Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Εδώ παρουσιάζονται διάφορα διεθνή Έργα (Ευρωπαϊκά, διακρατικά, κλπ.) της Συνομοσπονδίας. 


 

Προσβάσιμη Φύση και Πολιτισμός - Αειφόρος Τουρισμός (IN-HERITAGE)

interreg cyprus

Τίτλος Πράξης: Προσβάσιμη Φύση και Πολιτισμός - Αειφόρος Τουρισμός

Ακρωνύμιο: In-Heritage

Συνολικός Προϋπολογισμός: €1.200.810,00 

Διάρκεια Υλοποίησης: 24 μήνες

Η Πράξη In-Heritage είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Πρόγραμμα AMiD - Access to services for Migrants with Disabilities (Πρόσβαση σε υπηρεσίες για Μετανάστες με Αναπηρία)

AMiD logoΤο πρόγραμμα AMiD στοχεύει στην υποστήριξη μιας αποτελεσματικής διαχείρισης της υποδοχής και ένταξης αιτούντων άσυλο και μεταναστών με αναπηρίες στην ΕΕ. Θα αναπτύξει ένα εργαλείο Εκτίμησης Αναγκών με σκοπό την ενδυνάμωση ΜΚΟ και Τοπικών Αρχών στην υποστήριξη με επαρκή τρόπο των μεταναστών και προσφύγων με αναπηρίες στην ΕΕ και θα διευκολύνει τη συστηματοποίηση μιας κοινής προσέγγισης της Ένωσης στην αξιολόγηση αναγκών των μεταναστών και των προσφύγων με αναπηρίες, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των Τοπικών Αρχών και των ΜΚΟ. Θα αναπτύξει διαδρομές ανταλλαγής για τη βελτίωση των γνώσεων και των απαντήσεων των διεπιστημονικών επαγγελματιών και θα καθοδηγήσει βασικούς παράγοντες ώστε να ανταποκριθούν επαρκώς στις επιπτώσεις της αναπηρίας στη διαδικασία ταυτοποίησης και στις πολιτισμικές επιπτώσεις στη διαδικασία μετεγκατάστασης. Το AMiD θα δημιουργήσει επίσης ένα Συμβουλευτικό Όργανο, το οποίο θα αποτελείται από μέλη του εταιρικού σχήματος, εκπροσώπους των ευρωπαϊκών περιφερειών, κυβερνήτες και άλλους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, και θα στηρίξει την μοντελοποίηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου τόσο εντός όσο και εκτός της διάρκειας ζωής του. Το Συμβούλιο αυτό έχει ως στόχο να συνεισφέρει στο συντονισμό μελλοντικών κοινών δράσεων μαζί με όργανα της ΕΕ, εμπνέοντας μια κοινή προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενισχύοντας σημαντικές πτυχές του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Σχεδιάζοντας μαζί: Ενδυναμώνοντας τους Πρόσφυγες με Αναπηρία

Λογότυπο της Ύπατης Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες

Στο πλαίσιο χρηματοδότησης από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) ανέλαβε την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Σχεδιάζοντας μαζί: Ενδυναμώνοντας τους Πρόσφυγες με Αναπηρία». Το έργο ολοκληρώθηκε σε δύο κύκλους, με εναρκτήριο τον 1ο από τον Ιούλιο έως το Δεκέμβριο του 2017. Ο 2ος κύκλος ξεκίνησε τον Ιανουάριο και ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2018.

 

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


ALL IN! INcredible Practitioners to empower adults with disABILITIES through Education, Employment & Social Entrepreneurship

Λογότυπο ALLIN

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Programme Key Action 2 η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Εταίρος) σε συνεργασία με την FAR - The Federation for Accessibility of Romania (Επικεφαλής Εταίρος) και άλλους τέσσερις (4) Ευρωπαϊκούς Εταίρους, έχει αναλάβει την υλοποίηση του Έργου με τίτλο: "ALL IN! INcredible Practitioners to empower adults with disABILITIES through Education, Employment & Social Entrepreneurship" «Ενδυνάμωση των Ατόμων με Αναπηρία μέσω της Εκπαίδευσης, της Απασχόλησης και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας»), με διακριτικό τίτλο ALL IN!2ABILITIES.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Accessible Tourism (4ALL)

Λογότυπο της Πράξης 4ALL

Η Πράξη Accessible Tourism, με ακρωνύμιο «4ALL», εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Interreg IPA II Cross – Border Cooperation Programme GREECE – ALBANIA 2014 - 2020, στο οποίο η ΕΣΑμεΑ συμμετέχει ως δικαιούχος με εγκεκριμένο προυπολογισμό για τη Συνομοσπονδία €167.926,00.

Η περίοδος υλοποίησης της Πράξης είναι από 18.06.2018 έως 17.06.2020.

Η Πράξη έχει με συνολικό προϋπολογισμό €601.279,10 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Interreg IPA II Cross – Border Cooperation Programme GREECE – ALBANIA 2014 - 2020.

 

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Public awareness, Preparedness, Participation and Coordination for Civil Protection for All (4PLUS)

Λογότυπο της Πράξης 4PLUS

Η Πράξη Public awareness, Preparedness, Participation and Coordination for Civil Protection for All, με ακρωνύμιο «4PLUS», εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Interreg IPA II Cross – Border Cooperation Programme GREECE – ALBANIA 2014 - 2020, στο οποίο η ΕΣΑμεΑ είναι επικεφαλής δικαιούχος με εγκεκριμένο προυπολογισμό για τη Συνομοσπονδία 178.996,00.

Η περίοδος υλοποίησης της Πράξης είναι από 23.05.2018 έως 22.05.2020.

Η Πράξη έχει με συνολικό προϋπολογισμό €442.164,61 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Interreg IPA II Cross – Border Cooperation Programme GREECE – ALBANIA 2014 - 2020.

 

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Cross-border initiative for integrated health and social services promoting safe ageing, early prevention and independent living for all

Λογότυπο της Πράξης Cross4all

Η Πράξη Cross-border initiative for integrated health and social services promoting safe ageing, early prevention and independent living for all, με ακρωνύμιο «Cross4all», εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση, κατά την 3η συνέλευση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Interreg IPA CBC Programme “Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020”, στη Στρώμνιτσα, στις 31.03.2017.

Η περίοδος υλοποίησης της Πράξης είναι από 02.04.2018 έως 01.04.2020

Η Πράξη έχει με συνολικό προϋπολογισμό €1.145.290,00 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Interreg IPA CBC Programme “Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020”.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Pathways of accessible heritage tourism (Access2Heritage)

Λογότυπο της Πράξης Access2Heritage

Η Πράξη Pathways of accessible heritage tourism, με ακρωνύμιο «Access2Heritage», εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση, κατά την 3η συνέλευση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Greece - Bulgaria 2014 – 2020», στην πόλη του Μπλαγκόεβγκραντ, στις 16.03.2017.

Η περίοδος υλοποίησης της Πράξης είναι από 15.12.2017 έως 14.12.2019

Η Πράξη έχει με συνολικό προϋπολογισμό €1.295.840,00 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (κατά́ 85%) και από εθνικούς πόρους (κατά́ 15%) των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας «INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014 – 2020».

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Handicrafts and social economy: A driver for socially inclusive growth in the CB region (SocialCrafts)

Λογότυπο της Πράξης

Η Πράξη Handicrafts and social economy: A driver for socially inclusive growth in the CB region, με ακρωνύμιο «SocialCrafts», εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση, κατά την 3η συνέλευση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Greece - Bulgaria 2014 – 2020», στην πόλη του Μπλαγκόεβγκραντ, στις 16/03/2017.

Η περίοδος υλοποίησης της Πράξης είναι από 31.10.2017 έως 30.10.2019

Η Πράξη έχει με συνολικό προϋπολογισμό €557.166,00 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (κατά́ 85%) και από εθνικούς πόρους (κατά́ 15%) των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας «INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014 – 2020».

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Reinforcing protected areas capacity through an innovative methodology for sustainability (BIO2CARE)

Λογότυπο της Πράξης BIO2CARE

Η Πράξη Reinforcing protected areas capacity through an innovative methodology for sustainability (Μτφρ. «Ενίσχυση της Ικανότητας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών μέσω μιας Καινοτόπου Μεθοδολογίας για τη Βιωσιμότητα», με ακρωνύμιο «BIO2CARE», εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση, κατά την 3η συνέλευση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Greece - Bulgaria 2014 – 2020», στην πόλη του Μπλαγκόεβγκραντ, στις 16/03/2017.

Η περίοδος υλοποίησης της Πράξης είναι από 20.10.2017 έως 19.10.2019

Η Πράξη έχει με συνολικό προϋπολογισμό €1.075.061,60 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (κατά́ 85%) και από εθνικούς πόρους (κατά́ 15%) των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας «INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014 – 2020».

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Αγία Νάπα - Ρέθυμνο: Καθολικά Προσβάσιμες Πόλεις

Λογότυπο του Έργου

Στο πλαίσιο της προώθησης του «Τουρισμού για Όλους» ή «Προσβάσιμου Τουρισμού», που το αναπηρικό κίνημα διεκδικεί αρκετά χρόνια, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) πήρε την πρωτοβουλία και μαζί με τον Δήμο Ρεθύμνης, από την πλευρά της Ελλάδας, και τον Δήμο Αγίας Νάπας, από την πλευρά της Κύπρου, σχεδίασαν και υλοποιούν από κοινού το Έργο «Αγία Νάπα - Ρέθυμνο: Καθολικά Προσβάσιμες Πόλεις», το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - Κύπρος 2007 - 2013». Επικεφαλής Εταίρος του Έργου είναι ο Δήμος Αγίας Νάπας. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. 

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Προσβασιμότητα για Όλους (a4all)

Λογότυπο του Έργου a4all

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Παράρτημα Βορείου Ελλάδος (Επικεφαλής Εταίρος) σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Ατόμων με Αναπηρία στη Βουλγαρία – Παράρτημα Χάσκοβο (Εταίρος), έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προσβασιμότητα για όλους» - AccessibilityforAll (με διακριτικό τίτλο A.4.All).

Σκοπός του έργου είναι η προώθηση της προσβασιμότητας στο δημόσιο τομέα και ειδικότερα στις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Με τον όρο «Προσβασιμότητα» νοείται το χαρακτηριστικό ενός περιβάλλοντος που επιτρέπει σε όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, ηλικίας και άλλων χαρακτηριστικών (σωματική διάπλαση, δύναμη, αντίληψη, κλπ.) την ασφαλή και ανεξάρτητη χρήση και πρόσβαση των προσφερόμενων υποδομών και υπηρεσιών (συμβατικών και ηλεκτρονικών).

Επωφελούμενοι του Έργου είναι πρωτίστως τα άτομα με αναπηρία και ακολούθως οι Δημόσιες και Περιφερειακές Αρχές στη διασυνοριακή ζώνη εφαρμογής του Προγράμματος στην υιοθέτηση πολιτικών για την προώθηση της Προσβασιμότητας και της βελτίωσης της ζωής των ΑμεΑ.

Επίσημη Ιστοσελίδα του Έργου: www.a4all.gr.


Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

GR - DeAN

Λογότυπο του Έργου

Το Εθνικό Δίκτυο GR-DeAN αποτελεί τη συμμετοχή της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο EDeAN, συνεισφέροντας έτσι στην υλοποίηση των στόχων της δράσης eAccessibility, για την υλοποίηση των στόχων της πρωτοβουλίας eEurope της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Tο Εθνικό Δίκτυο GR-DeAN έχει ως στόχο την ενίσχυση δράσεων που προάγουν την ισότιμη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία στην Κοινωνία της Πληροφορίας, καθώς επίσης και την προώθηση της εφαρμογής των αρχών «Καθολικής Πρόσβασης και Ευχρηστίας» και της «Σχεδίασης για Όλους» στην Ελλάδα Το Εθνικό Δίκτυο GR-DeAN απευθύνεται:

  • στα μέλη των κοινοτήτων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)
  • σε ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς οργανισμούς
  • στους επαγγελματίες του χώρου της πρόνοιας, της κοινωνικής φροντίδας και της αποκατάστασης
  • στους οργανισμούς ανάπτυξης, παραγωγής ή διάθεσης τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών για ΑμεΑ
  • στα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ) και των σχετικών υπουργείων

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


AADRTP

Λογότυπο του Έργου

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία το Δεκέμβριο του 2004, ξεκίνησε ένα διετές πρόγραμμα με τίτλο "Ακτιβιστές και Συνήγοροι: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία".

Το πρόγραμμα αυτό έχει σκοπό να δώσει στα άτομα με αναπηρία της Ευρώπης τα εργαλεία για την άσκηση των δικαιωμάτων τους όχι μόνο δικαστικά αλλά και κατά τις διαπραγματεύσεις τους με εργοδότες και εργατικά συνδικάτα. Η ανάγκη συνηγορίας σε θέματα αναπηρίας είναι προφανής, αν σκεφτούμε το ότι ακόμη υπάρχει σημαντική και ευδιάκριτη έλλειψη νομολογίας για περιπτώσεις διάκρισης λόγω αναπηρίας. Για την κατάσταση αυτή απόδειξη αποτελεί ότι, σε σχέση με τις άλλες ομάδες πληθυσμού που υφίστανται διακρίσεις, τα άτομα με αναπηρία δεν είναι ενημερωμένα για τα δικαιώματά τους και σχετικά με το πώς μπορούν να τα προστατεύσουν και να αγωνιστούν για αυτά.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Διασυνοριακά Προγράμματα κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία

Λογότυπο Προγράμματος Interreg III

Στόχος η ανάδειξη της Αν. Μεσογείου σε πυρήνα ειρήνης και ανάπτυξης.

Το Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA / 2000-2006 «Ελλάδα – Κύπρος», σχεδιάστηκε για την ανάδειξη της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου σε πυρήνα και κομβικό σημείο της ειρήνης και της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Η «Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.ΑμεΑ.) - Γραφείο Κρήτης, σε συνεργασία με την «Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων», υλοποιεί το έργο με τίτλο «ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»* που αποτελείται από δύο Δράσεις:

  1. 6 προγράμματα κατάρτισης ατόμων με αναπηρία και
  2. ανάπτυξη βάσης δεδομένων για την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας ατόμων με αναπηρία.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή


Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis