Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

16.9.2021:ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "Παροχή υπηρεσίας χρήσης δυο (2) οχημάτων"

Παροχή υπηρεσίας χρήσης δυο (2) οχημάτων με τη μέθοδο της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) (χωρίς δικαίωμα εξαγοράς) για είκοσι πέντε (25) μήνες στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας (Π.Ε.14) «Ενοικίαση αυτοκινήτων» του Υποέργου (1) «Καταπολέμηση των Διακρίσεων και Προώθηση των Ίσων Ευκαιριών» της Πράξης «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 'ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ'» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» με κωδικό ΟΠΣ 5071337. ΑΔΑΜ: 21PROC009175123

eespaaaaa

Από υποψήφιο ανάδοχο τέθηκαν εμπρόθεσμα τα παρακάτω επτά (7) ερωτήματα:

Ερώτημα 1ο
Σελ 23 B4.3.2 γίνεται λόγος περί κατάθεσης Υπεύθυνης Δήλωσης βάση της οποίας ο νόμιμος εκπρόσωπος δηλώνει ότι αποδεχομαστε να συμμετάσχουμε στην ομάδα Έργου του υποψηφίου και να εργαστούμε στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας αρχής και όπου αλλού μας ζητηθεί για όλο το χρονικό διάστημα απασχόλησης μας στο έργο εφόσον κηρυχθούμε Ανάδοχοι. Παρακαλούμε διευκρινίστε μας αν πράγματι απαιτείται η παρουσία κάποιου εργαζόμενου μας στον χώρο σας πέραν του Key Account Manager ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για οτιδήποτε αφορά την μίσθωση των οχημάτων (Παραλαβή, παράδοση, τιμολόγηση, συντήρηση, τυχόν ζημιές κλ) αλλά θα έχει ως έδρα του την εταιρεία Style Rentals IKE.
Απάντηση:
Δεν απαιτείται η προσκόμιση υπευθύνων δηλώσεων της παραγράφου Β.4.3.2, παρά μόνο στη περίπτωση ανάθεσης τμήματος του έργου σε υπεργολάβο.
Ερώτημα 2ο
Στην Σελ 23 B4.3.2 παράγραφος 2 γίνεται λόγος περί μη απαίτησης ψηφιακών υπογραφών των υπεύθυνων δηλώσεων ούτε η νόμιμη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους και ότι επισυνάπτονται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου PDF στο φάκελο προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3 της παρούσας και υπογράφονται και με ψηφιακή υπογραφή από τον προσφέρονται.
a) Παρακαλούμε ενημερώστε μας για το που ακριβώς βρίσκονται οι ηλεκτρονικές Υπεύθυνες Δηλώσεις?
b) Παρακαλούμε ενημερώστε μας αν είστε οκ να εκδοθούν οι Υπεύθυνες Δηλώσεις μεσω Gov?
c) Παρακαλούμε ενημερώστε για το πως απαιτείται να είναι υπογεγραμμένη η οικονομική προσφορά . Αρκεί να σφραγιστεί και υπογραφεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο?

Απάντηση:
Στη παράγραφο Β.4.3.2 εκ παραδρομής αναφέρεται η παράγραφος 2.4.3, αντί του ορθού 2.4.4.
α) Δεν απαιτείται η προσκόμιση υπευθύνων δηλώσεων της παραγράφου Β.4.3.2, παρά μόνο στη περίπτωση ανάθεσης τμήματος του έργου σε υπεργολάβο.
β)Επιτρέπεται η προσκόμιση υπευθύνων δηλώσεων μέσω .gov.
γ) Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να φέρει τη σφραγίδα του οικονομικού φορέα και να είναι υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του.

Ερώτημα 3ο
Στη Σύμβαση Άρθρο 3 Παράγραφος 4 αναφέρει ότι ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει στην Αναθέτουσα αρχή στοιχεία αντίστοιχα της πορείας του φυσικού αντικειμένου του έργου. Παρακαλώ ενημερώστε μας τι ακριβώς στοιχεία απαιτούνται.
Απάντηση:
Ενδεικτικά θα πρέπει να υποβάλει ο ανάδοχος έκθεση αναφοράς σε περίπτωση βλάβης, αντικατάσταση οχήματος, κ.λπ.
Ερώτημα 4ο
Στη Σύμβαση Άρθρο 8 αναφέρει ότι ο Ανάδοχος συμφωνεί και δεχεται ανεπιφύλακτα να αναστέλλεται η πληρωμή του γιά όσο χρόνο δεν έχουν μεταφερθεί οι απαραίτητες πιστώσεις από τον φορέα χρηματοδότησης του προγράμματος.
Παρακαλούμε όπως μας δώσετε μία τάξη μεγέθους καθυστέρησης.
Υπάρχει περίπτωση π.χ. να μην πραγματοποιηθεί η πληρωμή μετα τους έξι πρώτους μήνες?
Απάντηση:
Δεν μπορεί να προσδιοριστεί.
Ερώτημα 5ο
Στην σύμβαση Άρθρο 8 (σελ 70) υπάρχει αναφορά σε εγγυητική επιστολή προκαταβολής.
Παρακαλούμε διευκρινίστε μας αν εννοείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής και αν ναι τι ποσού?
Απάντηση:
Δεν αναφέρεται εγγυητική επιστολή προκαταβολής στο Άρθρο 8 του σχεδίου σύμβασης. Επίσης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν προβλέπεται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Προβλέπεται μόνο εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης στη παράγραφο 4.1 της διακήρυξης.
Ερώτημα 6ο
Στα τεχνικά χαρακτηριστικά ζητάτε το όχημα να διαθέτει εφεδρικό τροχό.
Τα καινούργια οχήματα δεν φέρουν πλέον εφεδρικό τροχό αλλά έχουν kit επισκευής.
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν είναι λόγος απόρριψης της προσφορά μας.
Απάντηση:
Η προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της διακήρυξης.

Ερώτημα 7ο
Για την Συμπλήρωση του απαιτούμενου ΕΕΕΣ παρακαλούμε υποδείξτε μας το link ανάρτησης του αρχείου σε ΧΜL μορφή ώστε μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας eEEEΣ να μπορούμε να σας το υποβάλλουμε.
Απάντηση:
Μπορείτε να το αναζητήσετε στο παρακάτω link:
https://www.esamea.gr/projects-tenders/calls/5336-8-92021-anakoinosi-gia-ton-synoptiko-diagonismo-gia-to-ergo-paroxi-ypiresias-xrisis-dyo-2-oximaton 

Το παρόν θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και θα κοινοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο νομικό πρόσωπο που υπέβαλλε ερωτήματα για τον διαγωνισμό.
Για την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης, Παραλαβής Προσφορών. 

Η Πρόεδρος

Ε. Καλλιμάνη

Ακριβές αντίγραφο από τα Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης, Παραλαβής Προσφορών


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis