""17.12.2013: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εξωτερικών Συνεργατών για την Πράξη «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την Αναπηρία-ΑΠ 7,8,9»" "

Αριθμ. Πρωτ.: 4269/17.12.2013

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), Ν.Π.Ι.Δ.- Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013», ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ «Λοιποί Φορείς Παροχής Δια Βίου Εκπαίδευσης» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, υλοποιεί Έργο με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 7,8,9»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Είκοσι δύο (22) θέσεις εξωτερικών συνεργατών για την παροχή υπηρεσιών συντονισμού των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της  Δράσης 1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ» του Υποέργου 1 «Εκπαιδευτικά Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης για Άτομα με Αναπηρία» του ανωτέρω Έργου, συνολικής διάρκειας 200 ωρών. Η Δράση 1 θα υλοποιηθεί σε διάφορες πόλεις της χώρας. Η συνολική αμοιβή του εξωτερικού συνεργάτη, ανέρχεται σε τρεις χιλιάδες μηδέν σαράντα ευρώ (3.040,00), (στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου). Η χρονική διάρκεια της δράσης είναι από τον Φεβρουάριο  2014 μέχρι τον Μάιο 2014 (βλ. υποσημείωση 1).

Στον παρακάτω Πίνακα περιλαμβάνονται οι πόλεις ανά Περιφέρεια που θα υλοποιηθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα και ο αριθμός θέσεων που θα καλυφθούν:

 

ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΟΛΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ

3

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΛΙΑΡΤΟΣ

1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

3

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

1

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

1

ΕΔΕΣΣΑ

1

ΣΕΡΡΕΣ

1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑ

1

ΞΑΝΘΗ

1

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗ

1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

1

ΑΡΤΑ

1

ΠΡΕΒΕΖΑ

1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΓΡΙΝΙΟ

1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

1

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

1

ΣΥΝΟΛΟ

22

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Απαραίτητα προσόντα:

 • Απολυτήριος τίτλος όλων των τύπων Λυκείων.
 • Εντοπιότητα.

 

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα

 • Βασικές γνώσεις χρήσης (χειρισμού) Η/Υ.
 • Εμπειρία γραμματειακής υποστήριξης στο χώρο του ευρύτερου αναπηρικού κινήματος ή συγχρηματοδοτούμενων έργων.

 

Επιπλέον θα προτιμηθεί υποψήφιος που είναι άτομο με αναπηρία ή γονέας ατόμου με αναπηρία ή νόμιμος κηδεμόνας ή ανάδοχος ατόμου με αναπηρία βάσει σχετικών δικαστικών εγγράφων, ή αδελφός/η ατόμου με αναπηρία, ή σύζυγος ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

 

Να επισημανθεί ότι μετά την παραλαβή των βιογραφικών και των δικαιολογητικών θα ακολουθήσει η επιλογή και η αξιολόγησή τους από τριμελή Επιτροπή. Σε περίπτωση που δύο υποψήφιοι συγκεντρώσουν συνολικά τον ίδιο αριθμό μορίων, προτεραιότητα έχει ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο βαθμό στο απολυτήριο Λυκείου.

 

Υποβολή Δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση που επισυνάπτεται στην παρούσα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Βιογραφικό σημείωμα.
 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους.
 4. Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση παρακολούθησης Η/Υ.
 5. Πιστοποιητικό Α/βάθμιας ή Β/βάθμιας Επιτροπής από οποιαδήποτε φορέα: ή πρώην Νομαρχίας ή ασφαλιστικών φορέων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή ΚΕ.Π.Α., εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι άτομο με αναπηρία ή γονέας ατόμου με αναπηρία ή νόμιμος κηδεμόνας ή ανάδοχος ατόμου με αναπηρία βάσει σχετικών δικαστικών εγγράφων ή αδελφός/η ατόμου με αναπηρία ή σύζυγος ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
 6. Σχετικά δικαστικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη κηδεμονία ή αναδοχή του ατόμου με αναπηρία.
 7. Η εντοπιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του οικείου Δήμου.

 

Οδηγίες Υποβολής Δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να προσκομίσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους οι ίδιοι (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 έως 15:00) μέχρι 17/01/2014 και ώρα 15:00, είτε να τα υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση της Ε.Σ.Α.μεΑ.: Ελευθερίου Βενιζέλου 236 Τ.Κ. 16341 Ηλιούπολη, 2ος όροφος, υπ’ όψιν: Γραφείου Πρωτοκόλλου. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

 

Πληροφορίες/Διευκρινήσεις

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Νεκταρία Αποστολάκη στο τηλ.: 210 - 9949837, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00π.μ. έως 14:00μ.μ.

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

 


 Υποσημειώσεις

1. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του χρονοδιαγράμματος της πράξης ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου, μέρους του οποίου αποτελεί και η παρούσα.

 

Λογότυπο Προγράμματος Δια Βιου 

 


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή