Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

ΠΡΑΞΗ:«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας: 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)», στον Θεματικό Στόχο: 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε Διάκρισης», στην Επενδυτική Προτεραιότητα:9iii «Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών», και στον Ειδικό Στόχο: 1022 «Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες».

d make

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δικαιούχος της Πράξης είναι η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) με ΚΩΔ. ΟΠΣ 5095041. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Η Πράξη έχει ως σκοπό την καταπολέμηση της διάκρισης και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους που διαβιούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ομάδα στόχος) μέσω της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων όπως: α) ενίσχυση της ικανότητας των στελεχών της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης να ενσωματώνουν τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας σε στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης για τις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, σε τοπικές πολιτικές, μέτρα και προγράμματα, β) ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, καθώς και ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών οργανώσεών τους μέσω της δικτύωσής τους με άλλα κινήματα, γ) εντοπισμός των διακρίσεων που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία και καταπολέμηση των εσφαλμένων στερεοτυπικών αντιλήψεων σε βάρος τους και δ) διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην αγορά εργασίας.

Ενέργειες ανά στόχο:

Ως προς τον στόχο α):

- Υλοποίηση τεχνικών ημερίδων με στελέχη της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης που απασχολούνται στον σχεδιασμό και την εφαρμογή αναπτυξιακών και κοινωνικών πολιτικών, μέτρων και προγραμμάτων.

- Ενημέρωση αιρετών στελεχών της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης στη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας.

- Εκπόνηση Μελέτης για τις επιπτώσεις της μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή για τα άτομα με αναπηρίες, χρόνιες παθήσεις και στις οικογένειές τους που διαβιούν στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.

Ως προς τον στόχο β):

- Υλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις για τα δικαιώματά τους.

- Δικτύωση της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Μακεδονίας με άλλα κινήματα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας .

- Δικτύωση των νέων με αναπηρία.

Ως προς τον στόχο γ):

- Εκπόνηση έρευνας κοινής γνώμης για τις διακρίσεις που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

- Υλοποίηση σεμιναρίων σε στελέχη των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης με στόχο την καταπολέμηση στερεοτυπικών αντιλήψεων και προκαταλήψεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

- Υλοποίηση Fora προώθησης της απασχόλησης για την καταπολέμηση των εσφαλμένων στερεοτυπικών αντιλήψεων των εργοδοτών, των εργοδοτικών φορέων κ.α. σε βάρος των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.

Ως προς τον στόχο δ):

- Παροχή προγράμματος συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης σε είκοσι (20) άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις ηλικίας από 30 έως 64 ετών, άνεργοι/ες και με πιστοποιημένη αναπηρία ή χρόνια πάθηση από 50% και

άνω.

Η διάρκεια της Πράξης ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Η Πράξη περιλαμβάνει τα εξής Υποέργα / Δράσεις (Π.Ε.):

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΔΡΑΣΕΩΝ (Π.Ε.)

ΥΠΟΕΡΓΟ 1

« ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ – ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ». (Το Υποέργο 1 θα υλοποιηθεί με Αυτεπιστασία από τον Δικαιούχο)

ΔΡΑΣΗ 1.1 (Π.Ε.1)

Προπαρασκευαστικές συναντήσεις για την υποστήριξη εφαρμογής των δράσεων της Πράξης

ΔΡΑΣΗ 1.2 (Π.Ε.2)

Έρευνα κοινής γνώμης για τις διακρίσεις που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ΔΡΑΣΗ 1.3 (Π.Ε.3)

Μελέτη για τις επιπτώσεις της μετάβασης στη μετα-λιγνιτική εποχή για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και στις οικογένειές τους που διαβιούν στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας - Ημερίδα προβολής της μελέτης

ΔΡΑΣΗ 1.4 (Π.Ε.4)

Δράση ενημέρωσης αιρετών στελεχών της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης στη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας

ΔΡΑΣΗ 1.5 (Π.Ε.5)

Τεχνικές ημερίδες με θέμα «Σχεδιασμός και εφαρμογή περιφερειακών και τοπικών πολιτικών για την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία»

ΔΡΑΣΗ 1.6 (Π.Ε.6)

Fora προώθησης της απασχόλησης ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις

ΔΡΑΣΗ 1.7 (Π.Ε.7)

Καταπολέμηση των στερεοτύπων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία που αναπαράγουν τα ΜΜΕ και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

ΔΡΑΣΗ 1.8 (Π.Ε.8)

Δράση εκστρατείας ενημέρωσης ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις για τα δικαιώματά τους

ΔΡΑΣΗ 1.9 (Π.Ε.9)

Δικτύωση αναπηρικού κινήματος με άλλα κινήματα και οργανώσεις

ΔΡΑΣΗ 1.10 (Π.Ε.10)

Δημιουργία κοινωνικού δικτύου νέων με αναπηρία

ΔΡΑΣΗ 1.11 (Π.Ε.11)

Εκπόνηση υποστηρικτικού εργαλείου

ΔΡΑΣΗ 1.12 (Π.Ε.12)

Ενέργειες Συντονισμού, Διαχείρισης και Παρακολούθησης της Πράξης

ΔΡΑΣΗ 1.13 (Π.Ε.13)

Καταβολή των επιδομάτων των ωφελούμενων της κατάρτισης

ΥΠΟΕΡΓΟ 2

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ». [Το Υποέργο 2 θα υλοποιηθεί με εξωτερικό ανάδοχο, (ανάθεση κατόπιν διαγωνισμού και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)]

Π.Ε. 2.1

«Συμβουλευτική»

Π.Ε. 2.2

«Θεωρητική Κατάρτιση»

Π.Ε. 2.3

«Πρακτική Άσκηση»

Π.Ε. 2.4

«Υποστηρικτικές ενέργειες υλοποίησης της επαγγελματικής κατάρτισης»

Π.Ε. 2.5

«Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων»

ΥΠΟΕΡΓΟ 3

«ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ». [Το Υποέργο 3 θα υλοποιηθεί με εξωτερικό ανάδοχο, (ανάθεση κατόπιν διαγωνισμού και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)]

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis