Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

""17.05.2013: Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ– ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΑΘΟΛΙΚΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του «Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013»" "

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Π.Δ.Σ «ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ – ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΑΘΟΛΙΚΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ»
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ


Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ– ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΑΘΟΛΙΚΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» (Ακρωνύμιο: ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ, Κωδικός Σύμβασης: Κ3_02_04). Η Πράξη «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» υλοποιείται στο πλαίσιο του «Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των €218.292,68 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (ήτοι €268.500,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%). Το ποσό αυτό είναι το ανώτερο όριο για την υποβολή προσφορών.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση ποσού δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (€13.425,00), που αντιστοιχεί στο 5% του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 9/7/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 2:00μμ στα γραφεία της Ε.Σ.Α.με.Α. από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, παραλαβής και αξιολόγησης των προσφορών, η οποία ορίσθηκε με σχετική απόφαση της Ε.Σ.Α.με.Α.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Αντίτυπο λεπτομερούς διακήρυξης και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων του διαγωνισμού διατίθενται από την Ε.Σ.Α.μεΑ. (Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 236 Ηλιούπολη - Τηλέφωνο: + 30 210 9949837 - Φαξ: + 30 210 5238967) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ηλιούπολη, 13.05.2013

Ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Λογότυπο ΠΔΣ Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis