Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

2.9.2021: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Interreg Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Προσβάσιμη φύση και πολιτισμός-Αειφόρος Τουρισμός» με ακρωνύμιο «IN-HERITAGE»

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ε.Σ.Α.μεΑ. (Ν.Π.Ι.Δ.) στο πλαίσιο της Πράξης «Προσβάσιμη φύση και πολιτισμός-Αειφόρος Τουρισμός» με ακρωνύμιο «IN-HERITAGE» (MIS:5050132) που υλοποιείται μέσω του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα–Κύπρος 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη:

interegg

α) Σύμβαση Επιδότησης της Πράξης υπ’ αρ. 5050132

β) τo Σύμφωνο Συνεργασίας που υπογράφθηκε στις 20/04/2021 μεταξύ των Δικαιούχων της Πράξης, και

γ) την αριθμό 69/18.06.2021 απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας,

απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών υποστήριξης της Συνομοσπονδίας στο έργο της ως Δικαιούχος της Πράξης.

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ:

Ο Δήμος Ρεθύμνης με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), εκ μέρους της ελληνικής πλευράς και ο Δήμος Αγίας Νάπας με τον Δήμο Σωτήρας, εκ μέρους της κυπριακής πλευράς υλοποιούν την Πράξη «Προσβάσιμη Φύση και Πολιτισμός-Αειφόρος Τουρισμός», με ακρωνύμιο «IN-HERITAGE» (MIS:5050132), η οποία έχει εγκριθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής ΣυνεργασίαςInterreg Ελλάδα–Κύπρος 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Η Πράξη IN-HERITAGE αφορά στη βελτίωση της προσβασιμότητας σε φυσικούς και πολιτιστικούς χώρους στους τρεις δήμους, στην ανάδειξη και προώθηση των χώρων αυτών και στην ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και εργαλείων με στόχο τον τουρισμό για όλους. Η διασυνοριακή περιοχή, και ιδιαίτερα οι τρεις δήμοι Ρεθύμνου, Αγίας Νάπας κ Σωτήρας, αποτελούν δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς με εξαιρετικά φυσικά κ πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Με δεδομένη την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος, τη χρονική επέκταση της τουριστικής περιόδου και τη διεύρυνση του μεριδίου της τουριστικής αγοράς που κατέχουν, οι τρεις δήμοι επιδίδονται συστηματικά σε προσπάθεια προσέλκυσης νέων κατηγοριών επισκεπτών, όπως είναι για παράδειγμα τα άτομα γ’ ηλικίας και τα άτιμα με αναπηρία ή/και μειωμένη κινητικότητα.

Η Πράξης περιλαμβάνει:

 • παρεμβάσεις βελτίωσης της προσβασιμότητας σε επιλεγμένους φυσικούς και πολιτιστικούς χώρους των τριών δήμων και δημιουργία προσβάσιμων χαρτών και πληροφοριακών μακετών που θα τοποθετηθούν στους αντίστοιχους χώρους,
 • δράσεις προώθησης και προβολής των προσβάσιμων τουριστικών προορισμών μέσω υλικού δημοσιότητας, προσβάσιμης ιστοσελίδας και εργαστηρίων ενημέρωσης,
 • ανάπτυξη κοινού στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη του «προσβάσιμου τουρισμού»,
 • δημιουργία οδηγού προβολής των εμβληματικών προσβάσιμων σημείων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των δύο νησιών,
 • διαμόρφωση προτεινόμενων προσβάσιμων τουριστικών πακέτων και διαδρομών,
 • ανάπτυξη κοινού συστήματος αξιολόγησης της προσβασιμότητας και διάθεσης σήματος «Προσβάσιμος σε όλους χώρος φυσικής ή/και πολιτιστικής κληρονομίας» και
 • δράσεις εκτός διασυνοριακής περιοχής για την μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.
 1. 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:
 2. 2.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 3. 3.ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά στη σύναψη σύμβασης για:

(α) Την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη διαχείριση και τον συντονισμό της Πράξης “IN-HERITAGE” (σε ‘τοπικό’ επίπεδο, δηλ. για την Ε.Σ.Α.μεΑ.), καθ’ όλη τη διάρκεια της Πράξης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραδοτέου «1.3.2. – Διαχείριση και συντονισμός Πράξης». Λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου και του διασυνοριακού χαρακτήρα της Πράξης, ο Ανάδοχος, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία στην οικονομική, διοικητική υποστήριξη διασυνοριακών έργων, θα αναλάβει να υποστηρίξει την Ε.Σ.Α.μεΑ. σε ζητήματα διαχείρισης (projectmanagement). Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος καλείται να παρέχει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για την ορθή διοικητική διεκπεραίωση των υποχρεώσεων της Ε.Σ.ΑμεΑ. ως Δικαιούχος της Πράξης, δηλαδή να υποστηρίξει το έργο της ‘τοπικής’ ομάδας διαχείρισης της Πράξης, η οποία θα συσταθεί από τα στελέχη της Συνομοσπονδίας (Διαχειριστής/Project Manager, Οικονομικός Διαχειριστής/Financial Manager και Υπεύθυνος Γραμματειακής & τεχνικής υποστήριξης) και να συμβάλει στην παρακολούθηση της πορείας της Πράξης, στην προετοιμασία διαγωνισμών της Πράξης, στην παρακολούθηση των συμβάσεων με τους αναδόχους, στην παραλαβή παραδοτέων, στην προετοιμασία αναφορών προόδου (progressreports) και στην προετοιμασία αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών (firstlevelcontrol - FLC). Ο Ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να παρίσταται σε όσες συναντήσεις των Δικαιούχων της Πράξης του ζητηθεί από τον Δικαιούχο και τουλάχιστον σε μια συνάντηση στο Ρέθυμνο και μια στην Κύπρο (Αγία Νάπα ή Σωτήρα), με την υποχρέωση να καλύπτει από την αμοιβή του τυχόν έξοδα της μετακίνησης, διαμονής και διατροφής του.

(β) Την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων για την προετοιμασία και υλοποίηση δύο (2) φυσικών συναντήσεων των Δικαιούχων της Πράξης στην Αθήνα (έδρα της Ε.Σ.Α.μεΑ.), οι οποίες θα είναι διήμερες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραδοτέου «6.3.2 - Διοργάνωση συναντήσεων (Αθήνα)». Ειδικότερα, ο Ανάδοχος του Έργου καλείται να αναλάβει τον προγραμματισμό, την προετοιμασία, την επικοινωνία με τους Δικαιούχους, την παροχή υποστήριξης κατά τη διάρκεια των συναντήσεων (γραμματεία υποδοχής, διερμηνέα νοηματικής, διευκολυντής-υπεύθυνος για τη τήρηση των πρακτικών της συνάντησης και τη λήψη φωτογραφιών), τις δαπάνες της κάθε εκδήλωσης (1 coffee break ανά ημέρα συνάντησης, 1 ελαφρύ lunchbreakανά συνάντηση και 1 δείπνο ανά συνάντηση για όλους τους συμμετέχοντες, 8-10 άτομα ανά συνάντηση).

Προϋπολογισμός των ζητούμενων υπηρεσιών

α/α

Υπηρεσία

Παραδοτέο της Πράξης

Π/Υ
άνευ ΦΠΑ

ΦΠΑ

Π/Υ
με ΦΠΑ

(α)

Συμβουλευτική & διοικητική υποστήριξη της Ε.Σ.Α.μεΑ. για τη διαχείριση/ παρακολούθηση της Πράξης

1.3.2

6.451,61 €

1.548,39 €

8.000,00 €

(β)

Διοργάνωση δύο (2) φυσικών συναντήσεων των Δικαιούχων της Πράξης στην Αθήνα

6.3.2

1.129,03 €

270,97 €

1.400,00 €

Συνολικός Π/Υ της Σύμβασης

7.580,64 €

1.819,36 €

9.400,00 €

Παραδοτέα – Χρονοδιάγραμμα

Παραδοτέο

Υπηρεσία

Παράδοση

Π.α Σχέδια της συμβολής (input) της Ε.Σ.Α.μεΑ. στις εξαμηνιαίες αναφορές προόδου της Πράξης (δύο ανά έτος)

(α)

Κάθε Ιούλιο και Ιανουάριο, πριν τις 10 του μηνός

Π.β Πρακτικά-Υλικό αποδελτίωσης των φυσικών συναντήσεων των Δικαιούχων της Πράξης στην Αθήνα

(β)

5 εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη κάθε συνάντησης

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου είναι δεκαοχτώ μήνες (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με ενδεχόμενη παράταση στην περίπτωση παράτασης της Πράξης «IN-HERITAGE”, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου.

3.1 Στη Πρόσκληση μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε μία μόνο κοινοπραξία / ένωση.

Τα παραπάνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, θα πρέπει να διαθέτουν ικανότητες και εμπειρία για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων. Ειδικότερα θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων Interreg

3.2 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

3.2.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

 1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42) και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),
 2. ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,
 3. απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103),
 4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α' 103,
 5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139
 6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων).
 7. 4.ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
 8. 5.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
 9. 6.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
 10. 7.ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 11. 8.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις,(1) έως (6), η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

3.2.2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία,

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Οι περ. α' και β' παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.

Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

3.2.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93) περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προς απόδειξη τις μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού,

(η) εάν επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο εξ παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.

3.2.4. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

3.2.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3.2.1, και στην παράγραφο 3.2.3, εκτός από την περ. β’ αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

3.2.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

3.2.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του οριζόντιου αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό.

Όλες οι παραδόσεις των αντικειμένων της σύμβασης, διενεργούνται αποκλειστικά, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σε διεύθυνση που θα δηλωθεί από την Ε.Σ.Α.με.Α.

Τα κείμενα θα παραδίδονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική, επεξεργάσιμη μορφή (π.χ., στους μορφότυπους «docx», «xlsx»).

Οι πληρωμές θα ακολουθούν την κατά τμήματα παράδοση του έργου από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις επιμέρους τιμές στην Αναλυτική Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, μετά από την παραλαβή των παραδοτέων από την αρμόδια Επιτροπή και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμά τους στην Παράγραφο 1 της παρούσας, τα οποία θα εγκρίνονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του Ν.4412/16.

Καθώς το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο Πράξης IN-HERITAGE η οποία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα–Κύπρος 2014-2020, ρητά θα συμφωνείται στο πλαίσιο της σύμβασης με τον Ανάδοχο ότι ο τελευταίος θα δέχεται ανεπιφύλακτα να αναστέλλεται η πληρωμή του για όσο χρόνο δεν έχουν μεταφερθεί οι απαραίτητες πιστώσεις από το φορέα χρηματοδότησης στην Αναθέτουσα Αρχή.

Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την εκτέλεση και παράδοση του έργου, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει. Η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν.4172/2013.

Η αξιολόγηση και επιλογή του Αναδόχου θα γίνει από την Εκτελεστική Γραμματεία της Ε.Σ.Α.μεΑ, κατόπιν εισήγησης του οικονομικού τμήματος. Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η βέλτιστη προσφορά βάση τιμής.

Οι προσφορές γίνονται δεκτές και αξιολογούνται μόνο εφόσον αφορούν το σύνολο του έργου.

Οι προσφορές κατατίθενται από τους δικαιούμενους συμμετοχής, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, με συμπληρωμένο τον παρακάτω Πίνακα της Αναλυτικής Οικονομικής Προσφοράς τους.

Πίνακας: Αναλυτική Οικονομική Προσφορά

Παραδοτέα της Σύμβασης

Ποσό προσφοράς σε €
(χωρίς ΦΠΑ)

Ποσό προσφοράς σε €
(με ΦΠΑ)

Μέγιστη τιμή βάσει της εκτιμώμενη αξίας των Υπηρεσιών της Πράξης
(με ΦΠΑ)

Π.α.1 Σχέδιο της συμβολής (input) της Ε.Σ.Α.μεΑ. στην 1η εξαμηνιαία αναφορά προόδου της Πράξης

   

25% της αξίας της Υπηρεσίας (α), ήτοι 2.000,00 €

Π.α.2 Σχέδιο της συμβολής (input) της Ε.Σ.Α.μεΑ. στην 2η εξαμηνιαία αναφορά προόδου της Πράξης

   

25% της αξίας της Υπηρεσίας (α), ήτοι 2.000,00 €

Π.α.3 Σχέδιο της συμβολής (input) της Ε.Σ.Α.μεΑ. στην 3η εξαμηνιαία αναφορά προόδου της Πράξης

   

25% της αξίας της Υπηρεσίας (α), ήτοι 2.000,00 €

Π.α.4 Σχέδιο της συμβολής (input) της Ε.Σ.Α.μεΑ. στην 4η εξαμηνιαία αναφορά προόδου της Πράξης

   

25% της αξίας της Υπηρεσίας (α), ήτοι 2.000,00 €

Π.β.1 Πρακτικά-Υλικό αποδελτίωσης της 1ης φυσικής συνάντησης των Δικαιούχων της Πράξης στην Αθήνα

   

50% της αξίας της Υπηρεσίας (β), ήτοι 700,00 €

Π.β.2 Πρακτικά-Υλικό αποδελτίωσης της 2ης φυσικής συνάντησης των Δικαιούχων της Πράξης στην Αθήνα

   

50% της αξίας της Υπηρεσίας (β), ήτοι 700,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ

   

9.400,00 €

Με την προσφορά υποβάλλονται και στοιχεία κατά την κρίση του Αναδόχου, από τα οποία να προκύπτει η ικανότητα και εμπειρία του στην υλοποίηση των δράσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους με τους εξής τρόπους:

α) Καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

β) Αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, ΤΚ 16341. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, ΤΚ 16341 μέχρι την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στον προορισμό τους. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

Προθεσμία κατάθεσης φακέλων προσφορών:

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης φακέλων προσφορών ορίζεται η 13η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία της Ε.Σ.Α.μεΑ, κο Μαγκλή Αθανάσιο τηλ.: 210 9949837, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00 έως 16:00.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. (www.esamea.gr) στις 02/09/2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Γ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.ΜΕ.Α

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis