Πρόσκληση Εταιρείας Σπαστικών Β. Ελλάδας

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΣΒΕ), στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης «Δια βίου μάθηση ατόμων που διαβιούν κάτω του ορίου της απόλυτης φτώχειας στην ειδικότητα φροντιστών – συνοδών ΑμεΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5010815,
καλεί

άτομα άνω των 18 ετών που διαβιούν κάτω από το όριο της απόλυτης φτώχειας να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης στην ειδικότητα φροντιστών – συνοδών ΑμεΑ το οποίο θα υλοποιηθεί από το Κε.Δι.Βι.Μ. επιπέδου 2 της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος.

Η πρόσκληση επισυνάπτεται.


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή