Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ) Η ΜΕΡΙΜΝΑ», Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Πατρών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
«ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ) Η ΜΕΡΙΜΝΑ». Το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Πατρών Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» καλεί τους ενδιαφερομένους να δηλώσουν την πρόσθεσή τους να συμμετάσχουν υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως αυτά αναφέρονται κατωτέρω. Το ΚΔΗΦ της ΜΕΡΙΜΝΑΣ κατ' αντιστοιχία των απαιτήσεων της σχετικής νομοθεσίας παρέχει 8ωρη διημέρευση μαζί με τη μεταφορά, σίτιση (δεκατιανό),το σύνολο των θεραπευτικών και εργοθεραπευτικών παρεμβάσεων, λογοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, κοινωνική εργασία σε ομάδες και ατομική ψυχοθεραπεία.

Επίσης γυμναστική καθώς και ημιαυτόνομη διαβίωση για την ενίσχυση της αυτονόμησης και αυτοεξυπηρέτησης των νέων υποψηφίων. Ο αριθμός των κενών προς πλήρωση θέσεων ανέρχεται σε δύο (2) άτομα με αναπηρία. Η ημερομηνία λήξης της πρώτης φάσης του προγράμματος είναι η 30η Νοεμβρίου 2019. Το πρόγραμμα θα παραταθεί μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2023.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
1. Αίτηση συμμετοχής, η οποία θα συνοδεύεται απαραίτητα από τα παρακάτω έγγραφα:
1.1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικό γεννήσεως. Εάν ο ωφελούμενος είναι αλλοδαπός από τρίτες χώρες απαιτείται και αντίγραφο της άδειας διαμονής εν ισχύ. Εάν είναι Έλληνας ομογενής απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας ομογενούς.
1.2. Αντίγραφο ή εκτύπωση ατομικού ή οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος, εφόσον το άτομο υποχρεούται να έχει καταθέσει φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2018, ή σχετική υπεύθυνη δήλωση στην περίπτωση που δεν υποχρεούται.
1.3. Αντίγραφο βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του ωφελούμενου, εν ισχύ
1.4. Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
1.5. Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με την φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας/κηδεμόνας/δικαστικός συμπαραστάτης) είναι άνεργος /η, απαιτείται αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ.
1.6. Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με την φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας/κηδεμόνας/δικαστικός συμπαραστάτης) ή άλλο μέλος της οικογένειας ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ, απαιτείται αντίγραφο/α βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του / τους, εν ισχύ.
1.7. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ικανότητας (βεβαίωση ΑΜΚΑ)
1.8. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 του Ν. 1599/1986 του ωφελούμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου / κηδεμόνα, που να αναφέρει ότι:
1.8.1. Δεν λαμβάνει αποζημίωση για τις συγχρηματοδοτούμενες υπηρεσίες που του παρέχονται από το ΚΔΗΦ/λοιπό Κέντρο από άλλη χρηματοδοτική πηγή (πχ ΕΟΠΥΥ) κατά την περίοδο συμμετοχής του στην Πράξη και
1.8.2. Δεν λαμβάνει υπηρεσίες από άλλο ΚΔΗΦ ή άλλο φορέα παροχής παρεμφερών υπηρεσιών, ο οποίος χρηματοδοτείται από εθνικούς ή / και κοινοτικούς πόρους, κατά την περίοδο συμμετοχής τους την Πράξη. 

1.9. Σε περίπτωση ωφελουμένου από ίδρυμα / θεραπευτήριο / ΚΚΠΠ κ.α.:

1.9.1. Σχετική βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου / νομίμου εκπροσώπου του ιδρύματος / θεραπευτηρίου / ΚΚΠΠ κ.α. που να πιστοποιεί την διαβίωσή του σε αυτό και να βεβαιώνει ότι, σε περίπτωση επιλογής τους αιτούντος για την συμμετοχή του στην Πράξη, θα προσκομίσει στον δικαιούχο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το ατομικό και κοινωνικό ιστορικό του ωφελούμενου και σχετική έκθεση/ αξιολόγηση του ωφελούμενου από την επιστημονική ομάδα του ιδρύματος.
1.9.2. Συνοπτική έκθεση της επιστημονικής ομάδας για τον βαθμό προσαρμογής του ατόμου στο πρόγραμμα ΚΔΗΦ. Στην σχετική έκθεση θα πρέπει επίσης να βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ωφελούμενος συναινεί για την συμμετοχή του στην Πράξη.
Για τους ωφελούμενους που διαβιούν σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης / θεραπευτήρια / ΚΚΠΠ κ.α. η αδυναμία προσκόμισης των δικαιολογητικών / εγγράφων των ανωτέρω σημείων 1.1, 1.2, 1.4 και 1.7 δύναται να καλυφθεί με σχετική υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του ιδρύματος, μετά από απόφαση εξουσιοδότησης του αρμοδίου οργάνου του ιδρύματος.

Όλες οι λεπτομέρειες στην πρόσκληση που επισυνάπτεται.


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis