22.2.2019:Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου του Έργου «Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης προσβάσιμου ψηφιακού υλικού και προσβάσιμης διαδικτυακής πύλης για την προώθηση του τουρισμού κληρονομιάς για όλους στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Βουλγαρίας»

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων (την με αρ. πρωτ. 331/22.02.2019 Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 19PROC004508165) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την Επιλογή αναδόχου του Έργου «Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης προσβάσιμου ψηφιακού υλικού και προσβάσιμης διαδικτυακής πύλης για την προώθηση του τουρισμού κληρονομιάς για όλους στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Βουλγαρίας», το οποίο εντάσσεται στην Πράξη "Pathways of accessible heritage tourism", με ακρωνύμιο "Access2Heritage" (Subsidy Contract B2.6c.06/15.12.2017), στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014 – 2020».

Το αντικείμενο του έργου είναι παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση συγκεκριμένων εργασιών οι οποίες εντάσσονται σε παραδοτέα της ΕΣΑμεΑ, ως Δικαιούχος της Πράξης Access2Heritage.

Κωδικός του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη.

Προσφορές μπορεί να υποβληθούν για το σύνολο του έργου.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 99.800,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι €80.483,87 χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ: €19.316,13
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού € 1.609,68. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 3.1.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 21/10/2019 άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 21η /03/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη είναι η 20η /03/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, www.promitheus.gov.gr , όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 71035
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση (URL): www.esaea.gr και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
Αρμόδια για πληροφορίες η κα Ν. Αποστολάκη.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 15% από εθνικούς πόρους, από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός ΠΔΕ: 2018ΕΠ20860003, βάσει της ΣΑΕΠ 208/6-2018).

INTER


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή