17.02.2020: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για το Υποέργο 3 «Δημοσιοποίηση της Πράξης» στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

CPV: 79800000-2 Υπηρεσίες εκτυπώσεων και συναφείς υπηρεσίες

logo dytikis

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης € 11.296,90 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) (Αναθέτουσα Αρχή), ΝΠΙΔ μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα είναι δικαιούχος της Πράξης «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045292 που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» σύμφωνα με την με Α.Π.:2523/11.06.2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, η Ε.Σ.Α.μεΑ. με την Νο 48/10.02.2020 Απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της,

ΚΑΛΕΙ

νομικά ή φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη σύναψη σύμβασης έργου με αντικείμενο την παραγωγή και αναπαραγωγή σε έντυπη (συμβατική) μορφή και σε πολλαπλές εναλλακτικές μορφές (προσβάσιμη ψηφιοποίηση) υλικού προβολής και δημοσιότητας για την ανάδειξη και προβολή των δράσεων και των στόχων της Πράξης «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» που υλοποιείται από την Ε.Σ.Α.μεΑ. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». Η παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 27η Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15:00μ.μ.

Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην Ε.Σ.Α.με.Α. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

Η Πρόσκληση επισυνάπτεται. Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στην κ. Ν. Αποστολάκη, τηλ.: 210 9949837, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 έως 15:00.


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή