Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Cross-border initiative for integrated health and social services promoting safe ageing, early prevention and independent living for all

Λογότυπο της Πράξης Cross4all

Η Πράξη Cross-border initiative for integrated health and social services promoting safe ageing, early prevention and independent living for all, με ακρωνύμιο «Cross4all», εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση, κατά την 3η συνέλευση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Interreg IPA CBC Programme “Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020”, στη Στρώμνιτσα, στις 31.03.2017.

Η περίοδος υλοποίησης της Πράξης είναι από 02.04.2018 έως 01.04.2020

Η Πράξη έχει με συνολικό προϋπολογισμό €1.145.290,00 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Interreg IPA CBC Programme “Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020”.

Η Πράξη Cross4all υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA CBC Programme “Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020”, και εντάσσεται στον Ειδικό Στόχο “1.2 Improvement of preventive health care and social services of children and elderly population” της Θεματικής Προτεραιότητας “1a. Promoting employment, labour mobility and social and cultural inclusion across borders”, στον Άξονα Προτεραιότητας “1. Development and Support of Local Economy”.

Η Πράξη υλοποιείται βάσει της υπ. αριθμ. N1-SO1.2-SC015/02.04.2018 Σύμβασης Επιχορήγησης (αγγλ. Subsidy Contract) η οποία υπογράφθηκε στις 02.04.2018 μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος (αγγλ. Managing Authority of the Cooperation Programme) και του Επικεφαλής Δικαιούχου της Πράξης (αγγλ. Lead Beneficiary), δηλαδή του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

Η Πράξη έχει λάβει κωδικό MIS 5032681.

 

Το ζήτημα της ίσης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας

Σήμερα, για μια σειρά από λόγους, ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού που ζει στην περιοχή του Προγράμματος, όπως άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, όπως άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, άτομα που ζουν σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές, κ.λπ., βιώνουν κοινωνικές ανισότητες στην υγεία, έχοντας χαμηλή πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες προληπτικής υγείας και σε κοινωνικές υπηρεσίες.

Ειδικότερα, η περιοχή του Προγράμματος χαρακτηρίζεται από:

 • ανισότητες αστικών και αγροτικών περιοχών, χαμηλό μέσο μορφωτικό επίπεδο και μακροχρόνια οικονομική κρίση που επηρεάζουν δραματικά, μεταξύ άλλων, και την υγειονομική κατάσταση της πλειονότητας των οικονομικά αδύναμων και των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού,
 • ανισότητες αστικών και αγροτικών περιοχών με σημαντικά μέρη του πληθυσμού που ζουν σε αγροτικές περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση σε υποδομές και υπηρεσίες,
 • περιορισμένη διαθεσιμότητα υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας και πολίτες με συγκριτικά μειωμένες ψηφιακές δεξιότητες και γνώσεις ψηφιακής υγείας,
 • περιορισμένη διαθεσιμότητα υπηρεσιών οι οποίες είναι κατάλληλα σχεδιασμένες για όλους (δηλ. υπηρεσίες οι οποίες δεν παρουσιάζουν εμπόδια που οδηγούν σε άδικους αποκλεισμούς), καθώς και περιορισμένη διαθεσιμότητα εξειδικευμένων και αποκλειστικών υπηρεσιών για ευάλωτες ομάδες και ομάδες υψηλού κινδύνου.
 • τον αυξανόμενο αριθμό πολιτών οι οποίοι περνούν τα σύνορα, προσβλέποντας στη λήψη είτε ποιοτικότερων, είτε οικονομικότερων υπηρεσιών, ένα φαινόμενο στο οποίο συχνά αποδίδεται ο όρος «ιατρικός τουρισμός», και το οποίο στην περίπτωση της περιοχής του Προγράμματος συχνά θέτει σε κίνδυνο τη ζωή πολλών ατόμων, αφού, περνώντας τα σύνορα, όλα τα ιατρικά δεδομένα του ασθενούς που έχουν παραχθεί στην χώρα προέλευσης, τα οποία θα βοηθούσαν σημαντικά στη λήψη σωστών και τεκμηριωμένων ιατρικών αποφάσεων στην χώρα προορισμού, μένουν πίσω.

 

Σκοπός της Πράξης

Στο πλαίσιο αυτό, η Πράξη Cross4all, αναγνωρίζοντας ότι η ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την κοινωνική ένταξη και ανάπτυξη όλων των πολιτών, για την πρόληψη και αντιμετώπιση των ανισοτήτων, αλλά και για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας στη διασυνοριακή περιοχή, έχει ως στόχους:

 1. Την άρση των εμποδίων στην παροχή υπηρεσιών προληπτικής υγείας και φροντίδας σε όσους έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.
 2. Τον σχεδιασμό καινοτόμων πρακτικών για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και τη βελτίωση της πρόσβασης και της προσβασιμότητας για όλους.
 3. Την εφαρμογή νέων προσεγγίσεων παροχής φροντίδας στο σπίτι που επικεντρώνονται στις ανάγκες όσων διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή/και σε αγροτικές και απομονωμένες περιοχές.
 4. Τη βελτίωση των γνώσεων για την υγεία (αγγλ. health literacy) και των γνώσεων ψηφιακής υγείας (αγγλ. digital health literacy).
 5. Η προώθηση στρατηγικών για την ανάπτυξη κοινών, ολοκληρωμένων συστημάτων υγείας και κοινωνικής μέριμνας χωρίς σύνορα.

Συνολικά, οι παρεμβάσεις της Πράξης έχουν ως στόχο να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρονται από πρόσφατες εξελίξεις στους τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για να αυξήσουν σημαντικά τον αριθμό των ατόμων που έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες στη διασυνοριακή περιοχή, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της διαχείρισης των ιατρικών δεδομένων των ομάδων υψηλού κινδύνου και των μειονεκτούντων πολιτών που παραδοσιακά υπο-εξυπηρετούνται.

 

Αντικείμενο

Ειδικότερα, η Πράξη θα:

 • Ερευνήσει, απογράψει και μελετήσει τις συνθήκες πρόσβασης, τα κενά προσβασιμότητας (φυσικής, ηλεκτρονικής, εξυπηρέτησης, κ.λπ.) και τις υφιστάμενες ανισότητες σε ολόκληρη την περιοχή του Προγράμματος και θα σχεδιάσει στρατηγικές για από κοινού αντιμετώπιση των αναγκών ευάλωτων και ειδικών ομάδων.
 • Σχεδιάσει και διοργανώσει σειρά ενημερωτικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων σε διάφορες πόλεις στην περιοχή του Προγράμματος για επαγγελματίες πρωτοβάθμιας υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και για πολίτες της ομάδας-στόχος.
 • Δημιουργήσει μια πρωτοποριακή πλατφόρμα νέφους (αγγλ. cloud platform), συνδεδεμένη με πρότυπες εφαρμογές για κινητά (αγγλ. mobile apps), για τη βελτίωση της διαχείρισης των ιατρικών δεδομένων των πολιτών και για τη βελτίωση της πρόσβασης σε εξειδικευμένες υπηρεσίες προληπτικής και πρωτοβάθμιας υγείας και σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας (πληροφόρηση, ενημέρωση, υπηρεσίες, κατάρτιση, τηλε-παρακολούθηση, κ.λπ.), τόσο για τους πολίτες όσο και για τους ιατρικούς τουρίστες.
 • Διεξάγει πιλοτική διασύνδεση των εφαρμογών της Πράξης με υπάρχουσες υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας (ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ηλεκτρονικών φακέλων υγείας, κ.λπ.).
 • Σχεδιάσει και εφαρμόσει πιλοτικά δύο ολοκληρωμένα προγράμματα προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικών υπηρεσιών στους δήμους της Οχρίδας και Νεάπολης-Συκεών για την υποστήριξη μειονεκτούντων και αποκλεισμένων δημοτών, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η παροχή νέων υπηρεσιών υγείας στο σπίτι μέσω πολυ-επιστημονικών και ειδικά εξοπλισμένων κινητών μονάδων.

Οι δύο πιλότοι στους Δήμους της Πράξης θα προσφέρουν σημαντικά διδάγματα και θα λειτουργήσουν ως καλές πρακτικές αναφοράς, για τη προσδοκώμενη σταδιακή μεταφορά και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της Πράξης σε ευρύτερη βάση, στο σύνολο της διασυνοριακής περιοχής, με την ενεργή συμμετοχή και συμβολή όλων των εμπλεκομένων φορέων και οργανισμών του κλάδου, ιδιωτικών και μη.

Η Πράξη, και ως εκ τούτου το προκηρυσσόμενο Έργο, ενσωματώνουν τις αρχές της Μη Διάκρισης και Ίσων ευκαιριών και της Προσβασιμότητας για τα Άτομα με Αναπηρία, η οποία έχει πλέον μετατραπεί σε απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη δημόσιας χρηματοδότησης των κρατών-μελών από τα ταμεία της ΕΕ. Όλα τα αποτελέσματα της Πράξης θα πρέπει να είναι πλήρως προσβάσιμα για άτομα με αναπηρία. Για τον λόγο αυτό, οι παρεμβάσεις του Έργου θα υιοθετούν την Αρχή του «Σχεδιασμού για Όλους» εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες, στις οδηγίες προσβασιμότητας της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού (W3C).

 

Εταίροι της Πράξης

Στην Πράξη Cross4all συμμετέχουν συνολικά έξι (6) Εταίροι και η ΕΣΑμεΑ αποτελεί έναν από αυτούς: 

 1. Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) - Επικεφαλής εταίρος
 2. Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου St. Kliment Ohridski της Μπίτολα
 3. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Παράρτημα Βορείου Ελλάδος)
 4. Δήμος Οχρίδας

 5.  

  Δήμος Νεάπολης-Συκεών
 6. Κλινική καρδιαγγειακών παθήσεων St. Stephan Οχρίδας

 

Η Συμμετοχή της ΕΣΑμεΑ

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία συμμετέχει ως Δικαιούχος της Πράξης, βάσει της από 27.11.2017 Σύμβαση Εταιρικής Σχέσης (αγγλ. Partnership Agreement) της Πράξης, με εγκεκριμένο προϋπολογισμό για την ΕΣΑμεΑ ύψους €221.380,00

Η συμβολή της ΕΣΑμεΑ στην Πράξη επικεντρώνεται κυρίως στα εξής:

 • Σχεδίαση, παραγωγή και μεταγραφή σε εναλλακτικές προσβάσιμες ψηφιακές μορφές, υλικού επικοινωνίας και προβολής της Πράξης
 • Διοργάνωση μίας Ημερίδας προβολής της Πράξης

 • Ανάπτυξης προσβάσιμου ιστότοπου επικοινωνίας και προβολής της Πράξης, σε πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες WCAG 2.0, σε επίπεδο ΑΑ τουλάχιστον
 • Έρευνα για την καταγραφή των αναγκών των ομάδων-στόχου της Πράξης

 • Ανάπτυξη εξειδικευμένου συστήματος αξιολόγησης προσβασιμότητας και φιλικότητας υποδομών και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας
 • Αξιολόγηση – βάσει αυτοψιών- και απογραφή προσβάσιμων υποδομών και υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών υγείας και φροντίδας στους νομούς Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών και Θεσσαλονίκης
 • Σχεδίαση, αναπαραγωγή και μεταγραφή σε εναλλακτικές προσβάσιμες μορφές ενός Οδηγού για την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και φροντίδας στη διασυνοριακή περιοχή του Προγράμματος

 • Συμβολή στη διαμόρφωση κοινής στρατηγικής και σχεδίου δράσης, με έμφαση σε πρακτικές υγείας και φροντίδας χωρίς αποκλεισμούς
 • Διοργάνωσης δύο ειδικών σεμιναρίων άτυπης εκπαίδευσης ενηλίκων, για την ευαισθητοποίηση, συνειδητοποίηση και ενημέρωση σε ζητήματα ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και προώθησης της ίση πρόσβασης για όλους

 • Δημιουργία ειδικού εκπαιδευτικού υλικού και συμμετοχή στην υλοποίηση των σεμιναρίων για την ευαισθητοποίηση, συνειδητοποίηση και ενημέρωση σε ζητήματα ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και προώθησης της ίση πρόσβασης για όλους
 • Ανάπτυξη νέας διασυνοριακής διαδικτυακής πλατφόρμας για την πρόσβαση σε πληροφορίες, δεδομένα και πόρους υγείας και φροντίδας στη διασυνοριακή περιοχή του Προγράμματος, σε πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες WCAG 2.0, σε επίπεδο ΑΑ τουλάχιστον

 • Ανάπτυξη ειδικής εφαρμογής για φορητές συσκευές (iOS και Android) για την υποστήριξη πολιτών και επισκεπτών της διασυνοριακής περιοχής του Προγράμματος

 

Περισσότερες πληροφορίες και συνεχής ροή νέων στην ιστοσελίδα της Πράξης Cross4all.

 

Λίγα λόγια για το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA II Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA II Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020 είναι «η ενίσχυση της εδαφικής συνοχής μέσω της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και της αύξησης των ευκαιριών απασχόλησης με σεβασμό στο περιβάλλον και με τη χρήση των φυσικών πόρων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος».

Ο γενικός αυτός στόχος θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων αξόνων προτεραιότητας:

 • Άξονας Προτεραιότητας 1: Ανάπτυξη και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας
 • Άξονας Προτεραιότητας 2: Προστασία του περιβάλλοντος – Μεταφορές

Για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, έχουν επιλεχθεί επτά τομείς προτεραιότητας που παρουσιάζουν σημαντικές δυνατότητες στη διασυνοριακή περιοχή:

 • Δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για πτυχιούχους.
 • Στήριξη υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικών υπηρεσιών σε παιδιά και ηλικιωμένους.
 • Προώθηση του τουρισμού.
 • Αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών.
 • Διαχείριση αποβλήτων.
 • Προστασία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας.
 • Πρόληψη και διαχείριση του κινδύνου φυσικών καταστροφών

Περιοχές του Προγράμματος:

 • ΕΛΛΑΔΑ: Φλώρινα, Πέλλα, Κιλκίς, Σέρρες, Θεσσαλονίκη
 • fYROM: Pelagonia, Vardar, Southeast Region, Southwest Region

Χάρτης επιλέξιμης περιοχής Προγράμματος Greece-fYROM 2014-2020

Εικόνα. Χάρτης Επιλέξιμων Περιοχών Προγράμματος (Πηγή: Ιστοσελίδα Προγράμματος)

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι 45.470.066 ευρώ, εκ των οποίων 85% (38.649.552 ευρώ) προέρχονται από κοινοτικούς πόρους, μέσω του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας, και 15% (6.820.514 ευρώ) από εθνικούς πόρους των δύο χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Αρμόδιος Φορέας του Προγράμματος είναι η Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».

Περισσότερες πληροφορίες:
Joint Secretariat of the INTERREG IPA CBC Programme
“Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020”
Balkan Center, Building D, Elevator 2,
3rd floor, 10th Km Thessaloniki – Thermi Road,
570 01 Thessaloniki, Greece
Tel.: +302310 024050 – Fax: +302310 024078
Web: www.ipa-cbc-programme.eu e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis