Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

2.9.2021: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Interreg Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Προσβάσιμη φύση και πολιτισμός-Αειφόρος Τουρισμός» με ακρωνύμιο «IN-HERITAGE»

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ε.Σ.Α.μεΑ. (Ν.Π.Ι.Δ.) στο πλαίσιο της Πράξης «Προσβάσιμη φύση και πολιτισμός-Αειφόρος Τουρισμός» με ακρωνύμιο «IN-HERITAGE» (MIS:5050132) που υλοποιείται μέσω του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα–Κύπρος 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη:

interegg

α) Σύμβαση Επιδότησης της Πράξης υπ' αρ. 5050132
β) τo Σύμφωνο Συνεργασίας που υπογράφθηκε στις 20/04/2021 μεταξύ των Δικαιούχων της Πράξης, και
γ) την αριθμό 69/18.06.2021 απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας,
απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών υποστήριξης της Συνομοσπονδίας στο έργο της ως Δικαιούχος της Πράξης.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ:
Ο Δήμος Ρεθύμνης με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), εκ μέρους της ελληνικής πλευράς και ο Δήμος Αγίας Νάπας με τον Δήμο Σωτήρας, εκ μέρους της κυπριακής πλευράς υλοποιούν την Πράξη «Προσβάσιμη Φύση και Πολιτισμός-Αειφόρος Τουρισμός», με ακρωνύμιο «IN-HERITAGE» (MIS:5050132), η οποία έχει εγκριθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα–Κύπρος 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.
Η Πράξη IN-HERITAGE αφορά στη βελτίωση της προσβασιμότητας σε φυσικούς και πολιτιστικούς χώρους στους τρεις δήμους, στην ανάδειξη και προώθηση των χώρων αυτών και στην ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και εργαλείων με στόχο τον τουρισμό για όλους. Η διασυνοριακή περιοχή, και ιδιαίτερα οι τρεις δήμοι Ρεθύμνου, Αγίας Νάπας κ Σωτήρας, αποτελούν δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς με εξαιρετικά φυσικά κ πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Με δεδομένη την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος, τη χρονική επέκταση της τουριστικής περιόδου και τη διεύρυνση του μεριδίου της τουριστικής αγοράς που κατέχουν, οι τρεις δήμοι επιδίδονται συστηματικά σε προσπάθεια προσέλκυσης νέων κατηγοριών επισκεπτών, όπως είναι για παράδειγμα τα άτομα γ' ηλικίας και τα άτιμα με αναπηρία ή/και μειωμένη κινητικότητα.
Η Πράξης περιλαμβάνει:
• παρεμβάσεις βελτίωσης της προσβασιμότητας σε επιλεγμένους φυσικούς και πολιτιστικούς χώρους των τριών δήμων και δημιουργία προσβάσιμων χαρτών και πληροφοριακών μακετών που θα τοποθετηθούν στους αντίστοιχους χώρους,
• δράσεις προώθησης και προβολής των προσβάσιμων τουριστικών προορισμών μέσω υλικού δημοσιότητας, προσβάσιμης ιστοσελίδας και εργαστηρίων ενημέρωσης,
• ανάπτυξη κοινού στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη του «προσβάσιμου τουρισμού»,
• δημιουργία οδηγού προβολής των εμβληματικών προσβάσιμων σημείων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των δύο νησιών,
• διαμόρφωση προτεινόμενων προσβάσιμων τουριστικών πακέτων και διαδρομών,
• ανάπτυξη κοινού συστήματος αξιολόγησης της προσβασιμότητας και διάθεσης σήματος «Προσβάσιμος σε όλους χώρος φυσικής ή/και πολιτιστικής κληρονομίας» και
• δράσεις εκτός διασυνοριακής περιοχής για την μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά στη σύναψη σύμβασης για παροχή υπηρεσιών που αφορούν στην υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων της Πράξης IN-HERITAGE, την ευθύνη υλοποίησης των οποίων έχει, ως Δικαιούχος της Πράξης, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ):
1. Δημιουργία υλικού δημοσιότητας της Πράξης
Στο πλαίσιο της 1ης Υπηρεσία της Σύμβασης και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραδοτέου «2.3.2 - Υλικό δημοσιότητας» της Πράξης, ο Ανάδοχος καλείται να αναλάβει τη σχεδίαση και παραγωγή του βασικού υλικού δημοσιότητας της Πράξης, σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας του Προγράμματος και το Επικοινωνιακό Πλάνο της Πράξης και ειδικότερα:
• Λογότυπο και οπτική ταυτότητας της Πράξης. Η δημιουργία οπτικής ταυτότητας της Πράξης η οποία περιλαμβάνει τον καθορισμό συμβόλων, προτύπων, χρωμάτων και άλλα στοιχεία ενός 'εταιρικού' σήματος. Το λογότυπο της Πράξης, αποτελεί ένα ουσιώδες τμήμα της οπτικής της ταυτότητας, και θα χρησιμοποιείται σε όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό πληροφόρησης της Πράξης για την αύξηση της αναγνωσιμότητας των παραδοτέων και γενικότερα των προϊόντων της Πράξης.
• Αφίσα προβολής της Πράξης. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον σχεδιασμό, την εκτύπωση (και σε μορφή κατάλληλη για τετράχρωμη εκτύπωση CMYK σε διάσταση χαρτιού Α2, σε χαρτί velvet ή illustration 115gr ή βαρύτερο) και διαμοιρασμό σε όλους τους Δικαιούχους της Πράξης μιας αφίσας της Πράξης (σε 2 γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, 120 τεμάχια για κάθε γλώσσα). Όλοι οι Δικαιούχοι θα τοποθετούν αφίσες στα γραφεία τους, και σε εκδηλώσεις που θα οργανώνουν ή συμμετέχουν, και σε λοιπούς φορείς που ωφελούνται από τη συγχρηματοδοτούμενη Πράξη, για να πληροφορούνται οι ενδιαφερόμενοι και να ενημερώνεται η κοινή γνώμη σχετικά µε το ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε συνεργασία µε τις Ελληνικές και Κυπριακές Αρχές.
• Ενημερωτικό φυλλάδιο της Πράξης. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον σχεδιασμό, την εκτύπωση (σε μορφή κατάλληλη για τετράχρωμη εκτύπωση CMYK σε διαστάσεις χαρτιού Α4, σε χαρτί velvet ή illustration 170gr ή βαρύτερο, 900 τεμάχια για κάθε γλώσσα) και διάχυση ενημερωτικού έντυπου (τρίπτυχο φυλλάδιο σε 2 γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά,), που θα περιέχει χρήσιμες πληροφορίες αλλά και ενημέρωση σχετικά µε την Πράξη. Το ενημερωτικό φυλλάδιο της Πράξης θα παραχθεί και μια σειρά εναλλακτικών ψηφιακών μορφών προσβάσιμων σε διάφορες κατηγορίες αναπηρίας (σε δύο γλώσσες: προσβάσιμο PDF, προσβάσιμο WORD, ηχητική έκδοση με συνθετική φωνή μέσω τεχνολογίας ΤΤS, έκδοση φιλική για εκτύπωση Braille και έκδοση Large Print για αμβλύωπες, πάντα με βάση σχετικές διεθνείς οδηγίες, πρότυπα και καλές πρακτικές). Το ενημερωτικό φυλλάδιο, σε όλες τις προσβάσιμες μορφές του, θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των Δικαιούχων και στην ιστοσελίδα της Πράξης (βλ. Παραδοτέο 2.3.3) και θα προωθηθεί στα social media. Οι μέθοδοι, οι τεχνικές, τα εργαλεία και τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι εκσυγχρονισμένα και να εναρμονίζονται πλήρως με διαδομένες καλές πρακτικές (π.χ., για την παραγωγή προσβάσιμων εγγράφων Word και PDF - βλ., οδηγίες της Microsoft, της Adobe, του Section 508, του Digital Office Document (ADOD) Project, της European Blind Union (EBU), PDF / UA-1, κ.λπ.), και ιδιαίτερα με αυτές της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού (W3C) και συγκεκριμένα, όπου αρμόζει, με τη νέα έκδοση 2.0 των ελέξιμων Οδηγιών για την Προσβασιμότητα Περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.0 της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού W3C (αγγλ. Web Content Accessibility Guidelines, version 2.0 ή αλλιώς W3C/WCAG 2.0 - διαθέσιμες και με τη μορφή προτύπου ISO/IEC 40500:2012), τουλάχιστον στο μεσαίο επίπεδο συμμόρφωσης «AA» ή ισοδύναμο αυτού.
• Προωθητικό βίντεο με τα αποτελέσματα της Πράξης. Τουλάχιστον 6 μήνες πριν τη λήξη της Πράξης ο Ανάδοχος θα έχει δημιουργήσει ένα βίντεο (με νοηματική και υποτιτλισμό) με τα στοιχεία και τα αποτελέσματα της Πράξης. Στην αρχική «οθόνη» θα υπάρχουν το λογότυπο της Πράξης, ο τίτλος της Πράξης, κ.λπ. και στην τελική θα γίνεται αναφορά σε όλους στους Δικαιούχους και στη σχετική χρηματοδότηση με την εξής φράση: «Η δημιουργία του βίντεο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο του αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των Δικαιούχων της Πράξης IN-HERITAGE και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της διαχειριστικής αρχής». Το βίντεο θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συγχρονισμένη απόδοση του οπτικού περιεχομένου (κείμενα & εικόνες) σε νοηματική γλώσσα, ακουστική μορφή και παράλληλο υποτιτλισμό. Το βίντεο θα πρέπει να διατεθεί (α) σε μορφή mp4, Full HD με ενσωματωμένους υπότιτλους, και (β) σε μορφή mp4, Full HD με κατάλληλα συγχρονισμένα αρχεία υποτίτλων (srt), έτοιμη προς ανάρτηση στο youtube σε μορφή playlist.
• Προωθητικό USB stick της Πράξης. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον σχεδιασμό και την παραγωγή (100 τεμάχια) προωθητικού USB (κάρτες μνήμης USB Flash Drives σε μέγεθος business card με full-color εκτύπωση, χωρητικότητας τουλάχιστον 2GB, μέγιστο μέγεθος 8,5εκ x 5,2εκ x 0,2εκ, συμβατό με USB 2.0 και USB 3.0, υποστήριξη των Windows 7/10 και MAC) με το λογότυπο της Πράξης, για τη διανομή τους σε συμμετέχοντες στις δημόσιες εκδηλώσεις της Πράξης.
Όλα τα προωθητικά υλικά της Πράξης που προορίζονται για ειδικές ομάδες στόχου και το ευρύ κοινό περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
1. Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από αυτό.
2. Το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας και αναφορά στην Ελληνική Δημοκρατία και το έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία κάτω από αυτά.
3. Το λογότυπο του Προγράμματος.
4. Αναφορά στις πηγές συγχρηματοδότησης με την εξής φράση: «H Πράξη συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου»
Για μικρά διαφημιστικά αντικείμενα (βλ. προωθητικά gadgets), τα στοιχεία 3 και 4 δε θα εφαρμόζονται.
Τα παραπάνω θα πρέπει να παραδοθούν σε κατάλληλες μορφές για μελλοντική επεξεργασία, αναπαραγωγή, και διακίνηση μέσω διαδικτύου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κοινωνικών δικτύων. Τα παραπάνω, στο σύνολό τους, θα πρέπει να αναπτυχθούν σύμφωνα με τους Κανόνες Δημοσιότητας του Προγράμματος και το Πλάνο Επικοινωνίας της Πράξης.
Σημείωση: Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της μετάφρασης και επιμέλειας των κειμένων στις ζητούμενες γλώσσες, και στην τιμή που θα προσφέρει θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα όποια σχετικά κόστη.

2. Σχεδίαση, ανάπτυξη και διαχείριση αποκλειστικής ιστοσελίδας της Πράξης, προσβάσιμης στα άτομα με αναπηρία (στα ελληνικά και αγγλικά)
Αφορά στη δημιουργία αποκλειστικής ιστοσελίδα για την Πράξη µε σκοπό την παροχή πληροφοριών στο κοινό και την ανάδειξη του ρόλου της ΕΕ. Ο ιστότοπος της Πράξης θα υπάρχει σε δυο (2) γλώσσες (δηλαδή τα ελληνικά και αγγλικά), και θα παρέχει πληροφορίες για την Πράξη, την πρόοδο και τα αποτελέσματά της. Επίσης θα υποστηρίζει ειδική περιοχή για τους εταίρους (restricted area), όπου οι εταίροι θα μπορούν να αναρτούν πληροφορίες π.χ., για τη Διαχειριστική Αρχή. Επιπλέον, θα γίνεται αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία και την ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση, και θα είναι συνδεδεμένη με τον ιστότοπο του Προγράμματος.
Ανάδοχος θα αναλάβει τη δημιουργία προσβάσιμης ιστοσελίδας, η οποία θα πρέπει να ξεκινήσει να λειτουργεί μέσα στον πρώτο μήνα υλοποίησης της σύμβασης, δηλαδή με στόχο να είναι σε λειτουργία εντός των πρώτων τριών (3) μηνών μετά την έναρξη της Πράξης. Στη συνέχεια θα αναπτυχθεί σταδιακά περαιτέρω, θα επεκταθεί και θα ενημερώνεται από τον ανάδοχο σύμφωνα με την πορεία της Πράξης (σε συνεργασία με τα στελέχη της ΑΑ και των λοιπών Δικαιούχων) μέχρι το τέλος της Πράξης.
Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την ενσωμάτωση του προσβάσιμου ψηφιακού υλικού δημοσιότητας της Πράξης (εναλλακτικές προσβάσιμες μορφές- βλ. παραδοτέο 2.3.2) στην ιστοσελίδα της Πράξης. Η ιστοσελίδα που θα αναπτυχθεί θα έχει προχωρημένες επιλογές προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Θα πρέπει να ενημερώνεται τακτικά και θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου, συμβάλλοντας στην προώθηση των στόχων και των υπηρεσιών που προσφέρονται.
Η ιστοσελίδα της Πράξης θα διατηρείται online για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια μετά τη λήξη της Πράξης. Το όνομα του ιστότοπου θα είναι σύντομο και ευκολομνημόνευτο (σημ. για τις ανάγκες της πράξης, έχει ήδη δεσμευθεί η διεύθυνση www.in-heritage.eu).
Τα στάδια υλοποίησης που προβλέπονται είναι τα ακόλουθα:
(1) Συλλογή / καταγραφή αναγκών - Σχεδίαση της εμπειρίας/διεπαφής χρηστών, της αρχιτεκτονικής, και των υποσυστημάτων και μηχανισμών της ιστοσελίδας - Ανάπτυξη, ολοκλήρωση και δοκιμή της αρχικής έκδοσης της Ιστοσελίδας - Σύνταξη των οδηγιών χρήσης για τους διαχειριστές περιεχομένου - Ενσωμάτωση πρωταρχικών πληροφοριών στο σύστημα -Έλεγχος επιπέδου συμμόρφωσης με τις οδηγίες WCAG 2.0 - Υποβολή έκθεσης σχεδιασμού (με οδηγίες χρήσης) και αξιολόγησης συμμόρφωσης με τις οδηγίες WCAG 2.0 στην Ε.Σ.Α.μεΑ. για παρατηρήσεις - Διορθώσεις (εάν απαιτούνται) - Έγκριση
(2) Δημοσίευση στη διεύθυνση www.in-heritage.eu - Επέκταση, επικαιροποίηση και συντήρηση έως τη λήξη της Πράξης.
(3) Παράδοση. Ο Ανάδοχος, θα πρέπει να παραδώσει στην Ε.Σ.Α.μεΑ., το σύνολο των αρχείων που απαιτούνται για πιθανή επεξεργασία/επέκταση στο μέλλον από την Ε.Σ.Α.μεΑ, καθώς και σχετική έκθεση/δήλωση προσβασιμότητας.
(4) Συντήρηση. Ο Ανάδοχος θα πρέπει σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται παρακάτω να διασφαλίσει τη παροχή τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του συστήματος τουλάχιστον για τρία έτη μετά τη λήξη της Πράξης.

Τεχνικές Προδιαγραφές
Όπως όλα τα αποτελέσματα της Πράξης, θα πρέπει και η ιστοσελίδα να είναι προσβάσιμη για άτομα με αναπηρία εστιάζοντας στις ανάγκες των χρηστών με αναπηρίες - ακουστικές, γνωστικές, νευρολογικές, κινητικές, της ομιλίας και όρασης.
Η ιστοσελίδα, αλλά και όσα περιεχόμενα επιλεχθούν να ενσωματωθούν σε αυτή, θα πρέπει να δημιουργηθούν από και για τα άτομα με αναπηρία με την ενεργή συμμετοχή τους στην υλοποίηση ώστε να διασφαλιστεί η τελική αποδοχή της ιστοσελίδας και η αποφυγή κάθε ψηφιακού αποκλεισμού εκ σχεδιασμού, καθώς και να διασφαλιστεί η διάθεση των προϊόντων αυτών της Πράξης σε όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από τις ικανότητές τους, την ηλικία, την οικονομική κατάσταση, την εκπαίδευση, γεωγραφική θέση, τη γλώσσα, κλπ.
Η ιστοσελίδα θα πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί έτσι ώστε να εξασφαλίζει «καθολική πρόσβαση» (αγγλ. Universal Access), δηλαδή προσβασιμότητα στο ευρύτερο δυνατό φάσμα χρηστών, ανεξάρτητα των όποιων χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων του χρήστη, όπως για παράδειγμα την ηλικία, το κοινωνικό προφίλ, το πολιτιστικό υπόβαθρο, την αναπηρία, κ.λπ. Για τον λόγο αυτό, η ανάπτυξη της ιστοσελίδας θα πρέπει να βασισθεί στις αρχές του «Σχεδιασμού για Όλους» (αγγλ. Design for All), καθώς και σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες ανάπτυξης περιεχομένου για τον Ιστό, συμπεριλαμβανομένου της νέας έκδοσης 2.0 των οδηγιών της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού (W3C) για την Προσβασιμότητα Περιεχομένου του Ιστού (αγγλ. Web Content Accessibility Guidelines, version 2.0 ή αλλιώς WCAG 2.0).
Στις επόμενες παραγράφους προσδιορίζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της ζητούμενης ιστοσελίδας, καθώς και του σχετικού συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Γενικά, η ιστοσελίδα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δίγλωσσή (ελληνικά-αγγλικά) και θα πρέπει να λειτουργεί αυτόνομα και ανεξάρτητα από τα λοιπά συστήματα της Πράξης. Ωστόσο, θα πρέπει να υποστηρίζεται και η μετάβαση σε αυτήν και από τις ιστοσελίδες των δικαιούχων της Πράξης (π.χ., με την παροχή σχετικού συνδέσμου που θα ενσωματωθεί στις ιστοσελίδες όλων των εταίρων).
Οι επιμέρους ιστοσελίδες θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως και βέλτιστα τις ανάγκες πρόσβασης των ομάδων στόχου της Πράξης. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να υποστηρίζεται η δυναμική οργάνωση, δομή και παρουσίαση περιεχομένου, κατάλληλα προσαρμοσμένου στις λειτουργικές απαιτήσεις (διεπαφή-λειτουργικότητα) και ενδιαφέροντα (περιεχόμενο) του χρήστη. Η διάθεση των πληροφοριών θα βασίζεται σε συγκεκριμένα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές των απαραίτητων διεπαφών, ώστε η πληροφορία να είναι προσπελάσιμη από όλες τις κατηγορίες ατόμων των ομάδων στόχου.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η επιλογή της πλατφόρμας και του περιβάλλοντος ανάπτυξης της ιστοσελίδας θα πρέπει να εξασφαλίζει:
• Την υψηλή της απόδοση
• Την αξιοποίηση και συνεργασία με βάσεις δεδομένων
• Την διαθεσιμότητα αυτής
• Τη μεταφερσιμότητά της (αγγλ. portability)

Η πλατφόρμα της ιστοσελίδα; θα πρέπει να υποστηρίζει δυνατότητα διαχείρισης περιεχομένου (content management system - CMS) που θα επιτρέπει τη δημιουργία και διαχείριση του ηλεκτρονικού περιεχομένου με εύκολο και φιλικό τρόπο. Η παροχή προσβάσιμου συστήματος διαχείρισης περιεχομένου και χρηστών της ιστοσελίδας, σύμφωνα με τα πρότυπα που παρουσιάζονται παρακάτω στην ενότητα «Πρότυπα», θεωρείται επίσης σημαντική.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Η αρχιτεκτονική που θα προταθεί για την ιστοσελίδα θα πρέπει να προσφέρει:
• υψηλή διαθεσιμότητα και αξιοπιστία
• ανεξαρτησία από λειτουργικά συστήματα
• ασφάλεια
Η ομάδα υλοποίησης θα πρέπει να παραδώσει σχέδιο της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής και των διαδικασιών για τη διασφάλιση των παραπάνω.

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στην επίτευξη των κατάλληλων επιπέδων διαλειτουργικότητας για την διακίνηση και επαναχρησιμοποίηση της πληροφορίας που θα αποθηκεύει και επεξεργάζεται το σύστημα και οι επιμέρους ηλεκτρονικές υπηρεσίες, από άλλα συστήματα, καθώς και στον τρόπο διασύνδεσης του κόμβου παροχής των ηλεκτρονικών υπηρεσιών με άλλους σχετικούς κόμβους, π.χ., της δημόσιας διοίκησης.

ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Η βασική πρόσβαση στο περιεχόμενο και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του συστήματος θα πρέπει να μπορεί να γίνεται μέσω του διαδικτύου και πιο συγκεκριμένα να απαιτείται η χρήση μόνο ενός φυλλομετρητή ιστού (web browser), ο οποίος θα υπάρχει στον υπολογιστή του χρήστη. Παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη έτσι ώστε η πρόσβαση σε περιεχόμενο και κατάλληλες υπηρεσίες να μπορεί να παρέχεται και μέσω φορητών συσκευών, οι οποίες διαθέτουν μικρότερο μέγεθος οθόνης. Σε αυτές θα πρέπει να γίνεται αυτόματη προσαρμογή των λειτουργιών του συστήματος και της διεπαφής του χρήστη.
Επίσης, ειδικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ., ειδοποιήσεις ή υπενθυμίσεις) είναι επιθυμητό να μπορούν να παρέχονται και μέσω εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας, για την άμεση ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, π.χ. μέσω e-mail ή/και SMS σε κινητά τηλέφωνα, και να μπορούν να παράγονται αυτόματα από το ίδιο το σύστημα.

ΠΡΟΤΥΠΑ
Για τον σχεδιασμό της διεπαφής του χρήστη, προτείνεται να ληφθούν υπόψη διεθνώς αναγνωρισμένες σχετικές οδηγίες και πρότυπα, συμπεριλαμβανομένου των οδηγιών που ορίζονται από το σχετικό διεθνές πρότυπο ISO 9241, Μέρος 10 (1994α) και Μέρος 14 (1994γ). Ως προς τις διενέργειες για τον προσδιορισμό και την ανάλυση απαιτήσεων ευχρηστίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη ποιότητα αυτών, προτείνεται να ακολουθηθεί το σχετικό πλαίσιο που ορίζει το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 9241, Μέρος 11 (1994β).
Επιπλέον, η ιστοσελίδα θα πρέπει να σχεδιαστεί βάσει διεθνών προτύπων και κανόνων για την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών.
Κατ' ελάχιστο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα πρότυπα και οι διεθνείς προδιαγραφές της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web Consortium - W3C) για χρήση έγκυρου κώδικα XHTML, HTML, και CSS.
Προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της ιστοσελίδας, η κατασκευή αυτών θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις ελέγξιμες «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού» έκδοση 2.0 της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού W3C (διαθέσιμες και με τη μορφή προτύπου ISO/IEC 40500:2012), τουλάχιστον στο μεσαίο επίπεδο «ΑA» (WCAG 2.0, level AA).
Το υποσύστημα διαχείρισης περιεχομένου της Ιστοσελίδας θα είναι και αυτό προσβάσιμο, σύμφωνα με τις Οδηγίες Προσβασιμότητας για Εργαλεία Συγγραφής, έκδοση 2.0 (Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0) του W3C.
Η ιστοσελίδα θα πρέπει να υποστηρίζει και πρόσβαση μέσω φορητών συσκευών τηλεφώνου και tablets (iPhone, iPad, Android, Blackberry) σύμφωνα με κατάλληλες πρακτικές.

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ - ΕΥΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην προώθηση της ιστοσελίδα και τη βελτιστοποίηση για τις Μηχανές Αναζήτησης (αγγλ. Search Engine Optimisation ή αλλιώς SEO), διότι για την αληθινή επιτυχία μιας ιστοσελίδας, προϋπόθεση είναι:
• να αποκτήσει η ιστοσελίδα πολλούς επισκέπτες
• να έχει τους σωστούς επισκέπτες, δηλαδή άτομα στα οποία πραγματικά στοχεύει
• να έλκει ένα ικανοποιητικό ποσοστό επισκεπτών, το οποίο να αφιερώνει τον απαιτούμενο χρόνο στην ιστοσελίδα και να ολοκληρώνει επιτυχώς τις διαδικασίες για τις οποίες έχει σχεδιαστεί η ιστοσελίδα, είτε πρόκειται για ενημέρωση, εγγραφή, συμπλήρωση μιας φόρμας επικοινωνίας, κ.ο.κ.

ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ
Το σχεδιαζόμενο σύστημα χαρακτηρίζεται από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που έχει για υψηλό επίπεδο χρηστικότητας στην οργάνωση και παρουσίαση των ψηφιακών περιεχομένων και υπηρεσιών που θα παρέχει. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη κατά τον σχεδιασμό, τις διαφορετικές ομάδες χρηστών και επομένως τους διαφορετικούς τρόπους εκπλήρωσης της παρεχόμενης λειτουργικότητας χωρίς να μειώνεται η χρηστικότητα των εφαρμογών. Κρίνεται ότι ο σχεδιασμός των εφαρμογών με βασική αρχή την επίτευξη υψηλής χρηστικότητας και εργονομίας είναι κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας της Πράξης. Η λογική / λειτουργική πληρότητα των εφαρμογών δεν αποτελεί από μόνη της ικανή συνθήκη για επιτυχή λειτουργία του συστήματος, αλλά οφείλει να συνυπάρχει με μία διεπαφή (ή διεπαφές) που επιτρέπει σε χρήστες ελάχιστα εξοικειωμένους με δικτυακές εφαρμογές να διεκπεραιώσουν τις συναλλαγές τους με ευκολία.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
Οι χρήστες – επισκέπτες της ιστοσελίδας μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων, άτομα που για διάφορους λόγους έχουν δυσκολία ή αδυνατούν πλήρως, προσωρινά ή μόνιμα:
• να δουν, να ακούσουν, να μιλήσουν ή να κινηθούν, και κατ' επέκταση, να επεξεργαστούν κάποιες πληροφορίες τόσο εύκολα, όσο ο μέσος χρήστης,
• να διαβάσουν ή να καταλάβουν ένα κείμενο ή
• να χειριστούν το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι.

Για τα άτομα με αναπηρία, η προσβασιμότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι δημιουργεί ίσες ευκαιρίες και καθιστά τον Ιστό ένα εν δυνάμει βασικό κομμάτι επικοινωνίας ή αναβάθμισης της ποιότητας ζωής τους.
Επιπλέον, η προσβασιμότητα μιας ιστοσελίδας είναι σημαντική, γιατί αυτόματα μπορεί το περιεχόμενό της να γίνει διαθέσιμο σ' ένα ευρύτερο κοινό όπως για παράδειγμα:
• άτομα που διαθέτουν αργή σύνδεση δικτύου ή οθόνη (π.χ., του H/Y) η οποία είναι σχετικά μικρή,
• άτομα που ασχολούνται συγχρόνως και με κάτι άλλο ή άτομα που εργάζονται σε παράδοξες και αντίξοες συνθήκες εργασίας (π.χ. σε θορυβώδες περιβάλλον, σε πολύ φωτεινό ή σκοτεινό χώρο),
• άτομα που χρησιμοποιούν «εναλλακτικά» λειτουργικά συστήματα ή παλιές εκδόσεις φυλλομετρητών Παγκόσμιου Ιστού, κλπ.

Συνεπώς, η ιστοσελίδα θα πρέπει να σχεδιαστεί βάσει διεθνών προτύπων και πρακτικών, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβαση στο μέγιστο δυνατό αριθμό χρηστών του Ιστού, ανεξάρτητα από:
• το είδος της συσκευής μέσω της οποίας ο χρήστης επισκέπτεται τις ιστοσελίδες (notebook, laptop, PDA, προσωπικός υπολογιστής ή συσκευή κινητής τηλεφωνίας, κλπ.)
• τον πλοηγό και την έκδοση του πλοηγού που έχει επιλέξει ο χρήστης για την πρόσβασή του στο Διαδίκτυο (Internet Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome, κλπ.)
• τις όποιες υποστηρικτικές τεχνολογίες μπορεί να έχουν ανάγκη και να χρησιμοποιούν οι επισκέπτες, όπως αναγνώστες οθόνης, ειδικές συσκευές εισόδου, εφαρμογές μεγέθυνσης, κλπ.
• την αναπηρία ή πρόβλημα του χρήστη, όπως μειωμένη όραση, αχρωματοψία, ή άλλα προβλήματα όρασης, κλπ.

Όπως προαναφέρθηκε στα ανοικτά πρότυπα, το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της ιστοσελίδας θα πρέπει να αναπτυχθεί έτσι ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμο από αυτά. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να υιοθετηθούν οι οδηγίες του W3C/WAI (βλ. παρ. ΠΡΟΤΥΠΑ) όσον αφορά την προσβασιμότητα σε διαδικτυακό περιεχόμενο, υπηρεσίες και λειτουργικά περιβάλλοντα, εξυπηρετώντας έτσι άτομα με αναπηρία και άλλες ειδικές κατηγορίες πληθυσμού.
Θα συνεκτιμηθεί η ενσωμάτωση προηγμένων λειτουργιών στην ιστοσελίδα, οι οποίες θα προσφέρουν βελτιστοποίηση των επιπέδων ευκολίας πρόσβασης, ευχρηστίας και υποκειμενικής ικανοποίησης για το ευρύτερο δυνατό φάσμα χρηστών και συνθηκών χρήσης.
Τέλος, σημειώνεται ότι για τη διεπαφή του χρήστη, στο σύνολο των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, θα πρέπει να υποστηρίζεται πολυγλωσσία με στόχο την δυνατότητα πρόσβασης από κοινότητες αλλοδαπών. Ειδικότερα, πέραν της Ελληνικής γλώσσας, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται και στην Αγγλική γλώσσα.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει την προσβασιμότητα του ψηφιακού περιεχομένου της ιστοσελίδας σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της ομάδας στόχου στην οποία απευθύνεται η Πράξη, συμπεριλαμβανομένου μέσω της παροχής εναλλακτικών προσβάσιμων μορφών όπου είναι απαραίτητο. Ο Υποψήφιος θα πρέπει να προσδιορίσει τη διαδικασία και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για τη μετατροπή και ανάρτηση των περιεχομένου στην ιστοσελίδα.
Η παροχή επιπλέον προσβάσιμων εναλλακτικών ψηφιακών λύσεων για περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία που παρουσιάζουν ειδικότερες απαιτήσεις πρόσβασης (π.χ., για άτομα με συγκριμένα προβλήματα όραση) είναι επιθυμητές. Οι μέθοδοι, οι τεχνικές, τα εργαλεία και τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι εκσυγχρονισμένα και να εναρμονίζονται πλήρως με διαδομένες καλές πρακτικές, ιδιαίτερα με αυτές της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού (W3C).
Ο Υποψήφιος, θα πρέπει να προσδιορίσει κατ' ελάχιστον τα εξής:
• τις προδιαγραφές μετατροπής του περιεχόμενου σε εναλλακτικές προσβάσιμες μορφές για διάφορες αναπηρίες και συνθήκες χρήσης,
• τις ενέργειες ελέγχου και πιστοποίησης της προσβασιμότητας και της καταλληλότητας των παραγόμενων αρχείων, και
• τυχόν προβλέψεις και εργαλεία για μετατροπή και ανάρτηση των εναλλακτικών μορφών στην ιστοσελίδα του Έργου.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η κατασκευή προσβάσιμων ιστοσελίδων, για παράδειγμα ιστοσελίδων που συμμορφώνονται με τις σχετικές Οδηγίες της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού, απαιτεί κατάρτιση, συστηματική προσέγγιση, και αφοσίωση στις αρχές καθολικής πρόσβασης και ίσων ευκαιριών. Όμως, σε πολλές περιπτώσεις, παρόλη την αγνή πρόθεση των κατασκευαστών, στο βωμό της προσβασιμότητας θυσιάζεται η αισθητική της ιστοσελίδας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει εμπειρία και να είναι σε θέση να συνδυάσει τις παραπάνω αρχές και απαιτήσεις με σχεδίαση υψηλής και σύγχρονης αισθητικής.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κατά το σχεδιασμό, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να δρομολογήσει τις κατάλληλες δράσεις για:
• την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογών, μέσων και υποδομών
• την προστασία της ακεραιότητας και της παροχής των πληροφοριών
• την προστασία των προς επεξεργασία και αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων

Θα πρέπει να αναζητηθούν και να εντοπιστούν με μεθοδικό τρόπο τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα και οι οργανωτικο-διοικητικές διαδικασίες.
Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών μέτρων ασφαλείας του Έργου, η ομάδα υλοποίησης θα πρέπει να λάβει υπόψη της:
• το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ. προστασία των προσωπικών δεδομένων)
• τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις
• τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της ασφάλειας
• τα επαρκέστερα διατιθέμενα προϊόντα λογισμικού και υλικού
• τυχόν διεθνή de facto ή de jure σχετικά πρότυπα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, καθώς για διάρκεια τουλάχιστον τρία (3) ετών από τη λήξη της Πράξης. Στόχος των υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης είναι η άμεση βοήθεια στη χρήση των εφαρμογών, του διαχειριστικού συστήματος, η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του λογισμικού, η άμεση ανταπόκριση του Αναδόχου σε αναγγελίες προβλημάτων και η άμεση αποκατάσταση των βλαβών.
Η αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού/ διαχειριστικού και των εφαρμογών θα πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του Αναδόχου για τη διαθεσιμότητα που καθορίζεται στη συνέχεια.
Η απόκριση του Αναδόχου σε περίπτωση βλάβης θα είναι:
• Εφόσον η ειδοποίηση έγινε εντός Κανονικών Ωρών Κάλυψης ΚΩΚ (10:00-17:00), μέσα σε 48 ώρες από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης.
• Εφόσον η ειδοποίηση έγινε εκτός ΚΩΚ, σε 48 ώρες με την έναρξη της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

Ως Χρόνος απόκρισης ορίζεται ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή λήψης μιας αναγγελίας βλάβης από τον Ανάδοχο μέχρι τη χρονική στιγμή της έναρξης αντιμετώπισης του προβλήματος από τους χώρους του Αναδόχου (remote). Ως Χρόνος αποκατάστασης κάθε βλάβης λογίζεται ο αριθμός των ωρών από την αναγγελία της βλάβης έως την επαναφορά του συστήματος σε κανονική λειτουργία. Ο Μέγιστος Χρόνος Αποκατάστασης Βλάβης, ορίζεται στις 72 ώρες.

Προϋπολογισμός των ζητούμενων υπηρεσιών

α/α

Υπηρεσία

Παραδοτέο της Πράξης

Π/Υ
άνευ ΦΠΑ

ΦΠΑ

Π/Υ
με ΦΠΑ

1

Δημιουργία υλικού δημοσιότητας της Πράξης IN-HERITAGE

2.3.2

8.064,52 €

1.935,48 €

10.000,00 €

2.

Ανάπτυξη ιστοσελίδας της Πράξης IN-HERITAGE

2.3.3

€ 10.080,64

2419,35 €

12.499,99€

Συνολικός Π/Υ της Σύμβασης

18.145,16 €

4.354,83 €

22.499,99 €

Παραδοτέα – Χρονοδιάγραμμα

Παραδοτέο

Υπηρεσία

Παράδοση

1.α Λογότυπο/οπτική ταυτότητας της Πράξης, Αφίσα προβολής της Πράξης, Ενημερωτικό φυλλάδιο της Πράξης σε εναλλακτικές προσβάσιμες μορφές

1. Δημιουργία υλικού δημοσιότητας της Πράξης IN-HERITAGE

Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

1.β Προωθητικό βίντεο με τα αποτελέσματα της Πράξης και Προωθητικό USB stick της Πράξης

1. Δημιουργία υλικού δημοσιότητας της Πράξης IN-HERITAGE

Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης[1]

2.α Αρχική έκδοση της ιστοσελίδας της Πράξης σε λειτουργία

2. Σχεδίαση, ανάπτυξη και διαχείριση αποκλειστικής ιστοσελίδας της Πράξης, προσβάσιμης στα άτομα με αναπηρία (στα ελληνικά και αγγλικά)

Ένα (1) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης

2.β Τελική έκδοση της ιστοσελίδας της Πράξης

2. Σχεδίαση, ανάπτυξη και διαχείριση αποκλειστικής ιστοσελίδας της Πράξης, προσβάσιμης στα άτομα με αναπηρία (στα ελληνικά και αγγλικά)

Τον τελευταίο μήνα της Σύμβασης

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου είναι δεκαοχτώ μήνες (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με ενδεχόμενη παράταση στην περίπτωση παράτασης της Πράξης «IN-HERITAGE», χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου.

3. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
3.1 Στη Πρόσκληση μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε μία μόνο κοινοπραξία / ένωση.
Τα παραπάνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, θα πρέπει να διαθέτουν ικανότητες και εμπειρία για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων. Ειδικότερα θα πρέπει να διαθέτουν:
• Αποδεδειγμένη εμπειρία στη δημιουργία υλικού δημοσιότητας και επικοινωνάις για συγχρηματοδοτούμενα έργα
• Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη προσβάισμων ιστοτόπων σύμφωνα με τις οδηγίες WCAG 2.0 (επίπεδο συμμόρφωσης ΑΑ και άνω)
• Αποδεδειγμένη εμπειρία στη μεταγραφή εντύπων/εγγράφων σε εναλλακτικές μορφές προσβάσιμες για διάφορους τύπους χρήστών με αναπηρία (προσβάσιμο Word, προσβάσιμο PDF, ακουστική μορφή, LargePrint, μορφές έτοιμες προς εκτύπωση Μπράιγ κ.λπ.).

3.2 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
3.2.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42) και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),
2) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,
3) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103),
4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α' 103,
5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139
6) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις,(1) έως (6), η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

3.2.2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία,
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.
Οι περ. α' και β' παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.
Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
3.2.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α' 93) περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προς απόδειξη τις μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού,
(η) εάν επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο εξ παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.
3.2.4. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
3.2.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3.2.1, και στην παράγραφο 3.2.3, εκτός από την περ. β' αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
3.2.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
3.2.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του οριζόντιου αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Όλες οι παραδόσεις των αντικειμένων της σύμβασης, διενεργούνται όπου είναι δυνατών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο καθώς και σε ταχυδρομική διεύθυνση που θα δηλωθεί από την Ε.Σ.Α.με.Α.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
Οι πληρωμές θα ακολουθούν την κατά τμήματα παράδοση του έργου από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις επιμέρους τιμές στην Αναλυτική Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, μετά από την παραλαβή των παραδοτέων από την αρμόδια Επιτροπή και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμά τους στην Παράγραφο 1 της παρούσας, τα οποία θα εγκρίνονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του Ν.4412/16.
Καθώς το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο Πράξης IN-HERITAGE η οποία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα–Κύπρος 2014-2020, ρητά θα συμφωνείται στο πλαίσιο της σύμβασης με τον Ανάδοχο ότι ο τελευταίος θα δέχεται ανεπιφύλακτα να αναστέλλεται η πληρωμή του για όσο χρόνο δεν έχουν μεταφερθεί οι απαραίτητες πιστώσεις από το φορέα χρηματοδότησης στην Αναθέτουσα Αρχή.
Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την εκτέλεση και παράδοση του έργου, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει. Η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν.4172/2013.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση και επιλογή του Αναδόχου θα γίνει από την Εκτελεστική Γραμματεία της Ε.Σ.Α.μεΑ, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού που έχει οριστεί με απόφαση της ΕΓ 69/18.06.2021 . Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η βέλτιστη προσφορά βάση τιμής.
Οι προσφορές γίνονται δεκτές και αξιολογούνται μόνο εφόσον αφορούν το σύνολο του έργου.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές κατατίθενται από τους δικαιούμενους συμμετοχής, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, με συμπληρωμένο τον παρακάτω Πίνακα της Αναλυτικής Οικονομικής Προσφοράς τους.
Πίνακας: Αναλυτική Οικονομική Προσφορά

Παραδοτέα της Σύμβασης

Ποσό προσφοράς σε €
(χωρίς ΦΠΑ)

Ποσό προσφοράς σε €
(με ΦΠΑ)

Μέγιστη τιμή βάσει της εκτιμώμενη αξίας των Υπηρεσιών της Πράξης
(με ΦΠΑ)

1.α Λογότυπο/οπτική ταυτότητας της Πράξης, Αφίσα προβολής της Πράξης, Ενημερωτικό φυλλάδιο της Πράξης σε εναλλακτικές προσβάσιμες μορφές

   

40,80% του Π/Υ της 1ης Υπηρεσίας, ήτοι 4.080,00 €

1.β Προωθητικό βίντεο με τα αποτελέσματα της Πράξης και Προωθητικό USB stick της Πράξης

   

59,20% του Π/Υ της 1ης Υπηρεσίας, ήτοι € 5.920,00 €

2.α Αρχική έκδοση της ιστοσελίδας της Πράξης σε λειτουργία

   

40% της αξίας της 2ης Υπηρεσίας, ήτοι 5.000,00 €

2.β Τελική έκδοση της ιστοσελίδας της Πράξης

   

60% της αξίας της 2ης Υπηρεσίας, ήτοι 7.499,99 €

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ

   

22.499,99 €

Με την προσφορά υποβάλλονται και στοιχεία κατά την κρίση του Αναδόχου, από τα οποία να προκύπτει η ικανότητα και εμπειρία του στην υλοποίηση των δράσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους με τους εξής τρόπους:
α) Καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
β) Αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, ΤΚ 16341. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, ΤΚ 16341 μέχρι την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στον προορισμό τους. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

Προθεσμία κατάθεσης φακέλων προσφορών:
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης φακέλων προσφορών ορίζεται η 13η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00.

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία της Ε.Σ.Α.μεΑ, κο Μαγκλή Αθανάσιο τηλ.: 210 9949837, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00 έως 16:00.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. (www.esamea.gr) στις 02/09/2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Γ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.ΜΕ.Α

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

 


[1] με ενδεχόμενη παράταση στην περίπτωση παράτασης της Πράξης «IN-HERITAGE»


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis