Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

26.07.2013: Προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 13 (συγχώνευση υποέργων 13,14,15)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2735/24.07.2013 - Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 13 (συγχώνευση υποέργων 13,14,15)

Η ΕΣΑμεΑ προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά με σφραγισμένες προσφορές για την εκλογή αναδόχου για το υποέργο 13 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ».

1. Η επιλογή αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα διακήρυξη και μετά από παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημέρα δημοσίευσής της προκήρυξης στο ΦΕΚ και στον ελληνικό τύπο.

Περίληψη της παρούσας δημοσιεύθηκε:
Α) στο ΦΕΚ στις 26/07/2013,
Β) στις εφημερίδες α) ΑΥΓΗ, β) ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, γ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ στις 26/07/2013,
Γ) και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Αμε.Α. στις 26/07/2013.

2. Περίληψη της προκήρυξης έχει αναρτηθεί στα γραφεία της Ε.Σ.Α.μεΑ.

3. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προκηρυσσόμενου έργου ανέρχεται στο ποσό των 178.861,78€ μη συμπεριλαμβανoμένου ΦΠΑ 23% (ήτοι 220.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16/09/2013, στα γραφεία της Ε.Σ.Α.μεΑ. από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, παραλαβής και αξιολόγησης των προσφορών, η οποία ορίσθηκε με τη σχετική απόφαση της Ε.Γ. της ΕΣΑμεΑ No4/1.04.2013.

5. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι 16/09/2013 και ώρα 12:00μ. στα γραφεία της ΕΣΑμεΑ Ελ. Βενιζέλου 236 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 9949837, Fax 210 5238967.

6. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται, ενώ σε περιπτώσεις ταχυδρομικής αποστολής τους επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.

7. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προσφέροντα για έξι (6) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της διενέργιας του διαγωνισμού.

8. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

9. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν την Ε.Σ.Α.μεΑ.

10.Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, αντίγραφα της παρούσας και σχετικό πληροφοριακό υλικό διατίθενται δωρεάν στα γραφεία της Ε.Σ.Α.μεΑ. από ώρα 08:00 έως 15:00. Μέχρι και τις 6/09/2013. Πληροφορίες: κα Γεωργοπούλου Σπυριδούλα στο τηλέφωνο 210 9949837.

11. Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε μέλος του -σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης, κοινοπραξίας ή ένωσης- έχει λάβει πλήρη γνώση α) της παρούσας προκήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, β) της εφαρμοστέας νομοθεσίας, η οποία αναγράφεται στη παρούσα προκήρυξη.


Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά, επίσης, αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τη νομιμότητα των όρων όλων των τευχών.

Αναλυτικά στο επισυναπτόμενο.

Λογότυπο του ΕΠ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΊΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΕΣΠΑ 2007-2013


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis