Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

""16.05.13: Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την Αναπηρία, Α.Π. 7, 8, 9 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ" "

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία είναι ο τριτοβάθμιος κοινωνικός και συνδικαλιστικός φορέας του αναπηρικού κινήματος της χώρας. Ιδρύθηκε το 1989 από οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, προκειμένου να υπερασπιστεί θέματα κοινού ενδιαφέροντος για όλες τις κατηγορίες αναπηρίας και να αποτελέσει έναν ανεξάρτητο και ισχυρό φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους στην ελληνική Πολιτεία και κοινωνία. Σήμερα η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες κατέχει επίσημα τη θέση του Κοινωνικού Εταίρου σε ζητήματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στα άτομα με αναπηρίες και αγωνίζεται για την προώθηση πολιτικών που συμβάλλουν στην πλήρη συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. υλοποιεί ως τελικός δικαιούχος Πράξεις και Προγράμματα του Ε.Π ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.

Με σκοπό την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση της πράξης «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την Αναπηρία, Α.Π. 7, 8, 9», θα συνάψει σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου για τη θέση Οικονομικού Διαχειριστή.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. με την υπ' αριθ. Νο5/14.05.2013 απόφαση της Ε.Γ, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη διαμόρφωση πίνακα κατάταξης για οικονομικούς διαχειριστές. Η διαδικασία επιλογής και σύναψης της σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου θα υλοποιηθεί και θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα.

Το εργολαβικό αντάλλαγμα του έργου θα είναι 59.086,44 με ΦΠΑ. Η διάρκεια της σύμβασης έργου και οι αρμοδιότητες, καθορίζεται από 1/07/2013 -30/06/2015.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
Ο ρόλος του Οικονομικού Διαχειριστή είναι κύριας σημασίας και αποβλέπει στην παρακολούθηση και τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου κάθε Πράξης. Ενδεικτικά οι αρμοδιότητες είναι οι ακόλουθες :
• Η παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου ως προς τις δαπάνες, τις πληρωμές και τα έσοδα.
• Η συγκέντρωση, η επεξεργασία και ο έλεγχος στοιχείων για την σύνταξη και υποβολή στη διαχειριστική αρχή του ΕΠΕΑΕΚ των εγγράφων παρακολούθησης του οικονομικού αντικειμένου.
• Η συνεργασία με τον Συντονιστή του Έργου για τη διασφάλιση συσχέτισης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
• Ο έλεγχος και η πιστοποίηση της νομιμότητας των πληρωμών.
• Η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς τη διαχείριση της χρηματοδότησης
• Η ενημέρωση του Υπεύθυνου Έργου, του Συντονιστή και της Επιστημονικής Επιτροπής για την εξέλιξη του οικονομικού αντικειμένου.
• Η τήρηση οικονομικού Φακέλου του Έργου.

2. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τα προαπαιτούμενα προσόντα για τη συμμετοχή στη διαδικασία ένταξης στο πίνακα κατάταξης είναι τα ακόλουθα:
• Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος οικονομικής κατεύθυνσης
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) λογιστικό πακέτο SINGULAR & Μισθοδοσίας, β) υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών διαδικτύου και δ) επεξεργασίας κειμένου.

3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων, για τη διαμόρφωση του πινάκα κατάταξης, είναι τα ακόλουθα:
1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (μοριοδοτείται ο ανώτερος τίτλος και μόνο ένας στον αριθμό) 15
1.1 Διδακτορικός τίτλος 15
1.2 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 12
1.3 Πτυχίο 10
2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 65
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στο Σχεδιασμό, Διαχείριση και
Παρακολούθηση υλοποίησης Οικονομικού Αντικειμένου, Έργων και Προγραμμάτων, (κατάρτιση Τεχνικών Δελτίων – Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης
Δαπανών – Εξαμηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης – Συσχέτιση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου) σε Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις Γενικής Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης Ενηλίκων – Κοινοτικών Πρωτοβουλιών (Κ.Π.Σ. - Ε.Σ.Π.Α.)
(0,50 μόριο ανά μήνα πλήρους απασχόλησης, με αθροιζόμενα στο μέγιστο έως
65)

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η αίτηση υποψηφιότητας και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός σφραγισμένου φακέλου στα γραφεία της Ε.Σ.Α.μεΑ Ελ. Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, 163 41 Αθήνα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Έως 3/06/2013 και ώρα 15:00.

Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων πιστοποιητικών δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, προηγούνται αυτοί που έχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών, έπονται οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου και, τέλος, κατά βαθμό πτυχίου, οι κάτοχοι πτυχίου. Αν υπάρξει ισοβαθμία και μετά τα προαναφερθέντα, θα προηγείται ο έχων τα περισσότερα μόρια στο πεδίο της εργασιακής εμπειρίας. Αν υπάρξει ισοβαθμία και μετά τα προαναφερθέντα θα γίνεται δημόσια κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων.

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής αιτήσεων, ως τελική ημερομηνία λήψης από τοΕ.Σ.Α.μεΑ λογίζεται η ημερομηνία που θα φέρει ο φάκελος της αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση ή την ένσταση του υποψηφίου.

5. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Ο φάκελος θα εμπεριέχει:
α) Αίτηση
β) Πιστοποιητικά/βεβαιώσεις:

Τίτλοι σπουδών
Σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Επαγγελματική εμπειρία
Ως επαγγελματική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα. Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους και της χρονικής διάρκειας της εμπειρίας είναι τα εξής:

Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα
• Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια ασφάλισης

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες
• Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη ή εναλλακτικά αντίγραφο της σύμβασης συνοδευόμενη με τα αντίστοιχα παραστατικά πληρωμής
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια ασφάλισης.
• Υποβολή αντιγράφων συμβάσεων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.

Στις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε μήνες και ο προσδιορισμός πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αναγωγής σε πλήρη απασχόληση. Σε αντίθετη περίπτωση η επαγγελματική εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη.

Γνώση χειρισμού Η/Υ
• Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ ή
• Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη ή εναλλακτικά αντίγραφο της σύμβασης συνοδευόμενη με τα αντίστοιχα παραστατικά πληρωμής, όπου θα αναφέρεται η εμπειρία στο χειρισμό του η/υ και του λογιστικού πακέτου.

6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Τυχόν ενστάσεις κατά της πρόσκλησης υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ.

Τυχόν ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ.

Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου συγκεκριμένες. Πιο συγκεκριμένα, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου, κ.λπ.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων, στη διεύθυνση:

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), Ελ. Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, 163 41 Αθήνα

Εάν η τελευταία ημέρα των ανωτέρω προθεσμιών υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Ενστάσεις που περιέρχονται στην υπηρεσία μετά την παρέλευση της προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής αιτήσεων ή ενστάσεων, ως τελική ημερομηνία παραλαβής από την Ε.Σ.Α.μεΑ λογίζεται η ημερομηνία που θα φέρει ο φάκελος της αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση ή την ένσταση του υποψηφίου. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, οι αιτήσεις ή οι ενστάσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ. αριθμ.17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Ε.Σ.Α.μεΑ θα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος).

7. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ
Για την πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος απαιτούνται όσα δικαιολογητικά προβλέπονται από τις αντίστοιχες κείμενες διατάξεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, ήτοι:
1.Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
2. Φορολογική ενημερότητα, εφόσον το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα 1.500,00 € (άρθρο 26 Ν. 1882/1990, σε συνδυασμό με την Υ.Α. Οικονομικών 1109793/6134-11/0016/1999, όπως ισχύουν).

Η Ε.Σ.Α.μεΑ διατηρεί το δικαίωμα υπογραφής νέας σύμβασης με το ίδιο πρόσωπο, για τις ανάγκες των έργων, εφόσον εγκριθεί η παράταση της λειτουργίας των έργων (από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή), εάν η νέα σύμβαση αφορά στην εκτέλεση των ίδιων καθηκόντων που συνιστούν και το αντικείμενο της πρώτης σύμβασης.

Πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, κ. Γεωργοπούλου Σπυριδούλα στο τηλέφωνο 210-9949837.

Ηλιούπολη, 16/05/2013

Ο Πρόεδρος της Ε.Γ. της Ε.Σ.Α.μεΑ


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis