Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

17.9.2020: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), ΝΠΙΔ μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, είναι ο τριτοβάθμιος κοινωνικοσυνδικαλιστικός φορέας του αναπηρικού κινήματος της χώρας. Ιδρύθηκε το 1989 από οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, προκειμένου να υπερασπιστεί θέματα κοινού ενδιαφέροντος για όλες τις κατηγορίες αναπηρίας και να αποτελέσει έναν ανεξάρτητο και ισχυρό φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους στην ελληνική Πολιτεία και κοινωνία.
Με την υπ' αριθ. 57/16.09.2020 απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ε.Σ.Α.μεΑ., αποφασίστηκε η μίσθωση ακινήτου για επαγγελματικό χώρο

Στο πλαίσιο της παραπάνω απόφασης, η Ε.Σ.Α.μεΑ. επιθυμεί να μισθώσει ακίνητο για επαγγελματικό χώρο και για το σκοπό αυτό, ΚΑΛΕΙ νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν στην ιδιοκτησία τους ακίνητα εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης με την Ε.Σ.Α.μεΑ ή φορέα της Ε.Σ.Α.μεΑ, επαγγελματικού χώρου.

Προδιαγραφές κτηρίου:

  • Το κτήριο θα πρέπει να διαθέτει πολεοδομική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου.
  • Η επιφάνεια κύριων χώρων να είναι τουλάχιστον 500τμ.
  • Να διαθέτει ή να μπορούν να διαμορφωθούν εντός του κτηρίου αίθουσες επιφανείας τουλάχιστον 25τμ.
  • Να διαθέτει επαρκή τεχνητό φωτισμό και εξαερισμό στους υπόγειους χώρους.
  • Να διαθέτει αύλιο χώρο και χώρο στάθμευσης
  • Να είναι πλήρως προσβάσιμο σε ΑμεΑ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Να διαθέτει σύστημα πυροπροστασίας.
  • Το ακίνητο πρέπει, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς, να βρίσκεται στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του Προσφέροντα και να είναι ελεύθερο παντός νομικού βάρους ή πραγματικού ελαττώματος, που να εμποδίζει την ακώλυτη χρήση του.

Το ακίνητο πρέπει να είναι δομικά αποπερατωμένο, να διαθέτει πλήρη πολεοδομικό φάκελο και πρόσφατη βεβαίωση νομιμότητας από μηχανικό.

Το ακίνητο θα παραδοθεί έτοιμο για χρήση στην Ε.Σ.Α.μεΑ. με την υπογραφή της σύμβασης.

Στη μισθωτική σύμβαση θα υπάρχει όρος που θα επιτρέπει τη παραχώρηση της χρήσης του μισθίου από την Ε.Σ.Α.μεΑ σε φορέα της.

Οι προσφορές υποβάλλονται αποκλειστικά από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Η Ε.Σ.Α.μεΑ δεν καταβάλει μεσιτικές αμοιβές.

Η αξιολόγηση και επιλογή του επαγγελματικού χώρου θα γίνει από την Εκτελεστική Γραμματεία της Ε.Σ.Α.μεΑ, κατόπιν εισήγησης Τριμελούς Επιτροπής που θα ορίσει η Ε.Σ.Α.μεΑ.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο, με τους εξής τρόπους:
α) Καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
β) Αποστέλλοντάς τη ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, ΤΚ 16341. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, ΤΚ 16341 μέχρι την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 05 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 15:00μ.μ.

Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην Ε.Σ.Α.με.Α. Η Ε.Σ.Α.μεΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στην κ. Α. Νάσουλα, τηλ.: 210 9949837, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 έως 15:00.


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis