Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

""16.07.2014: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διοικητικών συντονιστών εκπαιδευτικών τμημάτων της Δράσης 5 «Πρόγραμμα ΔΒΜ ατόμων με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης σε κοινωνικές δεξιότητες» της Πράξης «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την Αναπηρία - ΑΠ 7,8,9»" "

Αριθ. Πρωτ.: 2624

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), Ν.Π.Ι.Δ.- Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013», ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ «Λοιποί Φορείς Παροχής Δια Βίου Εκπαίδευσης» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, υλοποιεί Έργο με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 7,8,9»
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ογδόντα (80) θέσεις συντονιστών για την παροχή υπηρεσιών συντονισμού των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 5 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΒΜ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ» του Υποέργου 1 «Εκπαιδευτικά Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης για Άτομα με Αναπηρία» του ανωτέρω Έργου, συνολικής διάρκειας 250 ωρών. Η Δράση 5 θα υλοποιηθεί σε διάφορες πόλεις της χώρας. Η συνολική αμοιβή του συντονιστή, ανέρχεται σε δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00), (στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου). Η χρονική διάρκεια της δράσης είναι από τον Σεπτέμβριο 2014 μέχρι και τον Μάιο 2015 .

Στον παρακάτω Πίνακα περιλαμβάνονται οι πόλεις ανά Περιφέρεια που θα υλοποιηθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα και ο αριθμός θέσεων που θα καλυφθούν:

ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

 

ΠΟΛΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

21

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΙΟΣ

1

ΑΓΙΑΣΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΡΟΔΟΣ

2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑ

1

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2

ΛΑΣΙΘΙ

1

ΡΕΘΥΜΝΟ

1

ΧΑΝΙΑ

2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΛΑΜΙΑ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ

2

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

1

ΒΟΛΟΣ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

9

ΑΔΕΝΔΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1

ΑΡΙΔΑΙΑ

1

ΕΔΕΣΣΑ

1

ΝΑΟΥΣΑ

1

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

1

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

1

ΣΕΡΡΕΣ

1

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

1

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

1

ΚΙΛΚΙΣ

1

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

1

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

1

ΞΑΝΘΗ

1

ΔΡΑΜΑ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

1

ΦΛΩΡΙΝΑ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

3

ΑΡΤΑ

1

ΠΡΕΒΕΖΑ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΓΙΟ

1

ΠΑΤΡΑ

3

ΑΓΡΙΝΙΟ

1

ΛΕΧΑΙΝΑ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

1

ΑΡΓΟΣ

1

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

1

ΣΥΝΟΛΟ

80

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και να δηλώσουν διαθεσιμότητα για μία μόνο (1) Περιφέρεια και μία μόνο (1) πόλη.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Απαραίτητα προσόντα:

- Απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων.
- Βασικές γνώσεις χρήσης (χειρισμού) Η/Υ.
- Εμπειρία γραμματειακής υποστήριξης στο χώρο του ευρύτερου αναπηρικού κινήματος ή συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι συγκεντρώσουν συνολικά τον ίδιο αριθμό μορίων, προτεραιότητα έχει ο υποψήφιος:
- με κάρτα ανεργίας.

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι με ίδιο αριθμό μορίων έχουν κάρτα ανεργίας, προτεραιότητα έχει ο υποψήφιος:
- με τους περισσότερους μήνες συνεχόμενης ανεργίας.

Σε περίπτωση συγκέντρωσης ίδιου αριθμού μορίων και ελλείψει κάρτας ανεργίας από δύο ή περισσότερους υποψηφίους, προτεραιότητα έχει ο υποψήφιος:
- με το μεγαλύτερο βαθμό στο απολυτήριο Λυκείου.

Προτεραιότητα έχουν οι υποψήφιοι που είναι άτομα με αναπηρία ή γονείς ατόμου με αναπηρία ή νόμιμοι κηδεμόνες ή ανάδοχοι ατόμου με αναπηρία βάσει σχετικών δικαστικών εγγράφων, ή αδελφοί ατόμου με αναπηρία, ή σύζυγοι ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Η επιλογή και η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή Επιτροπή.
Υποβολή Δικαιολογητικών
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση που επισυνάπτεται στην παρούσα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό σημείωμα.
2.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους.
4. Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση παρακολούθησης Η/Υ.
5.Πιστοποιητικό Α/βάθμιας ή Β/βάθμιας Επιτροπής από οποιαδήποτε φορέα: ή πρώην Νομαρχίας ή ασφαλιστικών φορέων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή ΚΕ.Π.Α., εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι άτομο με αναπηρία ή γονέας ατόμου με αναπηρία ή νόμιμος κηδεμόνας ή ανάδοχος ατόμου με αναπηρία βάσει σχετικών δικαστικών εγγράφων ή αδελφός/η ατόμου με αναπηρία ή σύζυγος ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
6. Σχετικά δικαστικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη κηδεμονία ή αναδοχή του ατόμου με αναπηρία.
7. Η ανεργία αποδεικνύεται με υποβολή κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Οδηγίες Υποβολής Δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να προσκομίσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους οι ίδιοι (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 έως 15:00) μέχρι 31/07/2014 και ώρα 15:00, είτε να τα υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση της Ε.Σ.Α.μεΑ.: Ελευθερίου Βενιζέλου 236 Τ.Κ. 16341 Ηλιούπολη, 2ος όροφος, υπ' όψιν: Γραφείου Πρωτοκόλλου. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Πληροφορίες/Διευκρινήσεις

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Σ. Γεωργοπούλου στο τηλ.: 210 - 9949837, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00π.μ. έως 14:00μ.μ.

Ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis