γλώσσα,
 • την εκπαίδευση επαγγελματιών και προσωπικού όλων των Βαθμίδων της Εκπαίδευσης.
Επιπρόσθετα, αναφορές στη χρήση της Νοηματικής Γλώσσας περιλαμβάνονται στο άρθρο 9, παρ. (ε)· άρθρο 21, παρ. (β)· άρθρο 24· άρθρο 30, παρ. (4).
Άλλες χώρες που έχουν αναγνωρίσει συνταγματικά τη Νοηματική Γλώσσα είναι οι εξής: Αυστρία, Ουγγαρία, Πορτογαλία και Φινλανδία.
 
ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΩΦΑ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΑ ΑΤΟΜΑ, ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ:
 
 1. την ισότιμη αποδοχή και αναγνώριση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας με την Νέα Ελληνική Γλώσσα,
 2. τη χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας από την Κοινότητα των Κωφών και Βαρήκοων Ατόμων και εν γένει από τους χρήστες της δίχως διακρίσεις και περιορισμούς,
 3. την εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στα μέλη οικογενειών που διαθέτουν Κωφό ή Βαρήκοο μέλος, με στόχο την πλήρη ένταξή του στην οικογενειακή ζωή,
 4. την εκμάθηση τόσο της Ελληνικής Γλώσσας όσο και της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ως δικαίωμα των Κωφών και Βαρήκοων πολιτών, στο πλαίσιο δίγλωσσης εκπαίδευσης,
 5. την ανεμπόδιστη και πλήρη πρόσβαση των Κωφών και Βαρήκοων πολιτών της χώρας - χρηστών της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στις Δημόσιες Υπηρεσίες, μέσω της παροχής διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα,
 6. την ισότιμη αντιμετώπιση των Κωφών και Βαρήκοων πολιτών της χώρας - χρηστών της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας), του πολιτισμού και του αθλητισμού,
 7. την προστασία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και τη διάδοσή της σε όλη την Ελληνική Επικράτεια,
 8. την προώθηση και ενίσχυση υπηρεσιών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας,
 9. τη χρηματοδότηση και εκπαίδευση των διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας,
 10. την ίδρυση Πανεπιστημιακού Τμήματος Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, με σκοπό την έρευνα και διδασκαλία της.
 
Καλούμε τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου να ψηφίσουν την παρακάτω προσθήκη στο άρθρο 21 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας:
«Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα αναγνωρίζεται ως ισότιμη με την Ελληνική Γλώσσα. Η Πολιτεία υποχρεούται να λάβει όλα εκείνα τα μέτρα για την προώθησή της, καθώς και για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας των Κωφών και Βαρήκοων πολιτών».

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis