Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Υλοποίηση Δράσεων Συμβουλευτικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Υλοποίηση Δράσεων Συμβουλευτικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης» στο πλαίσιο του Έργου «Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/Νέες με Αναπηρία» με ΚΩΔ. MIS 5073491 Ε.Π «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ». ΑΔΑΜ: 21PROC009023172

Από υποψηφίους αναδόχους τέθηκαν εμπρόθεσμα τα παρακάτω ερωτήματα:
Ερώτημα 1ο
Στο άρθρο 2.2.6 στη σελ. 41 της Διακήρυξης ζητούνται στο πλαίσιο της προτεινομένης Ομάδας Έργου «Διερμηνείς Νοηματικής Γλώσσας». Δεν είναι, όμως, σαφής, ο απαιτούμενος αριθμός καθώς και ο ρόλος των Διερμηνέων που θα συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου. Παρακαλώ́ να μας ενημερώσετε για τον ελάχιστο αριθμό Διερμηνέων που απαιτούνται στην Ομάδα Έργου καθώς και για το ρόλο τους στο Έργο.
Απάντηση:
Οι Διερμηνείς Νοηματικής Γλώσσας στο πλαίσιο της προτεινόμενης Ομάδας Έργου του άρθρου 2.2.6 (σελ. 41 της Διακήρυξης), θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) και θα έχουν ρόλο συντονιστικό και οργανωτικό των Διερμηνέων Νοηματικής Γλώσσας, που θα συμμετέχουν στην υλοποίηση των επιμέρους δράσεων της Πράξης.

Ερώτημα 2ο
Στην παραγρ. 2.4.3.2. της Διακήρυξης (βλ. σελ. 70), υπάρχει υποσημείωση για προσκόμιση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων της Ομάδας Έργου με την υποβολή της τεχνικής προσφοράς. Θα πρέπει μαζί́ με τα βιογραφικά́ σημειώματα να υποβληθούν και οι Υ/Δ των στελεχών της Ομάδας Έργου;
Απάντηση:
Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται στη παράγραφο Β.4.3.2. του άρθρου 2.2.9.2 «Αποδεικτικά Μέσα», προσκομίζονται από τον Προσωρινό Ανάδοχο κατόπιν της Πρόσκλησης Υποβολής Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου του άρθρου 3.2 της Διακήρυξης και με τον τρόπο που αναγράφεται σε αυτό.
Ερώτημα 3ο
Στο επισυναπτόμενο στο διαγωνισμό ευρωπαϊκό έντυπο ΕΕΕΣ σε μορφή αρχείου (xml & pdf):
Α) Στο Μέρος ΙΙΙ του εντύπου στο ερώτημα Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού, δεν ανοίγει η καταχώρηση προς απάντηση των αναγραφόμενων στο κεφ. 2.2.3, παρ. 2.2.3.6 (σελ. 31 της διακήρυξης).
Απάντηση:
Για τη μη ύπαρξη του λόγου αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.6. (προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005), θα πρέπει να απαντήσετε με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλετε μαζί με το ΕΕΕΣ. Η συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 79Α, περί υπογραφής Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης.
Β) Στο Μέρος ΙV του εντύπου στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Α. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, δεν έχουν καταχωρηθεί τα εξής ερώτημα για να δοθούν απαντήσεις:
-Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
-Για συμβάσεις υπηρεσιών: Απαιτείται έγκριση
(σύμφωνα με τα ζητούμενα κριτήρια στο κεφ. 2.2.4 (σελ. 34-35 της διακήρυξης)
Απάντηση:
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Για δηλωθεί ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις της παραγράφου 2.2.4 Καταλληλόλητα Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, θα πρέπει να υποβάλλετε με το ΕΕΕΣ συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση. Η συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 79Α, περί υπογραφής Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης.
Γ. Στο Μέρος ΙV του εντύπου στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, δεν είναι καταχωρημένα τα εξής ερωτήματα προς απάντησή τους:
-Τεχνικός εξοπλισμός και μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας
&
-Μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό
{για να δηλωθούν οι τεχνικές και ποιοτικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα 1 του με Αριθ. Πρωτ. : 79732/27-7-2020 εγγράφου της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ) / Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) με θέμα: Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) και των σχετικών αναφερόμενων του με Αριθ.Πρωτ.:102768/1.10.2020 εγγράφου της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ) / Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) με θέμα: Διευκρινιστικές ερμηνευτικές οδηγίες εφαρμογής της εγκυκλίου με αρ.πρωτ.: 79732/27-7-2020 «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)»} και σύμφωνα με κεφ. 2.2.6 'Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα', σελ. 35-37 της διακήρυξης.
Απάντηση:
Για να δηλωθεί ότι πληρούνται οι τεχνικές και ποιοτικές προδιαγραφές που προσδιορίζονται στο Παράρτημα 1 του με Αριθ. Πρωτ. : 79732/27-7-2020 εγγράφου της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ) / Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ), θα πρέπει να υποβάλλετε μαζί με το ΕΕΕΣ συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση. Η συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 79Α, περί υπογραφής Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης.
Δ. Έχει συμπεριληφθεί στο Μέρος ΙV του εντύπου στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ το ερώτημα: 'Αριθμός διευθυντικών στελεχών' με αναφορά για συμπλήρωση για 3 έτη. Όμως το ερώτημα αυτό δεν αντιστοιχεί με κάποιο ζητούμενο στα κεφάλαια της διακήρυξης. Απαιτείται η απάντησή του ή δεν απαιτείται να απαντηθεί?
Απάντηση:
Δεν απαιτείται να απαντηθεί.
Το παρόν θα αναρτηθεί στη σελίδα του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και θα κοινοποιηθεί μέσω του Συστήματος Επικοινωνίας στα νομικά και φυσικά πρόσωπα που υπέβαλλαν ερωτήματα για τον διαγωνισμό.
Για την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης, Παραλαβής Προσφορών
Η Πρόεδρος
Ν. Αποστολάκη


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis